Innehåll

Författarregister

Namn & titel

Häfte

Sida

Alhager, Eleonor : Något om den svenska uttagsbeskattningen på momsområdet efter EG- domstolens dom i Hotel Scandic Gåsabäck (rättsfall)

4

178

– Moms på golf – en analys av Regeringsrättens dom den 3 maj 2005 (rättsfall)

7–8

480

André, Peder: Förhandsbesked direkt skatt juli–december 2004

3

69

– Förhandsbesked direkt skatt januari– juni 2005

10

555

Anttila, Marcus: Avdrag för hyresgästs förbättringsutgifter i fastighet när hyresgästen själv blir ägare till fastigheten (debatt)

5

246

Axén Linderl, Annica: Skatteverket och dess framtida handläggning

1–2

28

– Skattemålshanteringen vid länsrätterna och i kammarrätterna – förslag till kortare handläggningstider

5

195

Brattström, Margareta: Tjänstepensionsförsäkring och bodelning

9

527

Burlin, Mikael: Skatteflykt – eller bara tankens flykt? (debatt)

4

188

Burmeister, Jari: Utdelningsbeskattning vid underpristransaktioner i näringsbetingade andelar (rättsfall)

1–2

59

– De svenska CFC-reglernas förenlighet med ingångna skatteavtal och EG-rätten m.m.

7–8

448

Carlsson, Stefan: Några synpunkter på 1998 års regler för beskattning av personaloptioner, närmare bestämt i fråga om arbetsgivares skyldigheter

1–2

48

Cejie, Katia: Sexmånaders- och ettårsregeln, RÅ 2004 ref. 126 (rättsfall)

5

238

Dahlberg, Mattias: Sverige

1–2

53

– OECD, Europeiska unionen

4

176

– Europeiska unionen

5

236

– Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-446/03 Marks & Spencer

7–8

472

– Sverige, Europeiska unionen

10

607

– IFA-kongressen i Buenos Aires

12

750

Danielsson, Per: Ändringar i fusionsdirektivet

7–8

434

Eliasson, Anna: Vem vinner sakfrågan?

5

201

Fensby, Torsten: OECD:s skattekonkurrensprojekt

9

519

Fri, Mattias: Mervärdesskatt på tjänster avseende market maker (rättsfall)

3

117

– När omfattas värdepapperstransaktioner av sjätte direktivets tillämpningsområde? (rättsfall)

9

532

Gefvert, Johan: Kapitalpension

7–8

462

Govind, Har: Fiscal approaches and tax breaks for energy conservation

4

157

Grosskopf, Göran: Beskattning av fåmansföretag (rättsfall)

6

292

Gäverth, Leif: Frågor kring förvärvarens anskaffningsvärde när säljaren överlåter till underpris

1–2

37

Haapaniemi, Monica: Fastighetstaxering (rättsfall)

6

348

Hilling, Axel: Konferens i Jönköping

5

228

Hilling, Maria: EG-domstolens avgörande i D-målet: Ingen mest gynnad nationsbehandling

10

601

Holmdahl, Sven Erik: Skatteflykt – eller bara tankens flykt? (debatt)

4

188

Höglund, Mats: En jämförelse av anståndsbestämmelserna i olika länder

3

101

Jilkén, Daniel: Beskattningsinträde – så fungerar det, men är det rätt?

11

650

Kellgren, Jan: Konferens i Jönköping

5

228

Kleerup, Jan: Mervärdesskatt (rättsfall)

6

357

– Mervärdesskatt (rättsfall EG-domstolen)

6

386

Kleist, David: Dubbelbeskattningsavtals tillämplighet på inkomster som härrör från hemviststaten eller tredje land

4

132

Knutsson, Margit: Internationella redovisningsstandarder – ingen lämplig grund för företagsbeskattning

9

510

Leidhammar, Börje: Skattemålshanteringen vid länsrätterna och i kammarrätterna – förslag till kortare handläggningstider

5

195

– Processuella frågor m.m. (rättsfall)

6

327

Lindencrona, Gustaf: Internationell skatterätt (rättsfall)

6

319

Lodin, Sven-Olof: Det nya 3:12-förslaget och dess motiv

7–8

417

Mattsson, Nils: Sture Bergström in memoriam

1–2

2

– Några synpunkter på RÅ 2004 ref. 29 (rättsfall)

3

112

Melbi, Ingrid: Skatteverkets styrsignaler (debatt)

5

249

– Koncernbeskattning (rättsfall)

6

306

– Omstruktureringar (rättsfall)

6

308

– Beskattning när tillgångar värderas till verkligt värde – kommentar till ett delbetänkande (debatt)

10

614

– Anmälan av Kristina Ståhl, ”Fusionsdirektivet. Svensk beskattning i EG-rättslig belysning” (litteratur)

11

686

Melz, Peter: Övriga juridiska personer (rättsfall)

6

313

Meyer, Andrea: När är upplysningsskyldigheten fullgjord och när utlöses Skatteverkets utredningsskyldighet?

