Innehåll

Samordnad kontroll av de stora koncernerna, i form av skatterevisioner, har pågått under drygt 15 år. I artikeln redogörs för en del av resultatet hittills. Redogörelsen omfattar i huvudsak materiella frågor och beloppsmässiga resultat i lagakraftvunna skattemyndighetsbeslut och domar. Vid årsskiftet 2003/2004 avvecklades de tidigare tio skattemyndigheterna och Riksskatteverket och en ny myndighet inrättades, som heter Skatteverket. Det tidigare Riksskatteverket är huvudkontor i den nya myndigheten. I artikeln används genomgående de äldre myndighetsbeteckningarna, eftersom innehållet i artikeln avser förhållanden före omorganisationen.

1 Inledning

1.1 Omfattningen av revisionerna och kontrollpolicyn

Under 1988 påbörjade skattemyndigheterna (SKM) med Riksskatteverket (RSV) som samordnare revisioner av de närmare 200 största koncernerna i landet. I mitten av 1990-talet utökades denna verksamhet till att omfatta de 300 största koncernerna. Revisionerna har varit integrerade, dvs. de har omfattat alla större skatte- och avgiftsområden.

Fram till slutet av 1990-talet utfördes revisionerna inom ett projekt som benämndes Samordnad planmässig revision. Innebörden härav var en relativt omfattande kontroll, både vad avser antalet granskningsområden och antalet granskade bolag inom varje koncern samtidigt som ett urvalsförfarande tillämpades. Ett av syftena med revisionerna inom detta projekt var en kontroll av om skattesystemet fungerar på avsett sätt. Varje enskild skatterevision syftade främst till att kontrollera att deklarations- och uppgiftsskyldigheten fullgjorts i enlighet med gällande lagstiftning. Eftersom skatterevisionerna har utförts på traditionellt sätt, dvs. inriktningen och omfattningen av varje enskild revision bestämdes utifrån principen om väsentlighet och risk, föreligger begränsade möjligheter att från de enskilda revisionerna dra slutsatser om i vilken utsträckning beskattningen fungerat på avsett sätt. I stället torde skatterevisionerna i sig genom deras traditionella inriktning ha utgjort en förutsättning för att beskattningen skulle fungera på avsett sätt.

Under 2000 antog RSV en ny kontrollpolicy. Revisionerna av de stora företagen ingår från denna tidpunkt i den s.k. riksplansaktiviteten Kontroll av stora företag. Aktiviteten innefattar liksom tidigare revision men har utökats till att omfatta s.k. skrivbordskontroll, som enkelt uttryckt innebär att kontrollen sker med utgångspunkt i det granskade företagets deklarationer. Den nya kontrollpolicyn innebär att kontrollen ska inriktas på sådana områden som kan innebära risk för stora skattefel på kort eller lång sikt. Val av kontrollform liksom val av omfattning ska alltid övervägas. Oavsett kontrollform ska underlagen för kontrolluppgifter alltid stämmas av.

1.2 RSV:s uppföljning och utvärdering

Kontrollen av de allra största företagen har en särskild strategisk betydelse för skattesystemets funktionssätt, inte minst på grund av att de största företagen sammantaget svarar för en mycket stor andel av de totala skatte- och avgiftsbeloppen och har ett mycket stort antal anställda. Dessutom får deras tolkningar av skattereglerna och av vad som är god redovisningssed genomslag även för näringslivet i övrigt. Bland annat på grund härav har RSV ansett det angeläget att göra en utvärdering av materiella frågor. Hittills har de processansvariga till RSV inrapporterat 140 färdigbehandlade koncerner. Dessa koncerner har varit föremål för revisioner under åren 1988 t.o.m. 1999.

I samband med planeringen av revisionerna beslutades att en uppföljning skulle ske även av det beloppsmässiga utfallet av beslut och domar i SKM respektive domstolar angående de höjningar som blivit resultatet av revisionerna.

RSV:s utvärdering av de materiella frågorna och uppföljning av det beloppsmässiga utfallet bygger på rapporter från de processansvariga för revisionerna. När det gäller materiella frågor har rapporteringen varit upplagd så, att den processansvarige för en koncern lämnat rapport till RSV, när samtliga skatte- och avgiftsfrågor, som aktualiserats genom revisionerna i de berörda företagen i koncernen, har färdigbehandlats, dvs. antingen att de vunnit laga kraft i domstol eller att SKM:s beslut inte överklagats. Beträffande RSV:s sammanställningar av de beloppsmässiga resultaten i SKM-beslut och domar har de skett en gång om året sedan 1995. I och med rapporteringen 2002 upphörde den beloppsmässiga uppföljningen. Den sista sammanställningen av de beloppsmässiga resultaten omfattar 330 koncerner. Revisionerna i dessa koncerner är utförda under tioårsperioden 1988–1997.

2 Syften med artikeln

Som ovan nämnts har ett av ändamålen med projektet Samordnad planmässig revision varit att från RSV:s sida kunna redovisa om skattesystemet fungerar på avsett sätt. Av ovan anförda skäl har detta inte varit möjligt. De allra största koncernerna finns inte heller med bland de här aktuella 140 färdigbehandlade koncernerna, då det tar lång tid innan samtliga skatte- och avgiftsfrågor i de största koncernerna vunnit laga kraft, vilket ytterligare försvårat möjligheten att dra några generella slutsatser om skattesystemets funktionssätt. Vissa tendenser kan dock noteras. Dessa framgår av den följande redogörelsen.

Redogörelsen vad avser materiella frågor inleds med några siffermässiga konstateranden, t.ex. andelen lagakraftvunna beslut i olika instanser. Därefter redogörs för frekventa frågor, avvikelser från klara skatteregler eller praxis, skattefrågor i intern svensk rätt med underindelning inkomstskatt, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter, samt utlandsfrågor. De materiella frågorna är så gott som uteslutande hänförliga till de ovannämnda 140 koncernerna.

