I Skattenytt Internationellt speglas händelseutvecklingen på den internationella beskattningens område, med inriktning framför allt på utvecklingen inom EU, OECD och i Sverige. Ett urval sker till de nyheter som bedöms vara av störst intresse för Skattenytts läsare. Rapporteringen sker i notisform, med vidarehänvisningar till var läsarna kan erhålla ytterligare information i den aktuella frågan. Synpunkter från läsekretsen på vad som bör finnas med i redovisningen och på hur materialet bör presenteras tas gärna emot under adress: Kristina Ståhl, Uppsala Universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala, e-post: Kristina.Stahl@jur.uu.se.

EUROPEISKA UNIONEN

Rättsfall från EG-domstolen

Mervärdesskatt

EG-domstolen har i en dom den 18 januari 2001 funnit att Sverige i ett visst avseende implementerat det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG) på ett felaktigt sätt och att detta utgjort en sådan klar överträdelse av gemenskapsrätten som kan grunda skadeståndsskyldighet för staten. Målet gällde artiklarna 13 A 1 m och 13 B b i det sjätte direktivet angående undantag från skatteplikt för vissa former av idrottslig verksamhet samt uthyrning av fast egendom. Sverige hade tidigare implementerat dessa bestämmelser på så sätt att tillhandahållande av lokaler eller andra anläggningar för sport- eller idrottsutövning generellt undantogs från skatteplikt. EG-domstolen fann som nämnts att detta inte var förenligt med direktivet och att överträdelsen av EG-rätten var så klar att den var skadeståndsgrundande.

(Mål C-150/99 Svenska staten mot Stockholm Lindöpark)

EG-domstolen har vidare i en dom den 11 januari 2001 funnit att Frankrike gjort sig skyldigt till fördragsbrott genom felaktig implementering av artikel 13 A.1 b i det sjätte momsdirektivet angående undantag från skatteplikt för sjukhusvård, sjukvård och närbesläktade verksamheter. Frågan i målet var om provtagning och översändande av prover för medicinsk analys kan anses som en sådan närbesläktad verksamhet som skall omfattas av undantaget från skatteplikt. Domstolen fann att så var fallet och fällde därför Frankrike för fördragsbrott eftersom landet belagt schablonersättning för översändande av prover för medicinsk analys med mervärdesskatt.

(Mål C-76/99 Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike)

EG-domstolen har slutligen i en dom den 18 januari 2001 fällt även Spanien för fördragsbrott då landet felaktigt implementerat artikel 12 i det sjätte momsdirektivet. I artikeln ges medlemsstaterna möjlighet att tillämpa reducerade skattesatser för vissa angivna typer av verksamheter. Domstolen fann att Spanien i strid med bestämmelsen föreskrivit en reducerad skattesats på tjänster i form av tillhandahållande av vägnät mot vederlag i form av en vägtull.

(Mål C-83/99 Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien)

SVERIGE

Rättsfall

Skattetillägget och Europakonventionen

Regeringsrätten har avgjort två mål som rör frågan om det svenska skattetillägget är förenligt med Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Målen refereras under rättsfallsavdelningen i detta nummer av Skattenytt.

(RR:s domar den 15 december 2000, mål nr 1900–1998 och 7753-1999)

Redaktör Kristina Ståhl