3

96

Mutén, Leif: Mer om ”obehörig vinst” (debatt)

10

613

Möller, Lars: Bokföringsmässiga grunder och balansposter

11

662

Nilsson, Peter: Generationsskifte i enskild näringsverksamhet – särskilt om överföring av periodiseringsfonder och expansionsfonder m.m.

10

588

– Generationsskifte i enskild näringsverksamhet – fångesklassificering med inriktning på överföring av sparad räntefördelning och fonder

11

670

Norberg, Karin: När omfattas värdepapperstransaktioner av sjätte direktivets tillämpningsområde? (rättsfall)

9

532

Nyquist, Kerstin: Slopad revisionsplikt i små aktiebolag (debatt)

10

620

Olsson, Helena: Vem vinner sakfrågan?

5

201

Olsson, Stefan: EG-domstolens användning av civilrätten i skatterättsliga avgöranden

4

166

Palm, Anders: Reservering för ITP på semesterlöneskuld måste vara avdragsgill (debatt)

5

243

Persson Österman, Roger: Mer om förbjudna lån (rättsfall)

1–2

55

– Inkomst av kapital (rättsfall)

6

275

– Mervärdesskatt på skidliftar inget juridiskt problem?! (debatt)

9

550

– Vad är näringsbetingad andel – striktare praxis från RR? (rättsfall)

10

610

Pettersén, Franciska: Återbetalning av felaktigt debiterad och redovisad mervärdesskatt och begreppet ”obehörig vinst”

5

208

Påhlsson, Robert: Sture Bergström in memoriam

1–2

2

– Anmälan av Jan Kellgren, ”Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen” (litteratur)

3

122

– Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall)

6

279

– Anmälan av Mattias Dahlberg, ”Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the Free Movement of Capital” (litteratur)

11

691

Rabe, Gunnar: Inkomst av tjänst (rättsfall)

6

267

– Övriga indirekta skatter (rättsfall)

6

371

– Övriga indirekta skatter (rättsfall EG-domstolen)

6

399

Rehnberg, Ulf: Varför skulle de svenska pensionsförsäkringarna vara oförenliga med EG-fördraget?

11

641

Remstam, Maj-Britt: Återbetalning av felaktigt debiterad och redovisad mervärdesskatt och begreppet ”obehörig vinst”

5

208

Rydin, Urban: Generationsskifte i enskild näringsverksamhet – särskilt om överföring av periodiseringsfonder och expansionsfonder m.m.

10

588

– Generationsskifte i enskild näringsverksamhet – fångesklassificering med inriktning på överföring av sparad räntefördelning och fonder

11

670

Silfverberg, Christer: Slopad arvs- och gåvoskatt

1–2

13

– Förmögenhetsskatt (rättsfall)

6

350

– Arvs- och gåvoskatt (rättsfall)

6

355

– Blandade överlåtelser av näringsfastigheter till aktiebolag

9

495

Sjögren, Peter: Skatteverket som arbetsmarknadspolitisk företrädare! (debatt)

10

626

Sjökvist, Björne: Rättslig styrning och rättsligt stöd i det nya Skatteverket

1–2

4

– Skatteverkets styrsignaler – replik (debatt)

7–8

486

Stenman, Olle: Ansvarsförsäkring (rättsfall)

11

683

Svensson, Bo: Beskattning av handelsbolag (rättsfall)

6

303

Svenström, Yvonne: Arbetsgivaravgifter (rättsfall)

6

375

Staberg, Lennart: Avdrag för förlust på lånefordran i samband med underhandsackord och ackordsliknande uppgörelser

4

143

Ståhl, Kristina: EG-fördraget (rättsfall EG-domstolen)

6

377

– Direktivet om indirekt skatt på kapitalanskaffning (rättsfall EG-domstolen)

6

385

– EFTA-domstolens domar (rättsfall)

6

401

Sundberg, Frida: Mervärdesskatt och fakturabelåning (debatt)

1–2

62

– Ideell verksamhet och Sveriges implementering av det sjätte mervärdesskattedirektivet (debatt)

9

537

Tivéus, Ulf: Utdelningsbeskattning vid underpristransaktioner i näringsbetingade andelar (rättsfall)

1–2

59

– De svenska CFC-reglernas förenlighet med ingångna skatteavtal och EG-rätten m.m.