De största beloppsmässiga resultaten i SKM-beslut och domar avser inkomstskatt och mervärdesskatt. Inkomsttaxeringen är dominerande både vad gäller beloppsstorlek och antal poster. Redogörelsen i denna artikel för det beloppsmässiga utfallet av koncernrevisionerna koncentreras därför i första hand på inkomsttaxeringen. Därutöver behandlas mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter. Även handläggningstiderna för skattemål i domstolarna berörs i detta sammanhang.

3 Materiella frågor

3.1 Allmänt

De frågor som varit tvistiga har i ganska många fall rört problemställningar som inte tidigare behandlats. Med andra ord är det ett antal oprövade områden som beträtts, framför allt när det gäller internationella skattefrågor men även frågor rörande t.ex. god redovisningssed. Detta har i sin tur fört med sig att berörd SKM-personal, såväl skatterevisorer som processförare, vidgat sina erfarenheter genom revisionsverksamheten och den därmed sammanhängande processföringen.

Det förekommer ibland att SKM och det företag, som är föremål för skatterevision, kommer fram till en gemensam syn i en oklar fråga, t.ex. hur redovisningen av en viss typ av pågående arbete bör ske. Därvid har det visat sig att företaget i fråga inte alltid följer ”överenskommelsen”. Detta har kunnat konstateras vid företagen uppföljningsrevision eller i samband med att koncernen blivit föremål för revision på nytt. Rent allmänt torde kunna sägas att det är viktigt att SKM så långt möjligt konstaterar huruvida ett företag rättar sig efter vad som påpekats i samband med revisionen eller efter ett domstolsutslag i en tvistig fråga, som gått företaget emot.

I knappt hälften av inrapporterade koncerner, har höjningarna av inkomsttaxeringarna överhuvudtaget inte överklagats, vare sig de beslutats av taxeringsnämnd eller länsrätt (på yrkande av SKM) enligt den gamla taxeringslagen eller av skattenämnd (SN) enligt nuvarande taxeringslag.

I nästan hälften av antalet lagakraftvunna beslut som avser företags inkomsttaxeringar har företagen nöjt sig med SKM:s beslut. Om antalet lagakraftvunna beslut i länsrätterna (LR) också räknas in kan konstateras att 81 procent av det totala antalet lagakraftvunna beslut är färdigprövade i och med LR:s beslut.

Vad gäller mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter har företagen accepterat SKM:s beslut i omkring 9 fall av 10.

3.2 Frekventa frågor

De processansvariga har haft att redovisa vanligt förekommande felaktigheter. Med ledning härav har RSV gjort en sammanställning av s.k. frekventa frågor. Det är dock inte möjligt att närmare precisera detta uttryck. Om det konstaterats att en viss fråga (felaktighet) förekommit i betydande antal i de här 140 aktuella koncernerna har den betecknats som frekvent. Det finns således även ett subjektivt inslag vid bedömningen av frekvensen.

Nedan följer en uppräkning av frekventa frågor, varvid uppdelning skett dels på företagens inkomsttaxeringar, mervärdesskatt och arbetsgivarkontroll, dels på anställdas inkomsttaxeringar.

3.2.1 Företagens inkomsttaxeringar

1. Beräkning av anskaffningsvärde på egentillverkade varor – vilka kostnader som ska ingå i indirekta tillverkningskostnader. 2. Inkuransavdrag: avdrag samtidigt för både faktisk och schablonberäknad (gäller äldre lagervärderingsregler). 3. Övertalighetsinkurans. 4. Direktavdrag för inventarieinköp. 5. Tidpunkt för leverans av inventarier m.fl. avskrivningsunderlag. 6. Reservering för framtida utgifter. 7. Premier för kapitalförsäkringar har felaktigt avdragits. 8. Felaktiga underlag för särskild löneskatt, t.ex. fall där premie för tjänstepensionsförsäkring inte inkluderats i underlaget. 9. Representation: Fastställda beloppsramar har överskridits. Kostnader för vin och sprit har felaktigt avdragits. Julgåvor till affärsförbindelser. 10. Sponsring. Vid sponsring förutsätter avdragsrätt hos det givande företaget någon slags motprestation från mottagarens sida, oftast i form av reklam. I praktiken har det visat sig nästan omöjligt att sätta ett värde på erhållen reklam. Skattelagstiftningen ger ingen direkt vägledning i dessa fall utan en bedömning får ske från fall till fall. 11. Kostnader för förvärv av förvärvskälla och/ eller för om-/kringkostnader i samband därmed.

12. Medlemsavgifter till några olika föreningar/organisationer har dragits av, t.ex. hela avgiften till Svenska Arbetsgivarföreningen. 13. Internationella skattefrågor: Den s.k. armlängdsprincipen har i praktiken inneburit betydande tillämpningssvårigheter. En ofta förekommande fråga är till vilket företag intäkter och kostnader ska hänföras. Resultatfördelningen rör varor, tjänster, immateriella rättigheter, hyror, lån m.m. En fråga som f.n. är föremål för ett flertal processer är i vilken utsträckning svenska moderbolag ska debitera utländska dotterbolag för del av koncerngemensamma tjänster.

3.2.2 Mervärdesskatt

1. Subventionerad lunch. Utgående skatt har inte redovisats på mellanskillnaden. 2. Ingående skatt avseende icke avdragsgill representation. 3. Avdrag för ingående skatt som belöper på hyra av personbil, som använts i mer än ringa omfattning i verksamhet som medför skattskyldighet föreligger med hälften av den skatt som belöper på hyran. Avdrag har felaktigt gjorts med hela skattebeloppet. 4. Avdrag för ingående skatt som avser stadigvarande bostad.

3.2.3 Arbetsgivarkontroll

I huvudsak har det varit fråga om följdändringar i samband med att arbetsgivaren inte redovisat vissa förmåner eller ersättningar som skattepliktig inkomst på avlämnade kontrolluppgifter.

