Innehåll

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm.

Annacondia, Fabiola & van der Corput, Walter (Red.), EU VAT Compass 2007. International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), 2007, 680 sid.

I första delen av boken förklaras det nya mervärdesskattedirektivet som gäller från den 1 januari 2007 och överensstämmande regler i det tidigare sjätte momsdirektivet. I bokens andra del beskrivs ECJs praxis inom mervärdesskattesområdet genom en redogörelse över 350 domar inom området. I bokens tredje och sista del redogörs för medlemsstaternas val inom ramen för momsdirektivet. Analysen innefattar EUs alla 27 medlemsländer.

Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning – En lärobok. Studentlitteratur, 2 upplagan, 2007, 347 sid.

Boken är uppdelad i tre huvudämnen: intern internationell skatterätt, skatteavtalsrätt och EG-skatterätt. Inom området för intern internationell skatterätt beskriver författaren hur Sverige bestämmer sin beskattningsmakt utåt. I skatteavtalsrätt förklaras metoden att tillämpa skatteavtal enligt en steg för stegmodell. Stort utrymme ägnas åt OECD:s modellavtal för utformning och tolkning av skatteavtal. Inom området för EG-skatterätt behandlas EG-domstolens praxis enligt vilken nationell skattelagstiftning har förklarats vara i strid med grundläggande friheter i EG-fördraget. Den av EG-domstolen utvecklade rule of reason-doktrinen diskuteras ingående. Samtliga direktiv på den direkta beskattningens område behandlas i boken. Den nya upplagan är omarbetad mot bakgrund av ny rättspraxis från EG-domstolen, t.ex. avseende domarna i Marks & Spencermålet och Cadbury Schweppes-målet. Sedvanlig omarbetning har i övrigt företagits med hänsyn till ny lagstiftning och rättspraxis.

FAR, Engelska ordboken – FAR SRS – svensk-engelsk och engelsk-svensk. FAR SRS förlag, 13 upplagan, 2007, 559 sid.

Engelska ordboken – FAR SRS är inriktad på ekonomi och affärsjuridik. Boken innehåller även ett urval finlandssvenska termer. Därutöver återfinns sex appendix innehållandes information om förkortningar, myndigheter, samt mallar för balans- och resultaträkning, kassaflödesanalys och revisionsberättelser. Den uppdaterade upplagan innehåller fler affärsjuridiska termer samt termer inom bank, börs, försäkring och skatteområdet. Boken innehåller ca 14.000 ord och uttryck.

IASB, International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2007 – including International Accounting Standards (IASs) and Interpretations as at 1 January 2007. International Accounting Standards Board, 2007, 2.513 sid.

Svenska börsnoterade moderbolag skall upprätta års- och verksamhetsberättelser i enlighet med internationella redovisningsstandarder från INAS/IFRS. I denna engelska bok återfinns de officiella redovisningsstandarderna och tolkningsmedlen från IASB.

Melin, Stefan, Juridikens begrepp, Iustus förlag, 3 upplagan, 2007, 417 sid.

De juridiska begreppen är många. Förtrogenhet med de vanligaste, och möjligheter att enkelt finna de mindre vanliga, underlättar bl.a. förståelse av juridiska problem och rättsliga sammanhang. Denna juridiska ordbok innehåller kommenterande definitioner och texter samt korshänvisningar. I denna upplaga har skett en omfattande revidering av begreppssamlingen. Nya begrepp har tillkommit och ett stort antal lagändringar har föranlett många textjusteringar.

Neves, Tiago (Red.), OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (2005 Condensed Version) and Key Tax Features of the Member countries 2007. IBFD, 2007, 700 sid.

Boken innehåller OECDs modellavtal från 2005 (förkortad version) med kommentarer samt. Utöver detta innehåller boken översikter av OECD:s medlemsstaters skattesystem.

Russo, Raffaele (Red.), Fundamentals of International Tax Planning. IBFD, 2007, 266 sid.

I boken beskrivs översiktligt hur företag som verkar på den internationella marknaden bör agera för att minska sitt generella skattetryck. Skatteplaneringsmetoderna beskrivs metodiskt och steg-för-steg. Redogörelsen sker ur ett allmänt perspektiv, utan hänvisning till specifika länders rättssystem och metoderna är underbyggda enligt generellt gällande juridiska principer.

Weimarsdotter, Pia, Internationellt arbete – Personal utomlands – Utländsk arbetskraft i Sverige – När, var och hur betalas avgifterna? Tholin & Larsson, 2007, 62 sid.

Vid arbete utomlands är det viktigt för såväl arbetsgivare som anställda att – utöver skatteregler – kontrollera hur olika sociala förmåner tjänas in och vem som skall betala för dem. I denna bok görs en genomgång av socialförsäkringsfrågor och hanteringen av arbetsgivaravgifter såväl vid arbete utomlands som i fallet av utländsk arbetskraft i Sverige. Framställningen kompletteras med praktiska råd och tips, användbara lathundar och exempel på viktiga blanketter.

Jur. kand. Ulrika Gustafsson Myslinski är doktorand i skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm.