Skattenytt nr 11 2002 s. 667

Rättsfall

Inkomstskatt

Utbildning vid omstrukturering

Fråga om den som genomgått utbildning för att erhålla annan anställning hos samma arbetsgivare kan medges avdrag i enlighet med bestämmelserna om utbildning vid omstrukturering m.m. Inkomsttaxering 1997.

Enligt 32 § 3 h mom. första stycket kommunalskattelagen (1928:370), KL, gäller att om en skattskyldig är eller riskerar att bli arbetslös på grund av omstrukturering, personalavveckling eller liknande i arbetsgivarens verksamhet, skall en förmån avseende utbildning eller annan åtgärd som är av väsentlig betydelse för att den skattskyldige skall kunna fortsätta att förvärvsarbeta inte tas upp som intäkt. Enligt 33 § anv. p. 8 KL har den som genomgår sådan utbildning rätt till avdrag för resor till och från den plats där utbildningen äger rum. Numera finns motsvarande bestämmelser i 11 kap. 17 § respektive 12 kap. 31 § IL.

A var anställd som undersköterska vid ett landsting. Under åren 1995 och 1996 utbildade hon sig till sjuksköterska. Efter utbildningen övergick hon i anställning som sjuksköterska hos samma landsting. A yrkade avdrag för resor mellan bostaden och utbildningsplatsen.

A åberopad en skrivelse från det aktuella landstinget av vilken det bl.a. framgick att landstinget träffat överenskommelse med länsarbetsnämnden i länet om utbildningsinsatser i syfte att mildra effekten vid övertalighet inom landstinget. Överenskommelsen innebar att landstinget förpliktade sig att inte låta någon fast anställd få lämna sin anställning under 1994 och 1995 på grund av övertalighet. Syftet med utbildningsinsatserna var att ge deltagarna kompetens för fortsatt arbete inom landstinget.

Underinstanserna medgav inte A avdrag för reskostnaderna. RR gjorde följande bedömning. ”Ordalydelsen i 32 § 3 h mom. första stycket KL hindrar inte att bestämmelsen är tillämplig också i de fall där avsikten är att personen i fråga ska erhålla annan tjänst hos samma arbetsgivare. A får anses ha visat att hon i avsaknad av utbildningen till sjuksköterska riskerat att bli uppsagd från landstinget. Det framstår vidare som klart att utbildningen varit av väsentlig betydelse för hennes fortsatta förvärvsarbete. Utbildningen fick därför anses vara av sådant slag som avses i nämnda lagrum. Vid sådant förhållande är A berättigad till avdrag för kostnader för de aktuella resorna.”

(RR:s dom den 20 juni 2002, mål nr 2978-1999)

Mervärdesskatt

Omsättningsland

Fråga om omsättningsland för varor som förbeställts av charterresenär och som transporteras på flygplanet för att levereras till resenären i samband med avstigningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Enligt 5 kap. 2 b § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, skall en vara som omsätts på bl.a. luftfartyg under en del av en passagerartransport mellan EG-länder anses omsatt i Sverige om avreseorten är belägen i Sverige. Med del av en passagerartransport mellan EG-länder avses enligt andra stycket i samma lagrum den del av passagerartransporten som utan uppehåll utanför EG utförs mellan avreseorten och ankomstorten. Enligt lagrummets tredje respektive fjärde stycke är avreseorten den första orten för påstigning och ankomstorten den sista orten för avstigning av passagerare inom EG i fråga om passagerare som steg på inom EG.

I ett ärende om förhandsbesked var förhållandena i korthet följande (förhandsbeskedet har refererats i SN 2001 s. 159 f.). Ett bolag förestod försäljning av varor i samband med flygtransporter vid charterresor. Kunden kunde före avresan hos bolaget beställa de varor han önskade köpa på sin resa. Betalningen av varorna kunde ske antingen i samband med beställningen, under resan eller i samband med avstigningen på destinationsorten. De beställda varorna transporterades i en plomberad icke genomskinlig påse eller kartong som var placerad antingen i hatthyllan eller under stolen i samma flygplan som resenären. De plomberade varorna fick inte tas i besittning förrän vid avstigning.

Bolaget önskade besked om det förelåg skyldighet att ta ut svensk mervärdesskatt vid ovannämnda förfarande.

SRN ansåg att frågan om varan omsatts på transportmedlet skulle bedömas utifrån den faktiska tidpunkt när säljaren levererat varan till köparen. Enligt nämndens mening talade denna omständighet och leveransbegreppets innebörd för att en vara omsätts på luftfartyget om den avlämnas till köparen på detta. SRN ansåg att reglerna i 5 kap. 2 b andra stycket ML innebär att en del av en transport utförs från och med påstigningen på avreseorten till och med avstigningen på ankomstorten. Nämnden drog slutsatsen att en omsättning på ett luftfartyg under en del av en passagerartransport är för handen när avlämnandet av en försåld vara äger rum mellan tidpunkten för påstigning på och tidpunkten för avstigning från luftfartyget. Ett avlämnande skall därvid anses föreligga när några ytterligare åtgärder inte behövs från säljarens sida för att köparen senast i samband med avstigningen skall kunna ta de av honom köpta varorna i sin besittning. Nämnden ansåg att dessa förutsättningar var uppfyllda i detta fall. Omsättningen ansågs alltså ha skett i Sverige.

Regeringsrätten, som beslutat att inte inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen, gjorde samma bedömning som SRN och fastställde förhandsbeskedet.

(RR:s dom den 2 juli 2002, mål nr 7778-2000)

Rättsfallsredaktörens kommentar: RR avgjorde samma dag ett annat mål med likartade omständigheter (mål nr 7735-2000). I det målet fanns också en fråga vad som händer om de förpackade påsarna förvarades i särskilda vagnar i flygplanets kabin och utlämnades först i särskild lokal i ankomsthallen på destinationsorten. Under sådana förutsättningar ansågs varorna omsatta utomlands.

Redaktör Christer Silfverberg

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...