3.2.4 Anställdas inkomsttaxeringar

Den vanligast förekommande anmärkningen har gällt anställdas kontanta ersättningar och förmåner av olika slag, som inte tagits upp på kontrolluppgifter och därmed inte deklarerats. Några arbetsgivaravgifter har inte heller redovisats. Exempel på här aktuella ersättningar eller förmåner är: fria måltider, nöjesresor, bilförmån, fri bensin, garageersättning oavsett behov av garage, fri eller delvis fri telefon, hyresbilliga fritidsbostäder, hyresbilliga villor, skattepliktiga stipendier, resor för medföljande make, fördelaktiga utköp av företags bilar och traktamentsersättningar.

3.3 Avvikelser från klara skatteregler eller praxis

De fall som innebär avvikelser från klara regler sammanfaller beträffande företagsskattefrågor i flera fall med ovan uppräknade frekventa frågor, t.ex. inkuransavdrag, direktavdrag för inventarieköp, premier för kapitalförsäkringar, representation, kostnader för förvärv av förvärvskälla och medlemsavgifter. Därutöver kan nämnas: nedskrivning av kundfordringar har skett i de fall där borgen eller bankgaranti lämnats, reservering för framtida garantiutgifter har skett i strid med reglerna i dåvarande kommunalskattelagens bestämmelser, direktavdrag har gjorts för inventarier som i strid med RSV:s rekommendationer ansetts vara av mindre värde, och inkomstskatt har felaktigt avdragits vid beräkning av rörelseinkomsten.

Ovan, under avsnitt 3.2, uppräknade frekventa mervärdesskattefrågor utgör samtidigt avvikelser från klara regler.

När det gäller anställdas löneförmåner kan uppräkningen ovan, under avsnitt 3.2, också i de flesta fall hänföras till avvikelser från klara regler. Exempel på ytterligare ersättningar eller förmåner, som visserligen inte varit frekventa, men där det är fråga om avvikelser från klara regler är följande: ej deklarerade tantiem, övertagande av bil från arbetsgivaren utan vederlag, företagsledares 50-årsfest med privat inbjudna gäster bekostat av arbetsgivaren, kostnadsfri användning av företaget tillhörig segelbåt för privat bruk, och privata advokatkostnader som betalats av arbetsgivaren.

3.4 Skattefrågor i intern svensk rätt

3.4.1 Inkomstskatt

Inkomstskattefrågorna har inte bara gällt rättsliga bedömningar utan även bevis- och värderingsfrågor och frågor som tar sikte på vad som är att anse som god redovisningssed. För de här aktuella 140 koncernerna har inrapporterats ett betydande antal frågor inom följande områden: lagervärdering och inkuransavdrag, pågående arbeten, framtida utgifter, immateriella tillgångar och god redovisningssed. I följande refererade rättsfall har rättsläget klarlagts.

I RÅ 2000 ref. 64 har prövats bl.a. frågan om till vilket beskattningsår utdelning från ett dotterbolag till dess moderbolag skulle hänföras: till år 1, under vilket utdelningen genom antecipation togs in i moderbolagets resultaträkning, eller till år 2, då bolagsstämman för det utdelande dotterbolaget beslutade om utdelningen. Regeringsrätten (RR) fann att de i förarbetena till aktiebolagslagen angivna förutsättningarna för att antecipera utdelningen förelegat och att åtgärden därför inte kunde anses stå i strid med den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen. Den kunde inte heller enligt RR anses strida mot god redovisningssed. RR fann att den bokföringsmässiga anteciperingen borde godtas även skattemässigt och att utdelningen således skulle hänföras till år 1.

Frågan om avdrag för återbäring till Lantmännenföreningar har prövats i RÅ 1999 ref. 29 och därvid frågan om återbäringen kunde hänföras till sådan kooperativ utdelning som är avdragsgill enligt 2 § 8 mom första stycket lagen om statlig inkomstskatt (numera 39 kap. 22 § inkomstskattelagen, IL). Bedömningen omfattade olika delfrågor. RR gjorde bl.a. bedömningen att begreppet kooperativ verksamhet vid inkomsttaxeringen bör ges ett innehåll som i allt väsentligt motsvarar den civilrättsliga avgränsningen och alltså numera bör omfatta inte endast den kooperativa basverksamheten utan i princip också s.k. relaterad sidoverksamhet.

Sponsring har blivit allt vanligare under senare år, inte minst med större koncernföretag som sponsorer. Med sponsring förstås i regel att ett företag (sponsorn) lämnar ekonomiskt stöd till en verksamhet av idrottslig, kulturell eller annars allmännyttig natur. I sin dom beträffande Kungliga Operan, RÅ 2000 ref. 31, uttalar RR, att ställning måste tas till frågan om sponsorersättningen utgör omkostnad för intäkternas förvärvande eller bibehållande och/eller om ersättningen omfattas av förbudet mot avdrag för gåvor. I detta mål fann RR att den del av sponsorersättningen som kunde hänföras till lokal-, representations-, personal- eller reklamkostnad var avdragsgill. Däremot var den del som mer allmänt stödde Operans verksamhet inte avdragsgill. I brist på utredning fördelade RR skönsmässigt vad som ansågs utgöra avdragsgill respektive inte avdragsgill kostnad med hälften vardera. När det gäller reklam har det i praktiken visat sig nästan omöjligt att sätta ett värde på erhållen reklam. En bedömning får därför ske från fall till fall av hur stor del av sponsorersättningen som är att anse som avdragsgill reklamkostnad. Domen får anses innebära, att den skattskyldige, för att kunna medges avdrag, bör kunna visa eller åtminstone kunna göra tillräckligt sannolikt hur stor del av erlagd sponsorersättning som hänför sig till nu nämnda avdragsgilla kostnader. Till den del kostnaden utgör representation ska den skattskyldige vidare inge sådant underlag som förutsätts för avdrag.

Bland de frågor som lett till väsentliga höjningsbelopp enligt revisionspromemoriorna, har i sex fall SKM yrkat att lagen mot skatteflykt skulle tillämpas. I två av dessa fall har SKM fått bifall till sitt yrkande om skatteflyktslagens tillämpning:

  • En särskild skatteflyktsregel mot kringgående av realisationsvinstreglerna hade satts ur spel.

