Innehåll

A11 Speciella företag

Värdepappersfonder

RÅ 2003 not 67 (fhb). X, ett tyskt GmbH, förvaltade ett antal tyska fastighetsfonder. Fonderna var inte juridiska personer och fondernas inkomster beskattades hos delägarna. X planerade att för fondernas räkning köpa fastigheter i Sverige. Fråga ställdes om X kunde bli beskattat i Sverige för fastighetsinkomster.

SRN, vars förhandsbesked fastställdes av Regeringsrätten, angav att X skulle beskattas för fastighetsinkomsterna. Ställningstagandet grundade sig på att fastighetsfonderna inte ansågs vara utländska värdepappersfonder enligt 6 kap. 10 § IL då de genom sina fastighetsförvärv var alltför olikartade värdepappersfonder.

Privatbostadsföretag – definition

RÅ 2003 ref. 61 (fhb). Fallet kommenteras även av Påhlsson och Wiman. En bostadsrättsförening avsåg, som ett led i att uppnå status som privatbostadsföretag, att avyttra en fastighet till pris under marknadsvärdet. Före avyttringen skulle föreningen inte uppfylla förutsättningarna för att vara ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § IL. Omedelbart efter avyttringen skulle förutsättningarna vara uppfyllda. Föreningen ville ha ett förhandsbesked med innebörd att föreningen vid fastighetsavyttringen inte var ett privatbostadsföretag och att överlåtelsen därför kunde vara en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. IL.

RSV hävdade, med hänvisning till rekommendationen RSV S 1999:43, att bedömningen skulle avse förhållandena vid beskattningsårets utgång. Detta skulle innebära att föreningen ansågs vara ett privatbostadsföretag för hela året och således vid tidpunkten för fastighetsavyttringen. SRN, vars bedömning delades av Regeringsrätten, ansåg däremot att detta var lämpligt för den löpande schablonbeskattningen, men att avyttringen kunde bedömas på annat sätt. I avsaknad av direkta regler ansågs att förhållandena vid avyttringen skulle läggas till grund för bedömningen. Det innebar att föreningen då inte var ett privatbostadsföretag och att avyttringen därför kunde vara en underprisöverlåtelse.

Peter Melz