7–8

448

Tjernberg, Mats: Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall)

6

325

– 3:12 vid vägs ände? (debatt)

9

545

Tyllström, Rolf: Sexmånaders- respektive ettårsregeln – kommentar till RÅ 2004 ref. 126 (debatt)

9

548

Uggla, Carl-Magnus: De svenska CFC-reglernas förenlighet med ingångna skatteavtal och EG-rätten m.m.

7–8

448

– Beskattningsinträde – så fungerar det, men är det rätt?

11

650

Wenehed, Lars-Erik: Kvantitet eller kvalitet? (debatt)

4

186

Wennergren, Bertil: ”Ne bis in idem” i taxeringsförfarandet

5

231

Westberg, Björn: Skatteverket torde ha fel om skattefrihet för moms på konferenser (debatt)

7–8

487

Wiman, Bertil: Sture Bergström in memoriam

1–2

2

Wingren, Carl-Gustaf: Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2004

4

125

– Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2005

11

631

Öberg, Jesper: Senare rättspraxis angående upplösta konkursbolags partshabilitet i taxeringsmål

5

216

– Mervärdesskatt på skidliftar inget juridiskt problem?! (debatt)

9

550

Sakordsregister

Ackord: Avdrag för förlust på lånefordran i samband med underhandsackord och ackordsliknande uppgörelser (Staberg)

4

143

Anskaffningsvärde: Frågor kring förvärvarens anskaffningsvärde när säljaren överlåter till underpris (Gäverth)

1–2

37

Anstånd: En jämförelse av anståndsbestämmelserna i olika länder (Höglund)

3

101

Ansvarsförsäkring: Ansvarsförsäkring (rättsfall, Stenman)

11

683

Arbetsgivares skyldigheter: Några synpunkter på 1998 års regler för beskattning av personaloptioner, närmare bestämt i fråga om arbetsgivares skyldigheter (Carlsson)

1–2

48

Arvs- och gåvoskatt: Slopad arvs- och gåvoskatt (Silfverberg)

1–2

13

Avdrag: Avdrag för förlust på lånefordran i samband med underhandsackord och ackordsliknande uppgörelser (Staberg)

4

143

– Avdrag för hyresgästs förbättringsutgifter i fastighet när hyresgästen själv blir ägare till fastigheten (debatt, Anttila)

5

246

Beskattningsinträde: Beskattningsinträde – så fungerar det, men är det rätt? (Jilkén & Uggla)

11

650

Dubbelbeskattningsavtal: Dubbelbeskattningsavtals tillämplighet på inkomster som härrör från hemviststaten eller tredje land (Kleist)

4

132

EG/EU: EG-domstolens användning av civilrätten i skatterättsliga avgöranden (Olsson)

4

166

– Något om den svenska uttagsbeskattningen på momsområdet efter EG-domstolens dom i Hotel Scandic Gåsabäck (rättsfall, Alhager)

4

178

– Ändringar av fusionsdirektivet (Danielsson)

7–8

434

– Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-446/03. Marks & Spencer (rättsfall, Dahlberg)

7–8

472

– När omfattas värdepapperstransaktioner av sjätte direktivets tillämpningsområde? (rättsfall, Fri & Norberg)

8

532

– EG-domstolens avgörande i D-målet: Ingen mest gynnad nationsbehandling (Hilling)

10

601

– Varför skulle de svenska pensionsförsäkringarna vara oförenliga med EG-fördraget? (Rehnberg)

11

641

– Artikel 56 i EG-fördraget och dess tillämpning gentemot tredje land mot bakgrund av Tysklands underkapitaliseringsregler (Fagerström, Johansson, Lamm & Zester)

12

718

– Mervärdesskatt och aktieemissioner m.m. – några ytterligare synpunkter i anledning av C-465/03 Kretztechnik (rättfall, Holmlund, Nilsson & Sundborg)

12

752

Energiskatt: Fiscal approaches and tax breaks for energy conservation (Govind)

4

157

Fakturabelåning: Mervärdesskatt och fakturabelåning (debatt, Sundberg)

1–2

62

Fastighet: Avdrag för hyresgästs förbättringsutgifter i fastighet när hyresgästen själv blir ägare till fastigheten (debatt, Anttila)

5

246

Fåmansföretag: Det nya 3:12-förslaget och dess motiv (Lodin)