  • Ett förvaltningsföretag hade genom ett växlingsförfarande hänfört medel, som inte utgjorde utdelning, till förvärvskällan kapital i stället för till tillfällig förvärvsverksamhet.

    I resterande fyra fall ansågs skatteflyktslagen inte tillämplig:

  • Ett dotterbolag hade lämnat koncernbidrag till sitt moderbolag som samtidigt lämnat aktieägartillskott till dotterbolaget (två fall).

  • Genom en växling av inkomstslag, från realisationsvinst till kapital, hade enligt SKM i realiteten ett investmentföretags realisationsvinster blivit skattefria.

  • Enligt domstolen förelåg inte identitet mellan de dotterbolag som företagit transaktionerna och det bolag inom koncernen (moderbolaget), som erhållit den skattemässiga förmånen.

Avdrag för kostnader för representation är en av de mest frekventa frågorna vid revisionerna. Många företag har trots klara anvisningar inte följt reglerna, t.ex. ramarna för avdragsgilla belopp. Vidare har företagen inte beaktat att kostnaderna för vin och sprit inte varit avdragsgilla. På detta område kan de regler som gällde under de här aktuella beskattningsåren sägas ha varit relativt enkla och lättillämpade. Trots detta har reglerna i många fall tillämpats felaktigt. Detsamma gäller floran av skattepliktiga förmåner till anställda som inte redovisats på kontrolluppgifter eller i underlag för arbetsgivaravgifter och som också för det mesta rört klara fall. Det ligger därför nära till hands att anse att huvudparten av dessa fel har gjorts avsiktligt, förmodligen beroende på att risken för upptäckt bedömts som liten. Detta utgör en annan aspekt på skattesystemets funktionssätt och får anses vara av ett allvarligare slag än när det är fråga om komplicerade regelsystem, som ska tolkas.

3.4.2 Mervärdesskatt

Två frågor är beloppsmässigt dominerande på mervärdesskatteområdet, dels frågan om mervärdesskatt på förskottsbetalningar avseende entreprenadarbeten till fast pris enligt 13 kap 14 § lagen om mervärdesskatt (ML), dels frågan om vad som ska förstås med försäkringstjänster enligt 3 kap 10 § ML. Frågorna kan, även om utredningssvårigheter har förelegat, ändå inte anses tillhöra de mest komplicerade på mervärdesskattens område. För att så är fallet talar även det förhållandet att SKM:s beslut inte överklagades.

Den fråga som kanske vållat mest osäkerhet bland skatterevisorer och processförare har varit hur man skulle ställa sig till avdragsrätten avseende ingående skatt, som hänför sig till kostnader för förvärv vid nyemission och börsintroduktion. RSV:s uppfattning var fram till början av april 2000 att avdragsrätt föreligger för mervärdesskatt som hänför sig till kostnader för förvärv vid nyemission och börsintroduktion. Då ändrade RSV i skrivelse (dnr 4286-00/109) inställning och ansåg att avdrag, i avvaktan på RR:s avgörande avseende den här typen av fråga, tills vidare inte bör medges när det gäller ingående skatt på nyemissionskostnader. Genom RR:s domar den 16 maj 20011 är det klarlagt, att avdragsrätt inte föreligger för ingående skatt avseende avgift för inregistrering av aktier på Stockholms fondbörs, årsavgift till Stockholms fondbörs och VPC-avgift samt inte heller för ingående skatt avseende förvärv i samband med notering av bolags aktie på börsen. Något regeringsrättsavgörande avseende ingående skatt på nyemissionskostnader föreligger ännu inte. I ett förhandsbeskedsärende, som avgjorts av Skatterättsnämnden i oktober 2003, har nämnden ansett att sökandebolaget har avdragsrätt för den ingående mervärdesskatt som är hänförlig till förvärv av tjänster vid emission av egna aktier, under förutsättning att bolaget är skattskyldigt till mervärdesskatt. Av RSV:s rättsfallsprotokoll 34/03 framgår dels att verket har överklagat förhandsbeskedet med yrkande om att RR måtte fastställa detsamma, dels att verket också avser att närmare kommentera förhandsbeskedet i en skrivelse till SKM.

Det kan konstateras att huvuddelen av de mervärdesskattefrågor som varit uppe till behandling inte har gett upphov till några nämnvärda svårigheter vid bedömningen eller föranlett långdragna skatteprocesser. I och med Sveriges inträde i EU år 1995 kom vi att omfattas av delvis nya regler på mervärdesskatteområdet. Därigenom har också komplexiteten på detta område ökat väsentligt. Antalet svåra frågor kan därför förväntas öka i den koncernkontroll, som utförts från och med senare delen av 1990-talet och som framdeles kommer att utföras.

Mål nr 8419-1999 och 8139-1999

3.4.3 Arbetsgivaravgifter

De frågor på arbetsgivaravgiftsområdet som varit uppe till behandling i de här aktuella 140 koncernerna synes så gott som uteslutande ha avsett följdändringar i samband med att arbetsgivaren inte har redovisat vissa förmåner eller ersättningar som skattepliktiga inkomster i avlämnade kontrolluppgifter. Det kan tyckas som förvånande att andra typer av frågor inte i någon större omfattning varit uppe till prövning.

Höjningarna av underlagen för beräkning av arbetsgivaravgifter kan generellt sett konstateras ha varit förhållandevis blygsamma inom koncernrevisionsverksamheten. RSV har genom en arbetsgrupp utvärderat arbetsgivarkontrollen inom koncernrevisionsverksamheten. Frågan som utredningen skulle besvara var om SKM genom koncernrevisionerna säkerställer att företagens redovisningar avseende arbetsgivaravgifter, anställdas preliminärskatter och kontrolluppgifter är riktiga. Huvudsyftet med utredningen var att få fram underlag för en eventuell förändring av inriktningen av arbetsgivarkontrollen hos de största företagen. Av arbetsgruppens rapport, som kom under 1999, framgår att de enskilda revisionerna allmänt sett utförs med tillräckligt djup, godtagbar kvalitet och väl avvägd resursinsats, och att de stora underlagen är godtagbart säkerställda. Därför anses inriktningen inte behöva ändras. Däremot bör en utveckling och anpassning ske i olika avseenden. I rapporten betonas utvecklingsinsatser i form av bl.a. tydliga uppföljningsrutiner samt utbildning och tillförande av specialistkompetens.

