Innehåll

Knappast något mål i EG-domstolen har varit mer omtalat och fångat mer intresse än Marks & Spencer. Domens inverkan på avdrag för koncernbidrag till utländskt koncernbolag har redovisats av Skatteverket i en intern skrivelse som icke oväntat utesluter så gott som alla möjligheter till gränsöverskridande koncernbidrag. Artikelförfattarna kommenterar här skrivelsen och noterar hur Skatteverket använder rättfärdigandegrunder och proportionalitetsprincipen i domen på sitt alldeles egna sätt.

1 Inledning

På dagen två år efter det att begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice inkommit till EG-domstolen, dvs. den 13 december 2005, meddelade EG- domstolen dom i mål C-446/03 Marks & Spencer. Målet rör de brittiska reglerna för s.k. koncernavdrag och frågan var huruvida dessa regler var förenliga med den EG-rättsliga etableringsfriheten (artiklarna 43 och 48 i EG-fördraget).

Domen förutspåddes, om den var till fördel för Marks & Spencer, få långtgående konsekvenser för medlemsstaternas regler för koncernintern resultatutjämning. Endast i ett fåtal av de medlemsstater som har sådana regler möjliggjordes resultatutjämning mellan bolag i en medlemsstat och bolag i en annan. När det nu har gått en tid sedan EG-domstolens dom kan det konstateras att den för svensk vidkommande hittills inte fått någon påverkan på utformningen av de svenska koncernbidragsreglerna. Det kan tänkas att det finska koncernbidragsfallet, det s.k. Esabmålet som för närvarande är under EG-domstolens prövning avvaktas.

Skatteverket har emellertid med anledning av domen i Marks & Spencer redovisat sina ställningstaganden i en intern skrivelse avseende avdrag för koncernbidrag över gränserna.

Det är Skatteverkets ställningstaganden efter domen som vi avser kommentera i denna artikel. Vi kommer således inte att ge någon systematisk genomgång av domen. För den som är ute efter en sådan hänvisar vi till tidigare publicerade artiklar i Skattenytt och i Svensk Skattetidning.1 Vi kommer dock att inleda artikeln med en kortare redogörelse för domen och för de punkter som vi anser vara centrala. Därefter kommenterar vi de ställningstaganden som Skatteverket gjort efter domen. Artikeln avslutas med några kommentarer kring vår syn på i vilken riktning de svenska koncernbidragsreglerna bör utvecklas.

Se Dahlberg, Mattias SN nr 3 2006 samt Barenfeld, Jesper, SvSkT nr 1 2006.

2 Kort om EG-domstolens dom

Marks & Spencer ägde dotterbolag i Belgien, Frankrike och Tyskland. Dessa dotterbolag gick under åren 1998–2001 med förlust. Efter att det franska bolaget avyttrats till en extern köpare samt bolagen i Belgien och Tyskland lagts ned och förklarats vilande ansökte Marks & Spencer om att få göra koncernavdrag för förlusterna i dessa dotterbolag. Sådant avdrag skulle ha medgivits om dotterbolaget hade haft hemvist i Förenade kungariket. Avdragsyrkandet blev så småningom en fråga för High Court of Justice, som vilandeförklarade målet och begärde förhandsavgörande från EG-domstolen.2

Efter att ha konstaterat att de brittiska reglerna utgör en inskränkning i etableringsfriheten anger EG-domstolen att reglerna kan rättfärdigas samt är ändamålsenliga. De av domstolen godtagna rättfärdigandegrunderna är skyddet av den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstater, risken för dubbelt utnyttjande av förluster och risken för skatteundandragande.3

EG-domstolen anger dock att reglerna inte är proportionerliga i den situation där:

  • ett dotterbolag med hemvist i utlandet har uttömt de möjligheter som erbjuds i dess hemviststat att beakta förluster under det beskattningsår som avdragsyrkandet avser och beträffande tidigare beskattningsår, i förekommande fall genom en överföring av förluster till en utomstående eller genom att nämnda förluster kvittas mot vinster som uppkommit i dotterbolaget under tidigare beskattningsår, och

  • det inte finns någon möjlighet att förlusterna i det utländska dotterbolaget skulle kunna utnyttjas i dess hemviststat för framtida beskattningsår, vare sig av dotterbolaget självt eller av en utomstående, vilket särskilt gäller vid en överlåtelse av dotterbolaget till den utomstående parten.

Domstolen slog fast att ett moderbolag som kan visa för skattemyndigheten att de uppfyller de ovan nämnda kraven inte kan nekas avdrag för förluster som uppkommit i ett utländskt dotterbolag.4

Mål C-446/03 Marks & Spencer REG 2005, s. 0000, p. 18–26.

Mål C-446/03 Marks & Spencer REG 2005, s. 0000, p. 42–49.

