Innehåll

Skatteverket gör löpande ställningstaganden i olika skatterättsliga frågor. Syftet med dem är att uppnå en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Ställningstagandena uttrycker Skatteverkets uppfattning om vad som bör gälla vid tolkningen av en specifik bestämmelse. Internt inom Skatteverket kallas de styrsignaler och de är endast bindande inom verket. De anger hur en viss fråga ska hanteras inom Skatteverket. Ett ställningstagande är givetvis inte bindande för vare sig den skattskyldige eller skattedomstolarna.

Nedan redovisas en sammanställning av ställningstaganden i frågor rörandefrämst inkomstbeskattning och mervärdesskatt. Även ställningstaganden i övrigaskatteslag m.m. kommer att redovisas, då under rubriken ”Övrigt”. De fullständiga ställningstagandena finns på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se) under fliken Rättsinformation/Huvudmeny/Skatteverkets ställningstaganden, där även alla äldre ställningstaganden finns publicerade. De publiceras löpande under året och samtliga ställningstaganden som publiceras vid ett visst tillfälle ges ett nummer, t.ex. Nr 1/06. Publiceringen på webben sker för att ge allmän kännedom om dem.

Inom parantes nedan anges dels det nummer under vilket ställningstagandet publicerats på hemsidan, dels datum och diarienummer hos Skatteverket för respektive skrivelse. Samtliga nya ställningstaganden anges, i vissa fall lämnas dock endast uppgift om att en viss fråga behandlats samt dess identifikationsuppgifter.

1 Inkomstskatt

1.1 Näringsverksamhet

Verkligt värde på inventarier och överavskrivning

Vid tillämpning av bestämmelserna i 18 kap. 18 § IL om ”lågt verkligt värde” på inventarier ska man även beakta ej avdraget värde på tidigare överavskrivna inventarier enligt 18 kap. 19 § IL. (Nr 28/06, 2006-09-18, dnr 131 558489-06/111)

1.2 Tjänst, Arbetsgivaravgifter

Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst som är skattefri på grund av förhållanden hos mottagaren

Den nya lydelsen i 6 kap. 1 § LSK innebär ett förtydligande av att kontrolluppgift ska lämnas om inkomster som typiskt sett är skattepliktiga i inkomstslaget tjänst, men som är skattefria för en mottagare som fått beslut om skattelättnad från Forskarskattenämnden respektive kostnadsersättningar för en utomlands bosatt person med SINK-beslut från Skatteverket. Någon utvidgning av kontrolluppgiftsskyldigheten är det således inte fråga om. (Nr 27/06, 2006-09-11, dnr 131 480237-06/111)

1.3 Internationell beskattning

Pensionsgrundande inkomst (PGI) och skyldighet att betala egenavgifter på inkomst av självständigt bedriven näringsverksamhet som bedrivs i annat EES-land

För en person som enligt rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet ska tillhöra svensk socialförsäkring för allt arbete oavsett vilket medlemsland arbetet är utfört i ska pensionsgrundande inkomst beräknas på aktivt bedriven självständig näringsverksamhet i annat EES-land.Överskott av aktivt bedriven näringsverksamhet i annat EES-land ska i detta fall även utgöra underlag för egenavgifter förutsatt att inkomsten ska taxeras i Sverige. (Nr 29/06, 2006-09-21, dnr 131 505127-06/111)

Kommentar: Skatteverket anser att bestämmelsen i 2 kap. 6 § LIP som i sin tur hänvisar till 2 kap. 23 § IL strider mot den fria etableringsrätten i EG-fördraget och EES-avtalet eftersom självständigt bedriven aktiv näringsverksamhet utomlands inte ger rätt till PGI. Trots det ska egenavgifter betalas på sådan inkomst enligt SAL. Denna särbehandling kan inte rättfärdigas.

2 Mervärdesskatt

Omsättningsland för monteringsleveranser

Skatteverket anser att leveranser av varor som monteras eller installeras i ett annat EG-land har omsatts utom landet även i de fall säljaren inte är registrerad i det andra landet. Således ska artikel 8.1 a i sjätte direktivet i dessa fall ges direkt effekt och tillämpas trots att en motsvarande reglering saknas i den svenska mervärdesskattelagen. (Nr 27/06, 2006-09-11, dnr 131 476752-06/111)

3 Övrigt

Forum för överklagande av beslut avseende utlämnande av allmän handling till enskild (Sekretess, IT-rätt och PuL)

Överklagande av beslut avseende utlämnande av allmän handling till enskild ska ske hos Kammarrätten i Stockholm. Detta sammanhänger med domstolarnas inställning att Skatteverket anses beläget i Solna kommun. (Nr 27/06, 2006-09-01, dnr 131 512946-06/111)

Danskt eller norskt mellannamn som förnamn för barn fött i Sverige

(Nr 28/06, 2006-08-31, dnr 131 525490-06/111)

Ingvar Håkansson

Ingvar Håkansson är rättslig expert vid Skatteverkets rättsavdelning.