3.5 Utlandsfrågor

De företag som ingår i koncernrevisionerna tillhör den del av svenskt näringsliv som har en särskilt omfattande internationell verksamhet. Detta har bidragit till en stark fokusering på utlandsfrågorna både vid revisionerna och i efterföljande skatteprocesser.

När koncernrevisionsverksamheten startade var rättspraxis på utlandsområdet tunnsådd. Den praxis som finns beträffande koncernintern prissättning hänför sig i huvudsak till den lydelse korrigeringsregeln (numera i 14 kap. 19 § IL) hade före 1983 års lagändring. Rättsfallen gällde ofta konstellationen svenskt moderbolag – utländskt dotterbolag, för vilka särskild försiktighet skulle iakttas vid justering av det svenska företagets inkomst. Även Shellmålet, RÅ 1991 ref. 107, som föregick den samordnade planmässiga revisionsverksamheten, avsåg taxeringsår före 1983.

Det allmännas motgångar i domstolarna när det gäller internationella skattefrågor synes i ganska stor utsträckning ha berott på att relevant och fullständig information saknats om granskade transaktioner. I vissa fall har utredning från företagets sida presterats först i domstol. Beträffande prissättningen finns i OECD:s riktlinjer från 1995 rekommendationer om att företagen dokumenterar sina internpriser. RSV har på uppdrag av regeringen under år 2003 avlämnat en rapport om uppgiftsskyldighet för internationella företag – RSV Rapport 2003:5 Skyldighet för internationellt verksamma företag att lämna uppgifter om internpriser. Det är givet att företagens medverkan med lämplig dokumentation främjar effektiviteten i utredningarna. Utredningen av de relevanta omständigheterna i t.ex. ett varuprissättningsmål bör självfallet ske redan på revisionsstadiet. På detta stadium bör även eventuella kompensationsinvändningar från företaget utrönas och bemötas.

Svårigheten på området är att fastställa de priser och villkor som gäller på en marknad (s.k. armlängdspris). OECD arbetar kontinuerligt med att utveckla området och ta fram förbättrade metoder för att bestämma ett armlängdspris. Domstolarna har av försiktighetsskäl krävt att felprissättningen varit av viss storlek. I revisionspromemoriorna finns några exempel på varuförsäljningar till utländska dotterbolag, där domstolen inte ansett det utrett att den felaktiga prissättningen varit så påtaglig som SKM gjort gällande. I ett fall begränsade SKM sitt yrkande till LR om eftertaxering från 60 till 10 milj. kr. Bolaget godtog därefter myndighetens talan.

OECD:s rapporter används flitigt av såväl företag, SKM som domstolar i utredningar och skatteprocesser. Detta har bidragit till en ökad förståelse och kunskap om den praktiska tillämpningen av armlängdsprincipen. Som exempel kan nämnas den osäkerhet om rättsläget som tidigare rådde kring frågan om skyldighet för svenska företag att kräva betalning för koncerninterna tjänster som företaget tillhandahåller utländska närstående företag.

Vid en taxeringsrevision uppkom fråga om den skattemässiga behandlingen av ett svenskt moderbolags kostnader för forskning och utveckling (FoU) till den del kostnaderna kunde hänföras till dotterbolagens verksamhet. Utredningen i målen gav vid handen att mer än hälften av tillverkningen inom koncernen bedrevs utomlands, bl.a. av dotterbolag i Brasilien och Argentina. FoU utfördes och bekostades i huvudsak centralt av det svenska moderbolaget. SKM å ena sidan ansåg att det svenska moderbolaget skulle debitera de utländska dotterbolagen viss del av kostnaderna. Moderbolaget å andra sidan hävdade att kostnaderna som sådana var avdragsgilla som normala driftkostnader och att det i svensk rätt inte ställs något krav på att ett företag är skyldigt att debitera andra koncernföretag för kostnader av nämnda slag. Kostnaderna skulle ha varit lika stora även om verksamheten i Sydamerika inte funnits. Forskningsuppdragen hade inte beställts av de sydamerikanska dotterbolagen och den nytta dessa hade haft av FoU-verksamheten hade inte stått i rimlig proportion till kostnaderna.

KR i Jönköping inledde i sin dom av den 28 februari 20012 domskälen med en redogörelse för relevanta delar av OECD:s rapporter och framhöll att dessa, enligt RR:s uttalande i RÅ 1991 ref. 107, kan användas vid tolkningen av internprissättningsområdet. Vidare framhöll rätten att det av utredningen ej framgått annat än att fakturering förekommit mellan företag utan intressegemenskap i motsvarande situation. Moderbolagets invändning att bolaget självt hade fått bära kostnaderna om dotterbolagen inte existerat var därför inte bärande. Vidare fann KR att dotterbolagen i sig hade haft nytta av FoU-arbetet i Sverige och att moderbolaget därför borde ha debiterat dotterbolagen för denna förmån eller tagit ut ersättning från dotterbolagen i enlighet med de av OECD anvisade metoderna. KR konstaterade att moderbolaget hade avvikit från armlängdsprincipen och justerade dess inkomst enligt korrigeringsregeln efter att ha tagit viss hänsyn till av företaget framförda invändningar.