Mål C-446/03 Marks & Spencer REG 2005, s. 0000, p. 55–56.

3 Tolkning av domen

3.1 Domen i den nationella domstolen

Den 10 april 2006 meddelade den nationella domstolen, High Court of Justice, sin dom.5 Enligt High Court of Justice medges Marks & Spencer inte avdrag för förlusterna i det franska bolaget eftersom dessa förluster har kunnat utnyttjas (åtminstone delvis) av det bolag som köpte det franska bolaget. Vad gäller förlusterna i det belgiska och det tyska bolaget skall Marks & Spencer medges avdrag under förutsättning att det inte finns någon risk för att förlusterna kan utnyttjas även i dessa bolags respektive hemviststat. Det är upp till bolaget att visa att erkända möjligheter inte kan utnyttjas inom relevant tid. Enligt domstolen är relevant tid tidpunkten då bolaget yrkar på att få koncernavdrag. Om bolaget yrkar på koncernavdrag vid en tidpunkt då kravet på att förlusten inte skall kunna utnyttjas två gånger är uppfyllt, skall koncernavdrag medges.

Case No: CH/2003/APP/0054, Marks and Spencer PLC and David Halsey (HM Inspector of Taxes).

3.2 Skatteverkets ställningstaganden och våra kommentarer

I sin skrivelse anger Skatteverket hur koncernbidragsreglerna bör tillämpas efter domen i Marks & Spencer och gör härvid en mycket restriktiv tolkning av domen som i princip inte ger något som helst utrymme för avdrag för koncernbidrag till utländska dotterbolag. I skrivelsen anges bl.a följande: ”Endast i fall där det klart visas att det inte föreligger några möjligheter för det utländska dotterföretaget att utnyttja underskott vare sig framåt eller bakåt i tiden eller att underskottet inte kan komma att utnyttjas av någon annan skattskyldig och inte heller i något annat land bör avdrag för utgivet koncernbidrag motsvarande detta underskott kunna komma ifråga. Härutöver bör ytterligare ett antal förutsättningar vara uppfyllda...”.

Även om det inte framgår uttryckligen i skrivelsen kan det antas att den citerade meningen sammanfattar Skatteverkets tolkning av punkt 55 i domen. Enligt vår bedömning förefaller Skatteverkets tolkning vara alltför långtgående.

En förklaring till att Skatteverket gör den tolkning som de gör skulle kunna vara att de enbart har använt den svenska översättningen av domen som underlag. Där används i den första underpunkten i punkt 55 att dotterbolaget ska ha uttömt alla möjligheter att utnyttja ”förluster”.6 Medan denna obestämda form i den svenska versionen av domen endast används vad gäller utnyttjande av förluster under det aktuella beskattningsåret eller tidigare beskattningsår anser dock Skatteverket att den skall användas även på framtida utnyttjande trots att det beträffande framtida beskattningsår anges i den svenska versionen av domen samt i den brittiska versionen att möjligheten att utnyttja ”förlusterna” skall vara uttömda. Skillnaden är att den bestämda formen ”förlusterna” indikerar att det är det individuella fallet i varje situation som det ska tas hänsyn till och inte enbart det faktum att det finns ”loss carry forward regler” i dotterbolagslandet.

Syftet med domen kan således inte vara att dotterbolaget ska ha uttömt alla möjligheter att utnyttja ”förluster” för framtida beskattningsår. I sådant fall skulle gränsöverskridande resultatutjämning i princip aldrig kunna medges med mindre än att det utländska bolaget likvideras. Orsaken är att blotta existensen av regler som medger att underskott rullas fram till kommande beskattningsår, vilket åtminstone större delen av EES-medlemsstaterna har, då skulle omöjliggöra avdrag för koncernbidrag till utländska bolag.

En mer korrekt tolkning är enligt vår mening att omständigheterna att det utländska mottagande bolaget de facto inte kan utnyttja sina förluster mot det aktuella beskattningsårets vinster eller mot tidigare års vinster samt att de aktuella underskotten de facto inte kan komma att utnyttjas för framtida beskattningsår är tillräckliga för att avdrag för koncernbidrag till ett sådant bolag skall medges. Givetvis anser även vi att de generella villkoren för avdragsrätt också måste vara uppfyllda, bortsett då från kravet på att mottagaren skall beskattas för koncernbidraget i Sverige. Mot bakgrund härav bör det enligt vår mening vara tillräckligt att koncernbidraget utgör skattepliktig inkomst för det mottagande bolaget enligt lagstiftningen i detta bolags hemviststat, för att avdrag skall medges i Sverige. I dessa fall kommer koncernbidraget att reducera, eller eliminera, det utländska bolagets underskott. Så stor del av underskottet som motsvarar det mottagna koncernbidraget kommer därför inte att kunna utnyttjas för framtida beskattningsår. Någon risk för dubbelt utnyttjande av underskott föreligger då inte.

