Skattenytt nr 7–8 2003 s. 576

Skattenytt Internationellt

I Skattenytt Internationellt speglas händelseutvecklingen på den internationella beskattningens område, med inriktning framför allt på utvecklingen inom EU, OECD och i Sverige. Ett urval sker till de nyheter som bedöms vara av störst intresse för Skattenytts läsare. Rapporteringen sker i notisform, med vidarehänvisningar till var läsarna kan erhålla ytterligare information i den aktuella frågan. Synpunkter från läsekretsen på vad som bör finnas med i redovisningen och på hur materialet bör presenteras tas gärna emot under adress: Kristina Ståhl, Uppsala universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala, e-post: Kristina.Stahl@jur.uu.se.

EUROPEISKA UNIONEN

Rättsfall från EG-domstolen

Mervärdesskatt

EG-domstolen har i en dom den 3 april 2003 tolkat artikel 13 A.1 n i det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG) angående undantag från skatteplikt för kulturella tjänster. För att undantag skall medges måste tjänsten tillhandahållas av offentligrättsliga organ eller andra erkända kulturella organ. Frågan i målet var om ”organ” i denna bestämmelses mening även kan avse en fysisk person. Begreppet organ förekommer även i andra undantagsbestämmelser i artikel 13 A och EG-domstolen har i tidigare mål slagit fast att detta begrepp är tillräckligt omfattande för att även kunna innefatta fysiska personer. Domstolen fann nu att detsamma måste gälla även för undantaget för kulturella tjänster.

I målet uppkom också frågan om rubriken till artikel 13 A, vilken lyder ”Undantag för vissa verksamheter av hänsyn till allmänintresset”, innebär att de tjänster som undantas inte får tillhandahållas i kommersiellt syfte. Domstolen fann att så inte var fallet. De medlemsstater som så önskar kan enligt artikel 13 A. 2 uppställa vissa villkor för undantag, såsom att något systematiskt vinstsyfte inte får föreligga. Om något sådant villkor inte har uppställts innebär dock inte rubriken till artikel 13 A i sig några begränsningar av möjligheterna till undantag.

(Mål C-144/00 Hoffmann)

EG-domstolen har vidare i en dom den 8 maj 2003 tolkat artiklarna 6.2 och 13 B b i det sjätte direktivet. I artikel 6.2 stipuleras att användning av rörelsetillgångar för den skattskyldiges privata bruk skall behandlas som tillhandahållande av tjänst mot vederlag. Enligt artikel 13 B b skall uthyrning av fast egendom undantas från skatteplikt. EG-domstolen slog i målet fast att en skattskyldigs användning för privat bruk av en bostad i en byggnad som tillhör den skattskyldiges rörelse inte kan likställas med en sådan uthyrning som omfattas av undantaget i den sistnämnda artikeln. Denna användning skall därför beskattas i enlighet med vad som sägs i artikel 6.2.

(Mål C-269/00 Seeling)

EG-domstolen har slutligen i en dom den 8 maj 2003 behandlat en talan om fördragsbrott för felaktig implementering av artiklarna 12.3 a och b i det sjätte direktivet. Enligt artikel 12.3 a skall grundskattesatsen för mervärdesskatt uppgå till minst 15 %, men enligt artikel 12.3 b får medlemsstaterna tillämpa en reducerad skattesats på tillhandahållande av naturgas och elektricitet. Kommissionen hävdade i talan om fördragsbrott att Frankrike brutit mot dessa artiklar genom att tillämpa en reducerad skattesats på själva abonnemangsavgiften för distribution av naturgas och el medan grundskattesatsen tillämpades för tillhandahållande av energi utöver den minimikvantitet som ingick i grundabonnemanget. Enligt kommissionens mening kunde ifrågasättas dels om abonnemangsavgiften överhuvudtaget utgjorde vederlag för tillhandahållande av energi i direktivet mening, dels om det var förenligt med neutralitetsprincipen att tillämpa olika skattesatser på grundabonnemanget och övrigt tillhandahållande av energi. Domstolen menade dock att kommissionen inte visat att de franska reglerna i dessa avseenden var oförenliga med direktivet och ogillade därför talan om fördragsbrott.

(Mål C-384/01 Kommissionen mot Frankrike)

Redaktör Kristina Ståhl

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...