7–8

417

– Blandade överlåtelser av näringsfastigheter till aktiebolag (Silfverberg)

9

495

– 3:12 vid vägs ände? (Tjernberg)

9

545

Förbjudna lån: Mer om förbjudna lån (rättsfall, Persson Österman)

1–2

55

Förhandsbesked: Förhandsbesked direkt skatt juli–december 2004 (André)

1–2

69

– Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2004 (Wingren)

4

125

– Förhandsbesked direkt skatt januari–juni 2005 (André)

10

555

– Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2005 (Wingren)

11

631

Förlust: Avdrag för förlust på lånefordran i samband med underhandsackord och ackordsliknande uppgörelser (Staberg)

4

143

Generationsskiften: Generationsskifte i enskild näringsverksamhet – särskilt om överföring av periodiseringsfonder och expansionsfond m.m. (Nilsson & Rydin)

10

588

– Generationsskifte i enskild näringsverksamhet – fångesklassificering med inriktning på överföring av sparad räntefördelning och fonder (Nilsson & Rydin)

11

670

Hemviststat: Dubbelbeskattningsavtals tillämplighet på inkomster som härrör från hemviststaten eller tredje land (Kleist)

4

132

Internationell skatterätt: Skattenytt Internationellt (Dahlberg)

1–2

53

– Skattenytt Internationellt (Dahlberg)

4

176

– Skattenytt Internationellt (Dahlberg)

5

236

– Skattenytt Internationellt (Dahlberg)

7–8

472

– De svenska CFC-reglernas förenlighet med ingångna skatteavtal och EG-rätten m.m. (Burmeister, Tivéus & Uggla)

7–8

448

– Sexmånaders- respektive ettårsregeln – kommentar till RÅ 2004 ref. 126 (debatt, Tyllström)

9

548

– Skattenytt Internationellt (Dahlberg)

10

607

– Skattenytt Internationellt (Dahlberg)

12

750

Kapitalpension: Kapitalpension (Gefvert)

7–8

462

Koncernbeskattning: Frågor kring förvärvarens anskaffningsvärde när säljaren överlåter till underpris (Gäverth)

1–2

37

– Utdelningsbeskattning vid underpristransaktioner i näringsbetingade andelar (rättsfall, Burmeister & Tiveus)

1–2

59

Konkursbolag: Senare praxis angående upplösta konkursbolags partshabilitet i taxeringsmål (Öberg)

5

216

Lån: Mer om förbjudna lån (rättsfall, Persson Österman)

1–2

55

Market maker: Mervärdesskatt på tjänster avseende market maker (rättsfall, Fri)

3

117

Mervärdesskatt: Mervärdesskatt och fakturabelåning (debatt, Sundberg)

1–2

62

– Mervärdesskatt på tjänster avseende market maker (rättsfall, Fri)

3

117

– Något om den svenska uttagsbeskattningen på momsområdet efter EG-domstolens dom i Hotel Scandic Gåsabäck (rättsfall, Alhager)

4

178

– EG-domstolens användning av civilrätten i skatterättsliga avgöranden (Olsson)

4

166

– Återbetalning av felaktigt debiterad och redovisad mervärdesskatt och begreppet ”obehörig vinst” (Pettersén & Remstam)

5

208

– Moms på golf – en analys av Regeringsrättens dom den 3 maj 2005 (rättsfall, Alhager)

7–8

480

– Skatteverket torde ha fel om skattefrihet för moms på konferenser (debatt, Westberg)

7–8

487

– Ideell verksamhet och Sveriges implementering av det sjätte mervärdesskattedirektivet (Sundberg)

9

537

– Mervärdesskatt på skidliftar inget juridiskt problem?! (Persson Österman & Öberg)

9

550

– Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2005 (Wingren)

11

631

Näringsbetingade andelar: Utdelningsbeskattning vid underpristransaktioner i näringsbetingade andelar (rättsfall, Burmeister & Tivéus)

1–2

59

– Vad är näringsbetingad andel – striktare praxis från RR? (rättsfall, Österman)

10

610

Ny lagstiftning: Nyheter på lagstiftningsområdet (Vikström)

12

729

Obehörig vinst: Återbetalning av felaktigt debiterad och redovisad mervärdesskatt och begreppet ”obehörig vinst” (Pettersén & Remstam)

5

208

– Mer om ”obehörig vinst” (Mutén)

10

613

Partshabilitet: Senare praxis angående upplösta konkursbolags partshabilitet i taxeringsmål (Öberg)