EG-domstolens dom är utformad mot bakgrund av reglerna i Förenade kungariket. Bakgrunden till EG-domstolens slutsatser i Marks & Spencer rörande risken för dubbelt utnyttjande av förluster är således att systemet i Förenade kungariket är baserat på en överföring av förluster. Detsamma gäller den situation som anges i punkt 55 av domen, där EG-domstolen anger att systemet i Förenade kungariket inte upprätthåller proportionalitetsprincipen. Bakgrunden till det andra villkoret i punkt 55 (se ovan) torde således vara att en gränsöverskridande tillämpning av systemet med koncernavdrag i flertalet fall skulle få effekt bara på skattebasen i Förenade kungariket. Bolaget i Förenade kungariket skulle alltså medges ett avdrag för förluster i ett utländskt bolag utan att dessa förluster reducerades i bolagets hemviststat.

Eftersom systemen i Sverige och Förenade kungariket har samma syfte, nämligen att möjliggöra utjämning av vinster och förluster inom koncerner, är det dock enligt vår mening sannolikt att den fokusering på risken för dubbla förlustavdrag som EG-domstolen och senare även High Court’s tolkning av domen visade har haft en mycket avgörande betydelse vid bedömningen av huruvida en gränsöverskridande förlustutjämning kan ske i Marks & Spencers fall.

Skatteverkets uppfattning är emellertid att avdrag kan vägras, med stöd av EG-rätten även då underskott i ett utländskt dotterbolag definitivt faller bort på grund av tidsbegränsning. Enligt Skatteverket är det berättigat att vägra avdrag i sådant fall eftersom det är berättigat med ett visst skydd för ”den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna”.

Detta resonemang motiveras av Skatteverket i skrivelsen med hänvisning till att det av domen framgår att EG-domstolen ansett det berättigat med ett skydd för den egna skattebasen samt att valfrihet inte bör föreligga för företagen i vilken stat förluster skall beaktas. Det Skatteverket bland annat förbiser är dock att dessa argument av EG-domstolen godtogs som rättfärdigandegrunder för de brittiska reglerna medan domstolens uttalanden i punkt 55 är del av domstolens proportionalitetsbedömning.

Argumenten för rättfärdigande kan med andra ord motivera att de svenska koncernbidragsreglerna inte utsträcks fullt ut till att omfatta koncernbidrag till utländska bolag. Argumenten kan dock inte, enligt vår mening, motivera eller användas för att förbigå vad som uttrycks genom punkt 55 i domen, att de nationella reglerna inte uppfyller kravet på att vara proportionerliga och att avdrag för koncernbidrag nekas i de fall där samtliga villkor för koncernbidrag är uppfyllda (bortsett från skattskyldigheten i Sverige) samt det mottagande bolaget inte kan utnyttja dess förluster mot beskattningsårets, eller tidigare års, vinster samt förlusterna inte kan utnyttjas för framtida beskattningsår, vilket är fallet om mottagaren beskattas för koncernbidraget (detta är ju för övrigt också ett av de generella villkoren för avdragsrätt).

I den engelska versionen används dock den bestämda formen ”the losses”.

4 Avslutande kommentar

I de situationer där förlusterna i det utländska bolaget reduceras eller helt elimineras med mottaget koncernbidrag genom att koncernbidraget beskattas hos mottagaren ska därför enligt vår mening avdrag medges. I fall där förlusterna i dotterbolaget av någon anledning riskerar att gå förlorade, t.ex. på grund av att bolaget likvideras eller att lagstiftningen i bolagets hemviststat anger en tidsbegränsad rätt att rulla fram underskott, är det vår bedömning att avdrag skall medges för koncernbidrag oavsett om mottagaren beskattas för koncernbidraget eller inte. Förutsatt att förlusterna inte också kan utnyttjas i någon annan EES-stat finns i dessa fall ingen risk för dubbelt utnyttjande av förluster. I en enkel koncern med ett svenskt moderbolag med utländskt dotterbolag finns heller ingen möjlighet för det svenska moderbolaget att välja var förlusterna skall utnyttjas. Antingen får förlusterna utnyttjas mot svenska vinster genom koncernbidrag eller så kan de inte utnyttjas alls. Det sistnämnda alternativet, där förluster inte kan utnyttjas alls, står i strid mot domen i Marks & Spencer där vi menar att EG-domstolen och även High Court of Justice har givit uttryck för principen att förluster ska kunna utnyttjas en gång inom en koncern.

Lena Lindström-Ihre, Annelie Nilsson

Skattejuristerna Lena Lindström-Ihre och Annelie Nilsson är verksamma vid Deloittes skatteeavdelning i Stockholm.