Innehåll

SkatteNytt nr 9 2006 s. 545

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm.

Altman, Zvi D, Dispute Resolution under Tax Treaties. IBFD, 2005, 492 s.

I boken behandlas metoder som idag står till buds för att lösa konflikter mellan stater vid internationell dubbelbeskattning. Med hjälp av litteraturstudier och statistisk analys analyseras huruvida bilaterala ömsesidiga överenskommelser mellan stater fyller behovet av samordning på området. Författaren föreslår för att lösa konflikter relaterade till internationell dubbelbeskattning ett nytt system, i vilket förhandlingar och skiljedomsförfaranden skall användas för informationsintensiva fall, exempelvis internprissättning och fasta driftställen, medan icke-bindande rekommendationer skall ges ut av en internationell skattetribunal för att ge ledning på övriga konfliktområden. Boken är författarens doktorsavhandling.

Antonsson, Jan, Förmåner – stora uppslagsboken. Tholin & Larssons förlag, 8 upplagan, 2006, 991 s.

Författaren redogör i uppslagsboken för 2006 års skatteregler på förmånsområdet. Redogörelserna belyses med ett rikligt antal exempel och kommentarer samt cirka 500 rättsfall. Vissa områden behandlas utförligare än andra och i särskilda avsnitt.

Antonsson, Jan & Persson, Jan-Erik, Traktamenten. Tholin & Larssons förlag, 9 upplagan, 2006, 274 s.

I den praktiska handboken sammanställs skatteregler om traktamenten och ökade levnadsomkostnader vid tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning. Flertalet av de skattefrågor som kan uppkomma vid hanteringen av traktamenten behandlas och belyses av ett stort antal praktiska exempel och rättsfall på området. I boken beaktas rättsläget den 1 maj 2006.

Bjuvberg, Jan, Redovisningens betydelse för beskattningen. MercurIUS Förlags, 2006, 441 s.

Författaren behandlar i boken den aktuella frågan om sambandet mellan redovisning och beskattning. Redovisningsrättsliga företeelser av betydelse för sambandet utreds, däribland betydelsen av införandet av principen om en rättvisande bild i svensk redovisningsrätt och principens förhållande till god redovisningssed samt den kompletterande normgivningens rättsliga ställning. Därutöver analyserar författaren bland annat gränsdragningen mellan det kopplade och frikopplade området och kompletterar detta med en undersökning av utgifter för forskning och utveckling. Boken är baserad på författarens doktorsavhandling och vänder sig i första hand till skattejurister, revisorer och redovisningskonsulter.

FAR, Testa den interna kontrollen. FAR Förlag, 2006, 256 s.

Boken består av ett stort antal frågor som syftar till att inom företag pröva den interna kontrollen och redovisningens kvalitet, med fokus på balans- och resultaträkningsposter. Varje avsnitt inleds med en beskrivning av regelsystemet. Boken ska ses som en frågebank med syfte att effektivisera processer och kostnader samt öka värdet av producerad information i företaget. Framför allt behandlas onoterade aktiebolag, men innehållet gäller även för andra organisationsformer.

Forssén, Björn, Taxeringsprocess – en läro- och handbok. Studentlitteratur, 2006, 190 s.

Boken är en läro- och handbok som introducerar läsaren till taxeringsprocessen. Beskattningsförfarandet och processen i samband med självdeklarationer är bokens fokus. Läsaren får bland annat en orientering på området relevant lagtext och handledning i att förstå de olika reglernas förhållande till varandra.

Påhlsson, Robert, Företagens Inkomstskatt. Iustus Förlag, 3 upplagan, 2006, 144 s.

Boken behandlar i koncentrerad och pedagogisk form de grundläggande reglerna för inkomstbeskattning av företag. Författaren fokuserar på skattepliktiga inkomster, avdragsgilla utgifter samt skattefrågor vid bokslut, men behandlar även exempelvis bestämmelser om fåmansföretag och företagsöverlåtelser. Boken riktar sig främst till högskolestudier inom ämnet skatterätt.

Oberson, Xavier & Hull, Howard R., Switzerland in International Tax Law. IBFD, 3 upplagan, 2006, 400 s.

Författarna beskriver i boken utförligt den senaste rättsutvecklingen i Schweiz på området för internationell skatteplanering. Bland annat redogörs för anpassningen av schweizisk internationell skatterätt i stor till regler inom EU och OECD. Boken riktar sig huvudsakligen till den som praktiskt arbetar med internationella gränsöverskridande investeringar.

Svensson, Bo & Danelius, Johan, Nya Aktiebolagslagen. Tholin & Larssons förlag, 2005, 448 s.

Den nya aktiebolagslagen har inneburit ett flertal förändringar, bland annat avseende regler om bolagsbildning, fristående teckningsoptioner och kapitalandelslån. I boken beskrivs och kommenteras reglerna utförligt och pedagogiskt av sakkunniga som var delaktiga i lagstiftningsprocessen. Utöver aktiebolagslagens regler behandlas koden för bolagsstyrning. Boken riktar sig främst revisorer och jurister.

Rydin, Urban, Beskattning av ägare till fåmansföretag. Norstedts Juridik, 2006, 494 s.

I boken redogörs på ett utförligt sätt för på fåmansföretagsområdet gällande regelsystem avseende beskattning. Bland annat diskuteras småföretagarens möjligheter att spara vinstmedel i företaget samt att optimera uttag av vinstmedel för personligt bruk behandlas. Framställningen kompletteras med ett stort antal exempel och rättsfall. Boken riktar sig främst till rådgivare, såsom skattejurister och revisorer.

Tivéus, Ulf, Skatt på kapital. Norstedts Juridik, 2006, 11 upplagan, 2006, 283 s.

Den klassiska handboken för beskattning i inkomstslaget kapital har uppdaterats i en ny upplaga. Bland annat behandlas på ett utförligt sätt beskattning av transaktioner med aktier, optioner, terminer, bostadsrätter och fastigheter. Nyheter i denna upplaga är exempelvis uppdaterade regler avseende beskattning av fåmansföretagare och andelar i onoterade företag samt regler föranledda av den nya aktiebolagslagen. Framställningen inkluderar även EG-rättens påverkan på lagreglerna.

Ulrika Gustafsson Myslinski

Jur. kand. Ulrika Gustafsson Myslinski är doktorand i skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...