Innehåll

Skattenytt nr 5 2000 s. 284

RSV:s promemorior – replik på Mats Höglunds inlägg

Beträffande Mats Höglunds anmärkningar mot Riksskatteverkets (RSV:s) promemorior i SN nr 1–2 2000 ser jag mig föranlåten att ge denna replik. Angående RSV:s promemoria (dnr 283-95/212) ”Beträffande mervärdesskatt avseende kundfordringar och leverantörsskulder dels under löpande år dels i samband med årsbokslut m.m.” hänvisar Mats Höglund bl.a. till mig i not 13 på sidan 44 i SN nr 1–2 2000 och till mina tidigare artiklar i SN 1996 (s. 473) och SN 1999 s. 258–268. Mats Höglund säger att han ansluter sig till ”mångas uppfattning att 8 kap. 5 § ML är något annat än en bevisregel och att lagrummet beskriver rätten till momsavdrag.”

Jag får här mycket kort anmärka att det jag har försökt framhålla är att den regeln är just en bevisregel, och att den fungerar som en sådan till statens fördel. T.ex. anger jag detta på sidan 474 i SN 1996. Vidare uttrycker jag exempelvis på sidan 261 i SN 1999 att ”Den ’rätt till avdrag’ som nämns i 8 kap. 5 § mervärdesskattelagen (ML) avser alltså något annat än själva den principiella avdragsrätten, nämligen rätten att utöva avdragsrätten.” På sidan 268 i SN 1999 uttrycker jag att uppfyllande av regeln om fakturans (eller motsvarande) formella innehåll enligt 11 kap. 5 § ML är en nödvändig förutsättning för att utöva (yrka) avdraget i skattedeklarationen, om inte en utredning i övrigt gör sannolikt att förutsättningarna för avdragsrätt är uppfyllda. För läsaren av mina tidigare artiklar borde det stå klart att jag anser att uppkomsten av den principiella (materiella) avdragsrätten uttrycks i 8 kap. 3 § första stycket ML. Jag anser alltså inte som Mats Höglund att uppfyllande av kriterierna i 11 kap. 5 § ML är någon ”nödvändig förutsättning för momsavdrag”, utan – som sagt – för att utöva avdragsrätten. Den ståndpunkt som jag har uttryckt och alltjämt hävdar kan sammanfattas med att 11 kap. 5 § ML inte ger någon legaldefinition av tillåten bevisning för att göra sannolikt förekomsten av avdragsrätt för ingående skatt. Om all annan bevisning vore utesluten, skulle den materiella regeln i 8 kap. 3 § första stycket ML vara onödig, och i stället skulle den materiella avdragsrätten uttryckas i 8 kap. 5 § ML med hänvisning till 11 kap. 5 § ML.

Jag har också uttryckt att ”Fakturaunderlagets utseende kan ... inte anses utgöra affärshändelsen” (jfr SN 1999 s. 260). När man talar om oriktig uppgift, handlar det om en bedömning av saken, och den består givetvis i affärshändelsen (förvärvet) och frågan blir om den har existerat eller inte. En oriktig uppgift i sak kan enligt min mening inte handla om själva dokumentationens utseende, vilket skulle bli följden om det förhållandet att t.ex. ett felaktigt namn på mottagare angivits i fakturan skulle innebära att avdragsrätt vore helt uteslutet. I en recension av min bok Momshandboken (Norstedts Juridik 1998) i Svensk Skattetidning 5/98 anmälde RSV:s Leif Krafft motsatt ståndpunkt i förhållande till min angående vad som skall förstås med oriktig uppgift. Leif Krafft ansåg att om en faktura som egentligen skulle utställas på Kalles Livs AB utställdes på Kalles Livs, skulle risken vara stor att skattemyndigheten inte medgav avdraget för ingående skatt med hänvisning till bestämmelsen om fakturans innehåll i 11 kap. 5 § första stycket 3 ML. Emellertid anser jag mig numera ha stöd från RSV, då RSV i sin skrivelse 1999-12-09 (dnr 11530-99/100), avsnitt 5.3, för dylikt fall uttalar att ”Enligt RSV:s uppfattning föreligger rätt till avdrag för ingående moms om företaget kan visa att namnet på fakturan är felaktigt.”

Björn Forssén

Advokat Björn Forssén är verksam som bl.a. skattekonsult med egen praktik i Stockholm.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...