Innehåll

Skattenytt nr 7–8 2005 s. 486

Skatteverkets styrsignaler – replik

Styrsignalerna benämns på Skatteverkets hemsida ”Skatteverkets ställningstaganden” och återfinns på www.skatteverket.se/rättsinformation/huvudmeny

I Skattenytt 2005 s. 251 ställer Ingrid Melbi en del frågor när det gäller Skatteverkets styrsignaler.1

Såvitt gäller historieskrivningen och behovet av enhetlighet vid Skatteverkets rättstillämpning tycks råda full samstämmighet, varför kommentarer är överflödiga. Ingrid Melbi ställer dock tre frågor som kräver svar.

Den första frågan gäller om Skatteverket skall redovisa när det finns olika synpunkter inom verket. Skälet är bl.a. att det skulle vara en faktor att beakta för den enskilde när denne bedömer om frågan skall föras vidare.

Svaret är nej. Det ställningstagande som görs i en styrsignal är myndighetens ställningstagande och ansvaret ligger ”i linjen”, d.v.s. det är en person på chefsnivå som fattar beslutet sedan frågan beretts i en s.k. expertgrupp. Styrsignalen går inte att överklaga och någon möjlighet att reservera sig finns inte, vilket är helt logiskt eftersom en styrsignal endast är motiverad information om hur Skatteverket kommer att ställa sig när frågorna konkretiseras i t.ex. ett taxeringsbeslut. Ställningstagandet i styrsignalen kan naturligtvis komma att prövas av domstol i och med att taxeringsbeslutet överklagas. Det ligger i sakens natur att det kan finnas olika åsikter och enbart den omständigheten att en styrsignal meddelas indikerar att så kan vara fallet.

Fråga två gäller om styrsignaler bör meddelas när en fråga är föremål för domstols prövning.

Svaret är att en pågående domstolsprövning inte utgör något hinder mot att en styrsignal meddelas. I ett taxeringsärende måste beslut fattas innan taxeringsperiodens utgång. Om den fråga som är uppe i taxeringsärendet är sådan att förutsättningar för att meddela en styrsignal föreligger bör en sådan meddelas. Skatteverket kan inte vänta på domstolarna. Ett remissförfarande av det slag som förekommer i lagstiftningsprocessen kan heller inte inväntas. En annan sak är att det kan vara lämpligt att avvakta där så är möjligt när ett avgörande från högsta instans är nära förestående.

Tredje frågan gäller om en styrsignal kan ändras eller t.o.m. återkallas.

Svaret är obetingat ja, inte minst på sådana skäl som Ingrid Melbi anför. Det skall nämnas att hittills har två styrsignaler återkallats.

I artikeln ställs också frågor med anledning av två utfärdade styrsignaler. Till viss del är dessa frågor besvarade i och med det ovan sagda. Frågorna i övrigt tillhör den kategori frågor som vi själva noterat i samband med att systemet med styrsignaler började tillämpas i praktiken. Vi på Skatteverket är väl medvetna om att systemet ännu inte är helt färdigt, men vi jobbar med ständiga förbättringar för ögonen.

Björne Sjökvist är skattedirektör vid Skatteverkets huvudkontor.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...