5

216

Pensionsförsäkringar: Tjänstepensionsförsäkring och bodelning (Brattström)

9

527

Personaloption: Några synpunkter på 1998 års regler för beskattning av personaloptioner, närmare bestämt i fråga om arbetsgivares skyldigheter (Carlsson)

1–2

48

Redovisning: Anmälan av Jan Kjellgren, ”Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen” (recension, Påhlsson)

3

122

– Reservering för ITP på semesterlöneskuld måste vara avdragsgill (debatt, Palm)

5

243

Redovisningsrätt: Internationella redovisningsstandarder – ingen lämplig grund för företagsbeskattning (Knutsson)

9

510

– Beskattning när tillgångar värderas till verkligt värde – kommentar till ett betänkande (Melbi)

10

614

– Bokföringsmässiga grunder och balansposter (Möller)

11

662

Revisionsplikt: Slopad revisionsplikt i små aktiebolag (Nyquist)

10

620

Semesterlöneskuld: Reservering för ITP på semesterlöneskuld måste vara avdragsgill (debatt, Palm)

5

243

Sexmånaders- och ettårsregeln: Sexmånaders- och ettårs-regeln, RÅ 2004 ref 126 (rättsfall, Ceije)

5

238

Skatteflykt: Skatteflykt – eller bara tankens flytt? (debatt, Holmdahl & Burlin)

4

188

Skattekonkurrens: OECD:s skattekonkurrensprojekt (Fensby)

9

519

Skatterätt: Vunnit eller förlorat? Det är frågan (Klinton)

12

699

Skatterättslig forskning: Kvantitet eller kvalitet? (debatt, Wenehed)

4

186

Skattetillägg: Oriktig uppgift eller utredningsskyldighet (Gäverth)

12

704

Skatteverket: Rättslig styrning och rättsligt stöd i det nya Skatteverket (Sjökvist)

1–2

4

– Skatteverket och dess framtida handläggning (Axén Linderl)

1–2

28

– När är upplysningsskyldigheten fullgjord och när utlöses Skatteverkets utredningsskyldighet? (Meyer)

3

96

– Skatteverkets styrsignaler (debatt, Melbi)

5

249

– Skatteverkets styrsignaler – replik (Sjökvist)

7–8

486

– Skatteverket som arbetsmarknadspolitisk företrädare! (Sjögren)

10

626

– Skatteverket och arbetsmarknadspolitiken (Thörnroos)

12

757

Taxeringsprocess: Skattemålshantering vid länsrätterna och kammarrätterna – förslag till kortare handläggningstider (Axén Linderl & Leidhammar)

5

195

– Vem vinner sakfrågan? (Eliasson & Olsson)

5

201

– Senare praxis angående upplösta konkursbolags partshabilitet i taxeringsmål (Öberg)

5

216

– ”Ne bis in idem” i taxeringsförfarandet (Wennergren)

5

231

Tredje land: Dubbelbeskattningsavtals tillämplighet på inkomster som härrör från hemviststaten eller tredje land (Kleist)

4

132

Underpris: Frågor kring förvärvarens anskaffningsvärde när säljaren överlåter till underpris (Gäverth)

1–2

37

– Utdelningsbeskattning vid underpristransaktioner i näringsbetingade andelar (rättsfall, Burmeister & Tiveus)

1–2

59

Upplysningsskyldighet: När är upplysningsskyldigheten fullgjord och när utlöses Skatteverkets utredningsskyldighet? (Meyer)

3

96

Utdelningsbeskattning: Utdelningsbeskattning vid underpristransaktioner i näringsbetingade andelar (rättsfall, Burmeister & Tiveus)

1–2

59

Utländskt bolag: Några synpunkter på RÅ 2004 ref. 29 (rättsfall, Persson Österman)

3

112

Utländsk juridisk person: Några synpunkter på RÅ 2004 ref. 29 (rättsfall, Persson Österman)

3

1

Utredningsskyldighet: När är upplysningsskyldigheten fullgjord och när utlöses Skatteverkets utredningsskyldighet? (Meyer)

3

96

– Oriktig uppgift eller utredningsskyldighet (Gäverth)

12

704

Uttagsbeskattning: Något om den svenska uttagsbeskattningen på momsområdet efter EG-domstolens dom i Hotel Scandic Gåsabäck (rättsfall, Alhager)

4

178

Övrigt: Sture Bergström in memoriam (Mattsson, Påhlsson & Wiman)

1–2

2

– Konferens i Jönköping (Hilling & Kellgren)

5

228