Vidare ska vid tillämpning av korrigeringsregeln en helhetsbedömning göras av koncernföretagens affärer med varandra. Så snart SKM påvisat en prisavvikelse övergår bevisbördan på företaget för invändningar om att det kompenserats genom andra transaktioner. Det ska t.ex. finnas ett konkret samband mellan en prisavvikelse och den kompensation som sägs ha erhållits. Den skattskyldige har bevisbördan för att klarlägga sambandet. I flera KR-avgöranden har kompensationsinvändningar inte godtagits eftersom något affärssamband inte förelegat eller påvisats mellan svenska och utländska koncernföretag. Utdelning på näringsandelar i utländska dotterbolag eller förväntad kapitalvinst vid framtida försäljningen av andelar i sådana bolag har inte heller accepterats som kompensation.

När det gäller räntefria eller lågförräntade lån från svenska moderbolag till utländska dotterbolag har SKM vanligtvis haft framgång under senare tid. RR har normalt bedömt konsekvenserna av att avstå från ränta på fordringar i internationella koncernförhållanden utifrån korrigeringsregeln. Att avstå från eller skjuta upp uttagandet av ränta kan endast godtas om det föreligger affärsmässiga skäl såsom under ett uppbyggnadsskede då ett dotterbolag behöver stöd från moderbolaget. I ett fall hade ett svenskt moderbolag debiterat sitt utländska dotterbolag ränta på lån med lägre belopp än vad moderbolaget erlagt till långivande bank. Vid utredning befanns att syftet med arrangemanget var att förbättra dotterbolagets resultat för att möjliggöra att vissa förlustavdrag kunde utnyttjas i det land bolaget var hemmahörande. Domstolen avslog bolagets talan och följde SKM:s linje.

En fråga som prövats i ett antal avgöranden är huruvida beskattning ska ske hos svenska moderbolag för utställda borgensförbindelser eller stödbrev till förmån för utländska dotterbolag. I flera KR-avgöranden har sådana yrkanden ogillats men i dom från KR i Stockholm av den 23 juni 20033 har moderbolaget beskattats i detta hänseende för omkring 23,6 milj. kr. LR konstaterade att bolaget självt i den s.k. finansmanualen hade ansett att garantierna påverkade bolagets egen finansiering och att bolaget normalt debiterade en avgift på en procent av åtagandets nominella belopp, varför garantiförbindelserna var att betrakta som debiteringsbara tjänster. KR lämnade bolagets besvär utan bifall och uttalade att den av bolaget framförda omständigheten att garantierna till sin karaktär inte avsåg borgensförbindelser vid upplåning av rörelsekapital utan andra former av åtaganden som bolaget inte betingat sig ersättning för i finansmanualen, inte föranledde någon annan skatterättslig bedömning. Bolaget har överklagat KR:s dom.

I viss utsträckning har rättspraxis klarlagts genom koncernmålen. Av t.ex. RÅ 1994 not. 697 framgår att avdragsrätt föreligger för marknadsföringsbidrag till rena försäljningsbolag utomlands vilka marknadsför varor som tillverkats hos det svenska moderbolaget. I RÅ 1994 ref. 85 godtogs däremot inte avdrag till ett utländskt koncernföretag som planerat och påbörjat egen tillverkning. Det är inte ovanligt att bidrag lämnas till utländska koncernbolag som delvis säljer det svenska bolagets produkter men som inte är renodlade försäljningsbolag. Utredningen och bedömningen av sådana bidrag är vansklig. Ett exempel på detta är KR:s i Stockholm dom av den 22 december 20004 avseende 1991 års taxering. SKM hade vägrat det svenska moderbolaget avdrag för marknadsföringsbidrag till ett dotterbolag i USA för hela det utgivna beloppet om 3,8 miljoner kr. LR delade SKM:s bedömning. KR konstaterade att moderbolaget sålt egentillverkade produkter till dotterbolaget och att denna försäljning fortsatt efter det aktuella beskattningsåret. Försäljningen till dotterbolaget hade under åren 1989–1995 uppgått till totalt 44,4 miljoner kr, varav 11,4 miljoner kr under 1990. KR ansåg att det förelegat ett starkt samband mellan bolagens verksamheter och att vissa kostnader som dotterbolaget haft kunde jämställas med kostnader i moderbolagets egen verksamhet. Med hänsyn till att dotterbolaget under 1990 startat en egen tillverkning och att bidragets storlek motsvarade en högst betydande del av dotterbolagets totala kostnader under 1990 ansåg KR att avdrag för marknadsföring skulle begränsas till 1,2 miljoner kr.

Fram till skattereformens genomförande i början av 1990-talet, kännetecknades det svenska skattesystemet av en hög nominell svensk bolagsskatt, och internationell skatteplanering handlade i hög grad om i vilket land kostnader skulle dras av och i vilket land intäkter skulle tas upp. Detta berodde på att avdraget fram till denna tidpunkt i de allra flesta fall var ”mer värt” i Sverige. Av vad som framkommit i de ärenden och mål, som blivit följden av revisionerna, har det ibland handlat om att utnyttja olikheter i skilda länders beskattningssystem med olika företagskonstruktioner.

I Belgien kan huvudkontorsetablering ske i ett s.k. Co-ordination Centre (CC). Verksamheten är begränsad till företag i den egna koncernen och kan avse funktioner som bl.a. reklam, marknadsföring, försäkring, forskning och utveckling, leasing och centralisering av finansiella transaktioner. Ett CC har traditionellt varit föremål för en förmånlig beskattning genom att den beskattningsbara vinsten beräknats till ett visst standardiserat procentuellt påslag om 8 procent av CC:s kostnader, s.k. cost-plus, med undantag för personal- och vissa andra kostnader. Skatteprivilegiet består under 10 år.

