Innehåll

I den återkommande avdelningen Skattenytt Internationellt är det allmänna syftet att spegla internationella skattenyheter. Avsikten är att i såväl kortare som längre notiser referera och analysera nyheter på det internationella skatteområdet. Det kan vara nyheter med internationell anknytning i intern svensk skatterätt och i främmande rättsordningar samt nyheter inom rättsområdena skatteavtalsrätt och EG-skatterätt. Jag tar tacksamt emot synpunkter på både innehåll och urval (Mattias Dahlberg, Rättsvetenskapliga institutionen, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm. E-post: mattias.dahlberg@hhs.se).

Sverige

Sverige och Malaysia undertecknade den 12 mars 2002 ett dubbelbeskattningsavtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst. Den 17 juni 2004 överlämnade regeringen prop. 2003/ 04:173 om skatteavtalet. Avtalet avser att ersätta 1970 års avtal mellan Sverige och Malaysia samt lagen (1995:542) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malaysia. I de flesta viktiga avseenden följer det nya avtalet OECD:s modellavtal. Några betydelsefulla avvikelser skall dock uppmärksammas här. En något speciell artikel för avtalet är Artikel 13 som behandlar ”Ersättning för tekniska tjänster”. Enligt Artikel 13 (2) avser uttrycket varje slags betalning till en person, om den inte sker till en anställd hos personen som gör utbetalningen, för tjänster av teknisk eller företagsledande art eller för konsulttjänster. Enligt Artikel 13 (2) kan källstaten ta ut en skatt om högst 8 procent av ersättningens bruttobelopp.

För svenskt vidkommande skall enligt metodartikeln (Artikel 23) avräkningsmetoden användas (med hänvisning till Avräkningslagens bestämmelser). Det finns en bestämmelse om matching credit avseende den situation att ett svenskt bolag har ett fast driftställe i Malaysia som har inkomster som varit föremål för skattelättnader i Malaysia avseende bland annat industriell verksamhet, tillverkning och turistverksamhet (inbegripet restaurang och hotell). I Artikel 27 finns en bestämmelse om begränsning av förmåner där viss lågbeskattade verksamhet inte omfattas av avtalets förmåner. I note-växling (fogad till avtalet) mellan statsrådet Leif Pagrotsky och hans malaysiske kollega Seri Rafidah Aziz klargörs att bestämmelserna i avtalet inte tillämpas på personer som bedriver ”offshoreverksamhet”, till exempel enligt Labuan Offshore Activity Business Tax Act 1990 (med ändringar).

Det nya Malaysia-avtalet har dröjt under avsevärd tid. Det aktuella avtalet paraferades den 8 maj 1998, men det var först den 12 mars 2002 som det undertecknades och nu drygt två år senare har alltså en proposition överlämnats.

Mattias Dahlberg