Innehåll

SkatteNytt nr 10 2007 s. 641

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm.

Annacondia, Fabiola & van der Corput, Walter (Red.), EU VAT Compass 2007. International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), 2007, 680 sid.

I första delen av boken förklaras det nya mervärdesskattedirektivet som gäller från den 1 januari 2007 och överensstämmande regler i det tidigare sjätte momsdirektivet. I bokens andra del beskrivs ECJs praxis inom mervärdesskattesområdet genom en redogörelse över 350 domar inom området. I bokens tredje och sista del redogörs för medlemsstaternas val inom ramen för momsdirektivet. Analysen innefattar EUs alla 27 medlemsländer.

Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning – En lärobok. Studentlitteratur, 2 upplagan, 2007, 347 sid.

Boken är uppdelad i tre huvudämnen: intern internationell skatterätt, skatteavtalsrätt och EG-skatterätt. Inom området för intern internationell skatterätt beskriver författaren hur Sverige bestämmer sin beskattningsmakt utåt. I skatteavtalsrätt förklaras metoden att tillämpa skatteavtal enligt en steg för stegmodell. Stort utrymme ägnas åt OECD:s modellavtal för utformning och tolkning av skatteavtal. Inom området för EG-skatterätt behandlas EG-domstolens praxis enligt vilken nationell skattelagstiftning har förklarats vara i strid med grundläggande friheter i EG-fördraget. Den av EG-domstolen utvecklade rule of reason-doktrinen diskuteras ingående. Samtliga direktiv på den direkta beskattningens område behandlas i boken. Den nya upplagan är omarbetad mot bakgrund av ny rättspraxis från EG-domstolen, t.ex. avseende domarna i Marks & Spencermålet och Cadbury Schweppes-målet. Sedvanlig omarbetning har i övrigt företagits med hänsyn till ny lagstiftning och rättspraxis.

FAR, Engelska ordboken – FAR SRS – svensk-engelsk och engelsk-svensk. FAR SRS förlag, 13 upplagan, 2007, 559 sid.

Engelska ordboken – FAR SRS är inriktad på ekonomi och affärsjuridik. Boken innehåller även ett urval finlandssvenska termer. Därutöver återfinns sex appendix innehållandes information om förkortningar, myndigheter, samt mallar för balans- och resultaträkning, kassaflödesanalys och revisionsberättelser. Den uppdaterade upplagan innehåller fler affärsjuridiska termer samt termer inom bank, börs, försäkring och skatteområdet. Boken innehåller ca 14.000 ord och uttryck.

IASB, International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2007 – including International Accounting Standards (IASs) and Interpretations as at 1 January 2007. International Accounting Standards Board, 2007, 2.513 sid.

Svenska börsnoterade moderbolag skall upprätta års- och verksamhetsberättelser i enlighet med internationella redovisningsstandarder från INAS/IFRS. I denna engelska bok återfinns de officiella redovisningsstandarderna och tolkningsmedlen från IASB.

Melin, Stefan, Juridikens begrepp, Iustus förlag, 3 upplagan, 2007, 417 sid.

De juridiska begreppen är många. Förtrogenhet med de vanligaste, och möjligheter att enkelt finna de mindre vanliga, underlättar bl.a. förståelse av juridiska problem och rättsliga sammanhang. Denna juridiska ordbok innehåller kommenterande definitioner och texter samt korshänvisningar. I denna upplaga har skett en omfattande revidering av begreppssamlingen. Nya begrepp har tillkommit och ett stort antal lagändringar har föranlett många textjusteringar.

Neves, Tiago (Red.), OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (2005 Condensed Version) and Key Tax Features of the Member countries 2007. IBFD, 2007, 700 sid.

Boken innehåller OECDs modellavtal från 2005 (förkortad version) med kommentarer samt. Utöver detta innehåller boken översikter av OECD:s medlemsstaters skattesystem.

Russo, Raffaele (Red.), Fundamentals of International Tax Planning. IBFD, 2007, 266 sid.

I boken beskrivs översiktligt hur företag som verkar på den internationella marknaden bör agera för att minska sitt generella skattetryck. Skatteplaneringsmetoderna beskrivs metodiskt och steg-för-steg. Redogörelsen sker ur ett allmänt perspektiv, utan hänvisning till specifika länders rättssystem och metoderna är underbyggda enligt generellt gällande juridiska principer.

Weimarsdotter, Pia, Internationellt arbete – Personal utomlands – Utländsk arbetskraft i Sverige – När, var och hur betalas avgifterna? Tholin & Larsson, 2007, 62 sid.

Vid arbete utomlands är det viktigt för såväl arbetsgivare som anställda att – utöver skatteregler – kontrollera hur olika sociala förmåner tjänas in och vem som skall betala för dem. I denna bok görs en genomgång av socialförsäkringsfrågor och hanteringen av arbetsgivaravgifter såväl vid arbete utomlands som i fallet av utländsk arbetskraft i Sverige. Framställningen kompletteras med praktiska råd och tips, användbara lathundar och exempel på viktiga blanketter.

Jur. kand. Ulrika Gustafsson Myslinski är doktorand i skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...