SkatteNytt nr 11 2007 s. 704

Förteckning över Sture Bergströms tryckta juridiska skrifter 1975-2004

Satu Qvarnström

Sammanställningen gör inte anspråk på att vara fullständig. Oförändrade nytryck har ej medtagits.

1975

Juridikens termer.

(Bergström m.fl.)

4.uppl., Stockholm, Esselte Studium, 1975.

1976

Begreppet verklig innebörd i skatterätten.

Skattenytt 1976, s. 139-156.

Kringgåendeproblemens behandling i rättspraxis och i kontrollhänseende i Sverige.

Kringgående av skattelag. Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie nr 3 1976, s. 93-104.

1978

Juridikens termer.

(Bergström m.fl.)

5.uppl., Stockholm, Esselte Studium, 1978.

Skatter och civilrätt. En studie över användningen av civilrättsliga termer i skatterättsliga sammanhang.

Stockholm, LiberFörlag, 1978. Akad. avh. Uppsala univ. 332 s.

1979

Arv og skatt.

Anm. av Fredrik Zimmers doktorsavhandling.

Skattenytt 1979, s. 381-386.

Private law and tax law.

Stockholm, Almqvist & Wiksell International, 1979.

1980

Något om avdragsrätten för räntebetalningar på barnreverser enligt 39 paragraf KL.

Skattenytt 1980, s. 505-510.

Svensk nationalrapport. Skatteforskningens inflytande på skattelagstiftningen i Sverige.

Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie nr 7 1980, s. 71-81.

1981

Generalklausulen mot skatteflykt.

Skattenytt 1981, s. 111-117.

1982

Lagen mot skatteflykt. Några reflektioner med anledning av RSV/FB Dt 1982:7.

Skattenytt 1982, s. 311-319.

Rätt till förlustavdrag vid ägarbyte i fåmansaktiebolag.

(Tills. med Per Thorell)

Skattenytt 1982, s. 525-535.

Säljarens respektive köparens nedskrivningsrätt på sålda lagertillgångar.

(Tills. med Per Thorell)

Skattenytt 1982, s. 381-395.

Forskningsprogram för ämnet affärsrätt.

(Bergström m.fl.)

Filosofiska fakultetens rapportserie nr 1, Linköpings univ., 1996.

1983

Förutsebarheten vid tillämpningen av skatteflyktsklausuler.

Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie nr 12 1983, s. 373-379.

Juridikens termer.

(Bergström m.fl.)

6. uppl., Stockholm, Esselte studium, 1983.

Svensk nationalrapport till IFA-kongressen i Venedig 1983.

Cahier de Droit Fiscal International, vol. LXVIIIa, Premier sujet, Tax -avoidance/Tax evasion, Rotterdam, 1983, s. 601-616.

Skattekonsekvenser vid dold äganderätt till andra makens fastighet.

Skattenytt 1983, s. 273-282.

1984

En kommentar till ett skatteflyktsmål.

Skattenytt 1984, s. 407-410.

Hur bör förarabetena användas vid tolkning av skattelag.

Skattenytt 1984, s. 309-327. (Äv. publ. i de Lege. Metod och perspektiv. Texter i straffrätt, processrätt och skatterätt. Uppsala, Iustus 1994, s. 243-268.)

Ogiltighet ur civilrättslig och skatterättslig synvinkel.

(Med varianttitel Ogiltighet)

Stockholm, LiberFörlag, 1984. 250 s.

Utskiftningsskatten vid fusion.

Svensk skattetidning 1984, s. 1031-1035.

1985

Fem nya skatteflyktsmål.

Skattenytt 1985, s. 313-321.

Nya omständigheter som grund för omprövning av lagakraftvunna taxeringar.

Svensk skattetidning 1985, s. 742-749.

Reformatio in melius i taxeringsprocessen.

Skattenytt 1985, s. 452-461.

Tolkning av en ramlag. En undersökning av regeringsrättens tillämpning av reglerna om socialhjälp och bistånd.

(Tills. med Göran Landerdahl)

Förvaltningsrättslig tidskrift 1985, s. 176-215.

1986

Dold eller öppen samäganderätt.

Skattenytt 1986, s. 304-309.

1987

Förutsebarhet. En studie i Regeringsrättens rättstillämpning.

