Innehåll

Skattenytt nr 5 2006 s. 288

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm.

Andersson, Edward, Inledning till skatterätten. Talentum, 7 upplagan (reviderad), Helsingfors, 2006, 229 s.

Boken innehåller en inledning till den finska skatterätten. Den riktar sig framför allt till högskole- och annan högre undervisning, men kan med fördel läsas av andra som vill få en introduktion till de finska skattereglerna. I det finska skattesystemet har skett ett antal större reformer och en del mindre ändringar inför beskattningsåret 2006, vilka alla har beaktats i denna bok.

Dahlin, Lotta; Lunden, Björn & Smitterberg, Ann-Britt, Bokslut & Årsredovisning. Björn Lundén Information, 5 upplagan, 2006, 383 s.

Detta är en praktisk handledning om upprättande av bokslut och årsredovisningar. Här ges steg för steg och konto för konto information om vad man bör tänka på och vilka regler som gäller för bokslut och årsredovisning upprättas, bl.a. vid bokslutskonteringar, avstämningar, periodiseringar och mycket mer.

Ekonomiska brott i aktiebolag 2006. FAR Förlag, 2006, 94 s.

Boken beskriver reglerna om revisorns handlingsplikt vid misstanke om brott. Efter en inledande sammanfattning av de aktuella bestämmelserna i aktiebolagslagen presenteras de brottsbestämmelser som revisorn har att vara uppmärksam på. Denna tredje upplaga har uppdaterats och anpassats till den nya aktiebolagslagen av kansliråd Johan Danelius. Boken är uppdaterad per den 1 januari 2006.

FARs Insolvensvolym 2006. FAR Förlag, 2006, 639 s.

I boken finns ett utförligt regelverk till hjälp för att förebygga och hantera ekonomisk kris hos företag och enskilda. Boken innehåller såväl EU-regler och svensk lagstiftning som myndighetsföreskrifter på detaljnivå. En inledande översikt av advokaten Hans Elliot följs av andra anvisningar av praktiskt slag samt sökordsregister, vilket bidrar till volymens ställning som ett utmärkt verktyg för praktikern. Årets upplaga innehåller nyheter inom obeståndsjuridiken såsom bl.a. reglerna om lönegaranti vid företagsrekonstruktion, ändringar i reglerna om brott mot borgenärer samt nytillkomna EU-relaterade författningar om insolvensförfaranden. Boken är uppdaterad per den 1 februari 2006.

FARs Samlingsvolym 2006 del 1. FAR Förlag, 2006,1635 s.

Boken är nyttig för den som arbetar med god redovisningssed. Här återfinns såväl de nödvändiga associationsrättsliga reglerna som BAS-kontotabellen. Det är bara i Samlingsvolymen 1 som redovisningsreglerna från Bokföringsnämnden. Redovisningsrådet och FAR finns samlade i en volym. Boken är uppdaterad per den 1 januari 2006.

FARs Samlingsvolym 2006 del 2. FAR Förlag, 2006, 717 s.

Boken innehåller regler om god revisionssed och god revisorssed, bland annat relevanta författningar, Revisorsnämndens föreskrifter samt rekommendationer och uttalanden från FAR. Samlingsvolymen del 2 innehåller dessutom samtliga RS Revisionsstandard i Sverige. Boken är uppdaterad per den 1 januari 2006.

FARs Skattevolym 2006. FAR Förlag, 2006, 605 s.

Boken innehåller de centrala reglerna på skatteområdet, t.ex. lagar om inkomstskatt, moms, taxering, skattebetalning och deklarationer. Skattelagarna kompletteras med en pratisk faktasamling som kortfattat och kärnfullt beskriver skatter, räntor och avgifter på ett pedagogiskt sätt. Denna kombination av uppslagsverk, lathundar och lagar utgör en behändig regelsamling inom skatteområdet. Boken är uppdaterad per den 1 januari.

Frågor på bolagsstämman 2006. FAR Förlag, 2005, 223 s.

Boken vänder sig till alla som förbereder sig inför bolagsstämmor i aktiemarknadsbolag och andra bolag med spritt ägande – styrelseledamöter, företagsledning, revisorer och aktieägare. Boken inleds med en genomgång av regelsystemet: om rätten att fråga, om skyldigheten och rättigheten att svara, om vem som svarar på vad, om frågor till styrelsen och om frågor till revisorerna. För att boken även ska fungera som ett praktiskt uppslagsverk innehåller den på områden relevanta regelsamlingar. Avslutningsvis har ett antal vanliga frågor om revision tagits med. Boken är uppdaterad per den 1 november 2005.

Lang, Michael; Schuch, Josef & Staringer, Claus, ECJ – Recent Developments in Direct Taxation. Kluwer Law International/Linde Verlag Wien, 2005, 353 s.

EG-domstolen spelar en stor roll på området för harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning för direkt beskattning. Den 13–15 oktober 2005 arrangerades i Wien en konferens med syftet att diskutera vid EG-domstolen anhängiggjorda mål om de grundläggande friheterna i relation till direkt beskattning och eventuella konsekvenser av de framtida domarna. I boken publiceras de analyser som presenterades vid konferensen. De svenska målen analyserades av professor Bertil Wiman vid Handelshögskolan i Stockholm. Boken ingår i serien EUCOTAX (European Universities Cooperating on Taxes) Series on European Taxation.

Lundén, Björn, Aktiebolag. Skatt, ekonomi och juridik. Björn Lundén Information, 14 upplagan, 2006, 451 s.

Detta är en utförlig handbok som till största del vänder sig till de som driver små aktiebolag. Boken börjar med att ta upp civilrättsliga regler som gäller för aktiebolag, t.ex. bolagsbildning, styrelse och ökning av aktiekapital. Därefter behandlas relevanta skatteregler, t.ex. utdelnings- och kapitalvinstreglerna, avdrag, moms och anställda. Boken avslutas med en genomgång av deklarationsregler.

Sandström, Kjell & Svensson, Ulf, Fåmansföretag. Skatteregler och skatteplanering. Björn Lundén Information, 6 upplagan, 2006, 424 s.

Boken innehåller en utförlig och praktisk genomgång av de skatteregler som gäller för fåmansföretag och ägare till fåmansföretag. Boken behandlar bland annat utdelning och kapitalvinst, transaktioner med bolaget, förbjudna lån och uthyrning. En stor del av boken handlar om de möjligheter till skatteplanering som fåmansföretag och fåmansdelägare har.

Ulrika Gustafsson Myslinski

Jur. kand. Ulrika Gustafsson Myslinski är doktorand i skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...