Innehåll

Skattenytt nr 12 2005 s. 759

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm.

Carlsson, Pål; Ottosson, Matts & Persson, Dan, Taxiboken – Skatt, ekonomi och juridik för taxiägare. Björn Lundén Information, 2005, 2 upplagan, 328 s.

I boken behandlas regler för en taxiverksamhet bl.a. skatte- och momsfrågor, avdragsrättsregler och bilförmån. I boken ges även en översikt av trafik- och yrkeslagstiftning.

Danielsson, Hans & Sund, Lars-Göran, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt. Iustus förlag, 2005, 2 upplagan, 79 s.

Boken är inriktad på generationsskifte av ägandet i små och medelstora familjeägda aktiebolag. Översiktligt behandlas alternativen att genomföra generationsskiftet under företagarens livstid, att låta generationsskiftet ske vid företagarens frånfälle och att överlåta verksamheten till utomstående.

Edenhammar, Hans & Thorell Per, Företagens redovisning. Att förstå redovisningar. Iustus förlag, 2005, 5 upplagan, 199 s.

I denna bok förklarar författarna de grundläggande principerna för värdering av tillgångar och skulder i balansräkningen, för redovisning av intäkter, kostnader och resultat i resultaträkningen samt hur företagets kassaflöden beskrivs i kassaflödesanalysen. Olika sätt att analysera årsredovisningen med nyckeltal, hur årsredovisningen kan komma till användning vid värderingen av företag med hjälp av olika värderingsmodeller och grunderna för koncernbeskattning behandlas också i boken.

Essers, Peter & Rijkers, Arie, (red.) The Notion of Income from Capital. International Bureau of Fiscal Documentation, 2005, 338 s.

Erkända skatteexperter från flera länder presenterar i boken olika aspekter av inkomstbegreppet, särskilt avseende kapitalinkomster. Boken innehåller såväl praktiska analyser av olika sätt att inom de europeiska länderna beskatta kapitalinkomster, som förslag till hur kapitalinkomster skulle kunna beskattas. Ämnet för boken diskuterades år 2003 vid European Association of Tax Law Professors (EATLP) konferens i Köln. Denna bok är den första volymen i EATLP International Tax Series.

Gyland, Christina; Smiciklas, Martin & Jakobsson, Olof, Skatterätt. En introduktion. Studentlitteratur, 2005, 6 upplagan, 132 s.

Författarna beskriver i boken skatterättens grunder och uppbyggnad på ett lättillgängligt sätt. Framställningen kompletteras med exempel och instuderingsfrågor. Boken är avsedd att användas på grundkurser vid universitet och högskolor.

Hilling, Maria, Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market. Iustus förlag, 2005, 370 s. Boken kommer att anmälas av Roger Persson Österman i nästa årgång av Skattenytt.

Att EG-domstolens tolkning av reglerna om fri rörlighet påverkar medlemsstaternas nationella inkomstskattesystem är välkänt. Men hur påverkar dessa regler ingångna skatteavtal på den inre marknaden? I boken analyseras denna fråga med utgångspunkt i EG-domstolens praxis. Boken innehåller även en principiell analys av huruvida det existerar en ”mest gynnad nations”-princip i EG-rätten samt möjliga konsekvenser av en sådan princip för medlemsstaternas skatteavtalsnät. Boken är författarens doktorsavhandling.

Festskrift till Nils Mattsson. Iustus förlag, 2005, 596 s

Denna festskrift tillägnas Nils Mattssom som den 1 oktober 2005 avgår med pension från sin professur i finansrätt i Uppsala efter mer än 30 år på lärostolen. Skriften innehåller 34 artiklar som alla är skatterättsligt inriktade och täcker stora delar av skatterätten. Redaktörer för festskriften är Kristina Ståhl och Per Thorell.

Müller, Johann, The Netherlands in International Tax Planning. International Bureau of Fiscal Documentation, 2005, 388 s.

Boken är en praktisk handbok för den som arbetar med investeringar och skatteplaneringar i Nederländerna, via Nederländerna och från Nederländerna. Företagsbeskattning, beskattning av utdelning och andra typiska skatter som aktualiseras vid gränsöverskridande transaktioner är bokens fokus.

Bojs, Johan & Rabe, Gunnar, Det svenska skattesystemet. Norstedts Juridik, 2005, 18 upplagan, 572 s.

I boken beskriver författarna de svenska skattereglerna för inkomstbeskattning, uppdelat i var sin avdelning för individbeskattning och företagsbeskattning. En särskild avdelning ägnas dessutom till taxeringsförfarandet och till EG-skatterätt. Denna artonde upplaga har uppdaterats med en mängd nya rättsfall, både från Regeringsrätten och från EG-domstolen samt med 2004 års många förändringar i framförallt inkomstskattelagen.

Jur. kand. Ulrika Gustafsson Myslinski är doktorand i skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...