Uppsala, Iustus, 1987. 95 s.

Privaträttslig ogiltighet och beskattning.

Förhandlingarna vid det 31 nordiska juristmötet i Helsingfors 19-21 augusti 1987. Del 1 1987, s. 93-109; del 2 1988, s. 193-221.

1988

Juridikens termer.

(Bergström m.fl.)

7. uppl., Solna, Esselte Studium, 1988.

Fastighetsleasing – en ny finansieringsform.

Mellankommunala skatterätten, 1929-1988, Uppsala, Iustus, 1988. s. 33-64.

Fåmanshandelsbolag.

Studier i skatterätt tillägnade Nils Mattsson på femtioårsdagen. (red.) Per Thorell

Uppsala, Iustus, 1988. s. 29-50.

1989

Behövs lagen mot skatteflykt efter skattereformen.

Skattenytt 1989, s. 19-24.

GRS skattehandbok, del 5 och 6. En bokanmälan.

Skattenytt 1989, s. 181-183.

Två avgöranden av regeringsrätten ang. s.k. fastighetsleasing.

Skattenytt 1989, s. 261-270.

Två skatteflyktsmål om koncernbidrag och indirekt försäljning av vinstbolag.

Svensk skattetidning 1989, s. 448-452.

1990

Förhandsbesked vid inkomsttaxeringen.

Uppsala, Iustus, 1990. 269 s.

1991

Kapitalvinstbeskattning av bostadsrätt.

(Tills. med Claes Norberg)

Skattenytt 1991, s. 706-723.

Rättskraftsfrågor i den nya skatteprocessen.

Skattenytt 1991, s. 203-229.

Tolkning och tillämpning av skattelag. (Rättsfallskommentar)

Skattenytt 1991, s. 400-407.

1992

GRS Skattehandbok del 1 och 2 i lösbladssystem, 1990 års skattereform. En bokanmälan.

Skattenytt 1992, s. 116-118.

Rättskraftsfrågor i skatteprocessen – ännu en gång.

Skattenytt 1992, s. 485-487.

Rättsliga metoder att förhindra skatteflykt: Lagtolkningsmetoder och en allmän generalklausul mot skatteflykt.

Skattenytt 1992, s. 597-601.

Tolkning och tillämpning av skattelag. (Rättsfallskommentar)

Skattenytt 1992, s. 302-303.

1993

De nya skattereglerna vid överlåtelse av handelsbolagsandel – en misslyckad skattelag. (Tills. med Claes Norberg)

Skattenytt 1993, s. 470-483.

Juridikens termer.

(Bergström m.fl.)

8. uppl., Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1993.

Tolkning och tillämpning av skattelag: inkomstskatt.

Skattenytt 1993, s. 339-343.

1994

Avdragsbegränsningar för reaförluster kan undvaras.

Skattenytt 1994, s. 119-123.

Hur förarbetena bör användas vid tolkning av skattelag.

De Lege. Metod och perspektiv. Texter i straffrätt, processrätt och skatterätt.

Uppsala, Iustus, 1994, s. 243-268.

Tolkning och tillämpning av skattelag: inkomstskatt.

Skattenytt 1994, s. 380-383.

1995

Anders Hultqvist: Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen. (Recension)

Svensk Juristtidning 1995/96, s. 481-484.

RSVs verkställighetsföreskrifter ur statsrättslig synvinkel.

Skattenytt 1995, s. 418-438.

Skattekonsekvenser av medlemskapet i EU.

Lundaforskare föreläser 27, Lund, Lund Univ.Press, 1995 s. 74-79.

Tolkning och tillämpning av skattelag. (Rättsfallskommentar)

Skattenytt 1995 s. 341-343.

1996

Forskningsprogram i ämnet affärsrätt.

(Bergström m.fl.)

Rapportserie. Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, 1996.

Svensk nationalrapport till IFA-kongressen i Genève 1996.

(Tills. med Leif Gäverth)

Cahier de Droit Fiscal International, Subject II, International aspects of thin capitalization, vol. LXXXIb, Rotterdam, s. 709-718.

Tolkning och tillämpning av skattelag. (Rättsfallskommentar)

Skattenytt 1996 s. 358-359.

1998

Något om EG-domstolens tolkningsprinciper, med särskild inriktning på inkomstskatterätten.

Skattenytt 1998, s. 481-487.

Regeringsrättens tolkningsprinciper under påverkan av EG-rätten.

Svensk skattetidning 1998, s. 823-828.

Tolkning och tillämpning av skattelag.

Skattenytt 1998, s. 359-361.

1999

Restrictions on free movement and the principle of non-discrimination in EC law and their implications for income taxation.

International studies in taxation, law and economics. Liber amicorum Leif Mutén. (red.) Gustaf Lindencrona, Sven-Olof Lodin and Bertil Wiman.

Stockholm, 1999, s. 45-57.

Tolkning och tillämpning av skattelag. (Rättsfallskommentar)

Skattenytt 1999 s. 326-330.

2000

Beskattning av stiftelser i svensk rätt i ett nordiskt perspektiv.

Stiftelser i Norden, utgiven av Katarina Olsson och Lennart Lynge Andersen.

Lund, Juristförlaget, 2000, s. [153]-162.

EG-rättens lojalitetsprincip och rätten till fri etablering i artikel 43 EG: några inkomstskatterättsliga synpunkter.

Festskrift till Aage Michelsen. (red.) Paul Krüger-Andersen, Mette Neville och Niels Winther-Sørensen.

Köpenhamn, Jurist og Økonomforbundet, 2000. s. 355-363.

Rätten till etablering inom EU ur inkomstskatterättslig synvinkel.

Skattenytt 2000, s. 663-670.

Tolkning och tillämpning av skattelag. (Rättsfallskommentar)

Skattenytt 2000, s. 352-354.

2001

EC tax law in the case of the Swedish Supreme administrative court.

Liber amicorum Sven-Olof Lodin. (red.) Krister Andersson, Peter Melz, Christer Silfverberg. Stockholm, Norstedts juridik, 2001. s. 74-85.

Fastställelse av Skatterättsnämndens förhandsbesked hos Regeringsrätten – en lyckad nyskapelse. (Rättsfall)

Juridisk Tidskrift 2001/02, s. 888-891.

Home state restrictions on the freedom of establishment in a Swedish income tax law perspective.

(Tills. med Anette Bruzelius)

Intertax 2001, s. 233-241.

Tolkning och tillämpning av skattelag. (Rättsfallskommentar)

Skattenytt 2001, s. 339-341.

2002

Beskattning av överlåtelse av bostadsrätt.

Fastighetsrättsliga studier till minnet av Sten Hillert.

Uppsala, Iustus, 2002, s. 67-75.

Juridikens termer.

(Bergström m.fl.)

9. uppl., Stockholm Almqvist & Wiksell, 2002.

Tolkning och tillämpning av skattelag. (Rättsfallskommentar)

Skattenytt 2002, s. 289-292.

2003

Business taxation within and across the borders of the European Union.

(Bergström m.fl.)

Scandinavian studies in law 2003, s. 37-75.

Gränsgångare över Öresund.

Festskrift till Lindencrona. (red.komm.) Richard Arvidsson, Peter Melz, Christer Silfverberg.

Stockholm, Norstedts juridik, 2003, s. 83.

Omprövning av skattemyndighets taxeringsbeslut.

Festskrift tillägnad professor Edward Andersson på hans 70-årsdag den 31 december 2003. (red.komm.) Leif Sevón m.fl.

Helsingfors, Juridiska föreningen i Finland, 2003. s. 13-20.

Regeringsrättens lagtolkningsprinciper – nya tendenser under senare tid.

Skattenytt 2003, s. 2-13.

Tolkning och tillämpning av skattelag. (Rättsfallskommentar)

Skattenytt 2003, s. 410-412.

2004

Rättshandlingars verkliga innebörd – en kommentar till RÅ 2004 ref 27: rättsfall 2004.

Skattenytt 2004, s. 771-774.

Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv.

(Tills. med Claes Norberg, Robert Påhlsson)

Skattenytt 2004, s. 740-745.

Tolkning och tillämpning av skattelag. (Rättsfallskommentar)

Skattenytt 2004, s. 370.

Satu Qvarnström är bibliotekarie vid Juridiska biblioteket, Uppsala universitet.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...