I ett antal taxeringsmål hade två svenska aktiebolag i samma koncern bildat ett CC för att understödja annan belgisk verksamhet. De svenska företagen, som hade behållit en egen finansfunktion, överlät på CC de kundfordringar som uppkom vid varuförsäljning till vissa utländska koncernföretag. En stor del av fordringarna var utställda i US-dollar och de svenska företagen terminsäkrade valutan i bank. De svenska företagen hade enligt factoringavtalen rätt att erhålla betalning i svenska kronor men var i behov av US-dollar för att lösa ingångna terminskontrakt och begärde därför regelmässigt sådan valuta. Nya administrativa rutiner krävdes för att underrätta CC om betalningsflödena. Företagen hävdade att CC även hade utfört andra tjänster som inte framgått av avtalet och som varit till förmån för företagen i form av inbesparade valutaväxlingskostnader, neutraliserade valutarisker och minskade kreditrisker. De svenska företagen erlade en avgift om en procent av fordringsbeloppet och har yrkat avdrag med nära två miljarder kr under så gott som samtliga taxeringsår under 1990-talet.

KR i Göteborg har i dom av den 26 september 20005 beträffande ett av företagen i mål om eftertaxering 1990, kommit fram till att den factoringtjänst som varit till nytta för det svenska företaget motverkats av den belastning som det inneburit att införa nya administrativa rutiner mellan företagen. Inte heller övriga åberopade fördelar ansågs ha medfört nytta för det svenska företaget, eftersom arrangemanget, enligt KR, begränsat det svenska företagets egen finansfunktion. KR:s slutsats var att det svenska företaget inte skulle ha erlagt avgiften till CC om detta företag hade varit fristående från det svenska företaget. Avgiften ansågs inte avdragsgill som driftkostnad i den svenska verksamheten. Domen överklagades till Regeringsrätten, som vägrade prövningstillstånd.

Även om prövningen av utlandsfrågorna i de här aktuella koncernerna rätat ut en del frågetecken krävs det att många fler frågor prövas av domstolarna för att rättspraxis ska kunna klarläggas ytterligare på flera viktiga områden. Eftersom kunskaper om vad som är gällande rätt inom väsentliga delar av utlandsområdet ännu saknas, är det därför inte heller möjligt att uttala sig om huruvida skattesystemet i denna del fungerar på avsett sätt eller inte.

Mål nr 656-1995, 3100-1998 och 955-1999

Mål nr 5604-2000

Mål nr 739-740-1998

Mål nr 1029-1997

4 Beloppsmässiga resultat i SKM-beslut och domar

4.1 Inledning

Nedan redovisas i sammanfattande form resultaten av den sista uppföljningen av de beloppsmässiga utfallen av beslut i SKM och domar hänförliga till revisioner av 330 koncerner. Revisionerna är utförda under åren 1988–1997. Detta gäller inkomsttaxeringen. De belopp som anges avser tidpunkten den 30 april 2002.

Det är första gången som en uppföljning gjorts av utfallen i domstolar till följd av utförda revisioner. En uppföljningsperiod av tio år har ansetts vara tillräcklig för att en relativt säker slutsats ska kunna dras om vad det slutliga beloppsmässiga resultatet av revisionerna av de 330 koncernerna kommer att bli vad avser inkomsttaxeringen.

Som ovan nämnts kommer redovisningen av resultatet att koncentreras i första hand på inkomsttaxeringen. Därutöver behandlas mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter. För mervärdeskatt och arbetsgivaravgifter omfattar uppföljningsperioden åren 1991–1997 och sammanlagt 240 koncerner.

4.2 Inkomsttaxeringen

4.2.1 Lagakraftvunna belopp

Enligt revisionspromemoriorna uppgår de sammanlagda höjningarna av taxeringarna till 63,3 miljarder kr. Därav har beslut och domar avseende 23,9 miljarder kr vunnit laga kraft i SKM respektive i domstolar. Av beloppet 23,9 miljarder kr avser:

  • 16,9 miljarder kr lagakraftvunna höjningar och

  • 7,0 miljarder kr sådana belopp där domstolarna avvikit från SKM:s beslut eller yrkanden av SKM (enligt äldre taxeringslag).

Med ledning av ovannämnda belopp kan framräknas i hur stor omfattning SKM fått bifall till höjningarna enligt revisionspromemoriorna (inklusive av SKM beslutade höjningar, som inte överklagats) beträffande de belopp som verkligen varit tvistiga, dvs. sådana frågor där parterna haft olika tolkningar av skatteregler. Resultatet räknat på hela perioden är att SKM fått bifall beträffande 71 %. Andelen ”utan bifall” för SKM blir således 29 %.

4.2.2 I övrigt färdigprövade belopp

Av det sammanlagda höjningsbeloppet enligt revisionspromemoriorna om 63,3 miljarder kr, har SKM i de omprövningsbeslut som fattats beträffande detta belopp frångått tidigare ställningstaganden avseende 7,0 miljarder kr. Därtill kommer ytterligare 1,4 miljarder kr som avser ställningstaganden som frångåtts av SKM på domstolsnivå och därvid huvudsakligen i LR. Sålunda har SKM frångått tidigare ställningstaganden beträffande sammanlagt 8,4 miljarder kr.

Anledningen till de ändrade ställningstagandena har i störst omfattning – 6,7 miljarder kr av beloppet 8,4 miljarder kr – varit vad som kan sammanfattas som ”ny utredning”. Det kan exempelvis ha varit fråga om ett företag som, efter det att SKM färdigställt revisionspromemorian, kommit in med ny utredning, som ändrat bevisläget. Ytterligare utredning kan också ha förelegat t.ex. i den formen att ett regeringsrättsavgörande klarlagt ett dittills osäkert rättsläge. Resterande del av skillnadsbeloppet, cirka 1,7 miljarder kr, utgörs så gott som uteslutande av bortkvittade höjningar, dvs. företaget har godtagit en avsedd höjning men begärt kvittning vilken SKM accepterat. Till en relativt ringa del rör det sig även om avstådda ändringar vid överenskommelse om en i framtiden ändrad redovisningsmetod.

Det ovan anförda innebär att ett belopp om sammanlagt (23,9 + 8,4=) 32,3 miljarder kr har färdigprövats så långt parterna velat gå i de olika instanserna.

Det kan förutsättas att ytterligare belopp vunnit laga kraft genom att parterna valt att överklaga endast vissa delfrågor i ett beslut medan utgången i andra frågor accepterats. Dessa belopp är emellertid inte mätbara i den valda rapporteringsformen. Det är således högst sannolikt att ett icke obetydligt större belopp än ovannämnda 32,3 miljarder kr är färdigprövat.

