I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm.

Andersson, Mari, Saldén Enérus, Anita & Tivéus, Ulf, Inkomstskattelagen. En kommentar. Norstedts Juridik, 2004, 1618 s.

Författarna kommenterar i årets upplaga som vanligt inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur.

Dreij, Olof, Kapitalförsäkringar. Tholin & Larsson, 2004, 154 s.

I boken ges en översikt av skatte- och redovisningsfrågor kring kapitalförsäkringar.

Gyöngyi Végh, Perla (red.), The EU Accession States Tax Memo. International Bureau of Fiscal Documentation, 2004, 600 s.

I boken beskrivs lagar och praxis för skattesystemen i de nya medlemsländerna.

Henrekson, Magnus & Sanandaji, Tino, Ägarbeskattningen och företagandet – Om skatteteorin och den svenska policydiskussionen. SNS Förlag, 2004, 144 s.

Författarna gör i boken en kritisk utvärdering av de teorier för företagsbeskattning som ligger till grund för den svenska bolags- och ägarbeskattningen.

International Fiscal Association, Double non-taxation. Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 2004, Cahiers de droit fiscal international Volume 89a, 766 s.

Boken innehåller en generalrapport på ovanstående tema samt 31 nationalrapporter. Ämnet kommer att diskuteras vid IFA-kongressen i september i Wien, Österrike. Den svenska nationalrapporten är skriven av Maria Hilling.

International Fiscal Association, Group taxation. Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 2004, Cahiers de droit fiscal international Volume 89b, 770 s.

Boken innehåller en generalrapport på ovanstående tema samt 30 nationalrapporter. Ämnet kommer att diskuteras vid IFA-kongressen i september i Wien, Österrike. Den svenska nationalrapporten är skriven av Bertil Wiman.

Lundén, Björn & Svensson, Ulf, Bostadsrätt. Björn Lundén Information, 2004, 9 upplagan, 400 s.

Boken är en praktisk handbok i ekonomi, skatt och juridik för bostadsrättsföreningar och dess medlemmar.

Mattsson, Nils, Svensk internationell beskattningsrätt. Norstedts Juridik, 2004, 14 upplagan, 243 s.

I boken beskrivs den internationella skatterätten, med tyngdpunkt på svenska interna skatteregler som behandlar skatteplikt och skattskyldighet.

Tivéus, Ulf, Skatt på kapital. Norstedts Juridik, 2004, 10 upplagan, 273 s.

Boken är en handbok för beskattning av aktier, optioner, terminer, olika slag av fordringsrätter och andelar i handelsbolag, liksom för beskattning av bostadsrätter, villor och andra fastigheter.

Bertil Wiman