Med ledning av ovanstående kan för den här aktuella perioden summan av de höjningsbelopp som fortfarande är under prövning i domstolarna beräknas till högst (63,3 – 32,3 =) 31 miljarder kr.

4.3 Mervärdesskatt

De sammanlagda höjningarna enligt revisionspromemoriorna uppgår till 912 miljoner kr. Härav har SKM beträffande 34 miljoner kr frångått tidigare ställningstaganden. Av de av SKM beslutade höjningarna (totalt 878 miljoner kr) har hittills 519 miljoner kr vunnit laga kraft i SKM och 41 miljoner kr i domstol. I lagakraftvunna domar i LR och KR har SKM vid samma tidpunkt haft motgång med sammanlagt 37 miljoner kr.

4.4 Arbetsgivaravgifter

Enligt revisionspromemoriorna uppgår de sammanlagda höjningarna av arbetsgivaravgifterna till 239 miljoner kr. Höjningsbeslut i SKM föreligger beträffande 234 miljoner kr. Därav har 99 miljoner kr vunnit laga kraft i SKM. Beträffande 5 miljoner kr (239–234 miljoner kr) har SKM frångått tidigare ställningstaganden. Av de belopp som överklagats till LR och KR har höjningsbelopp på sammanlagt 20 respektive 23 miljoner kr vunnit laga kraft. I lagakraftvunna domar i LR och KR har SKM haft motgång med sammanlagt 7 miljoner. Till högsta instans har överklagats belopp om sammanlagt 4 miljoner kr. Något beslut beträffande någon del av detta belopp har ännu inte fattats. Angivna belopp avser liksom under avsnitten om inkomsttaxering och mervärdesskatt tidpunkten den 30 april 2002.

4.5 Handläggningstiderna för skattemål i SKM och domstolar

Vid uppföljningen av de beloppsmässiga utfallen i SKM-beslut och domar har konstaterats att domstolsbehandlingen tar lång tid. Detta förhållande gäller i hög grad målavverkningen i LR:na. Motsvarande bedömning beträffande KR:na blir mer osäker, eftersom det varit svårare att uppskatta hur länge målen har legat för avgörande i denna instans.

Anledningarna till den låga målavverkningstakten kan vara många. Båda parter kan uttala önskemål om fortsatt skriftväxling och sedan begära lång tid för sina yttranden. Domstolarna kan också ha stora balanser av mål. Dock är det till klar nackdel för både företagen och SKM att i många år få leva med ovissheten om de slutgiltiga svaren på oklara rättsfrågor. Det läggs ner stora resurser från båda sidor på utredningar som skulle kunna undvaras om sådana frågor behandlades snabbare i domstolarna. Många av de koncerner som reviderades i en första omgång blev efter ett antal år föremål för revision på nytt. I flera fall kvarstod då de frågor olösta som var tvistiga vid den tidigare kontrollen.

Riksrevisionsverket (RRV) har på regeringens uppdrag genomfört en granskning med inriktning på den tid det tar att få ett tvistigt skatteärende slutligt avgjort. Resultatet av granskningen redovisades under hösten 2002 i en rapport, Tiden i tvistiga skatteärenden (RRV 2002:18). RRV:s studie omfattar skattemål i sex LR och tre KR gällande företag och fysiska personers näringsverksamhet. Rapporten visar att skattemål kan ta mycket lång tid att handlägga, särskilt om besluten överklagas i flera instanser. Ett genomsnittsärende tar fyra år för att passera SKM, LR och KR. Men det finns exempel där det tagit upp till tio år. RRV konstaterar att den viktigaste orsaken till tidsutdräkt är rena liggtider, dvs. tid när ingen arbetar med ärendena. Rapporten visar att det största problemet ligger hos domstolarna. Vid summering av mediantiderna för de olika instanserna i ett ärende visar det sig att SKM står för mindre än 8 % av den totala handläggningstiden. 92 % av tiden tillbringar dessa skatteärenden alltså i och mellan förvaltningsdomstolar. Det finns dock enligt RRV potential till att effektivisera handläggningen. RRV pekar på moment i handläggningen som kan effektiviseras och lämnar förslag på hur domstolarna skulle kunna hantera problemet med målbalanser. RRV anser att det finns skäl att överväga frågan om att införa prövningstillstånd i KR för skattemål. Lämpligheten i en sådan åtgärd måste enligt RRV bygga på en avvägning mellan krav på rättssäkerhet och effektivitet.

Domstolsverket föreslår i sin rapport Utvärdering och förslag kring prövningstillstånd i kammarrätt (DV 2002:4) att det införs ett generellt krav på prövningstillstånd i kammarrätt för skattemål och fastighetstaxeringsmål. I sitt yttrande över rapporten avstyrker RSV förslaget då de skäl som anförs för prövningstillstånd inte är tillräckligt övertygande enligt verkets mening. RSV föreslår i stället en total översyn av organisationen i syfte att komma till rätta med de långa handläggningstiderna i skatte- och fastighetstaxeringsmålen. Översynen bör inriktas på att skatte- och fastighetstaxeringsmålen koncentreras till vissa länsrätter och att skattemålen lottas på domare med specialkompetens på dessa områden.

5 Avslutning

I den nya myndigheten har det bildats en organisatorisk enhet som hanterar beskattning av de stora företagen i alla avseenden. Enheten, som kallas Storföretagsskattekontoret, är lokaliserad till Stockholm, Göteborg och Malmö. Med stora företag avses i huvudsak de cirka 350 största koncernerna i landet. Således hanteras fr.o.m. 2004 den koncernrevisionsverksamhet och därmed sammanhängande processföring, som lämnats redogörelse för i denna artikel, av det nya skattekontoret.

Egon Vikström

Egon Vikström är verksam vid skatteavdelningen, Skatteverkets huvudkontor i Solna.