Innehåll

SkatteNytt nr 6 2007 s. 284

A2 Inkomst av tjänst

Trots att traktamentsreglerna funnits i många år föranleder de fortfarande tillämpningsproblem. I RÅ 2006 ref. 59 (fhb) var förutsättningarna dessa. A arbetade under mer än tre år utanför den vanliga arbetsorten. A arbetade med projekt under en begränsad tid på ett antal olika platser. A övernattade normalt i sitt hem fredagsöndag. Övriga nätter övernattade han i husvagn i anslutning till arbetsplatsen. Han lämnade normalt hemmet på söndag eftermiddag och kom hem på fredag eftermiddag före 19. Han fick helt traktamente måndag–torsdag och halvt traktamente söndag och fredag.

Frågorna som ställdes till Skatterättsnämnden var om han hade rätt till avdrag för ökade levnadskostnader för fredagar och söndagar med 50 procent av maximibeloppet för hel dag, med 50 procent av maximibeloppet för halv dag eller inte alls. Frågorna baserades på förutsättningen att tjänsteresan pågått under längre tid än två år.

Majoriteten i Skatterättsnämnden fann genom en ändamålstolkning av reglerna att avdrag borde medges med halva maximibeloppet för hel dag. Minoriteten vägrade avdrag helt och hållet för tjänsteresor som varat mer än tre månader.

Regeringsrätten däremot följde lagtexten. Vid tjänsteresor som överstiger tre månader bestäms avdraget schablonmässigt enligt 12 kap. 21 § andra stycket 1 till högst 70 procent av maximibeloppet per hel dag för tiden fram till två års bortovaro och med högst 50 procent av maximibeloppet för per hel dag för tiden därefter. Lagtexten innehåller alltså för dessa längre tjänsteresor inte någon reglering för halva dagar i motsats till reglerna för kortare tjänsteresor. Alltså kunde avdrag inte medges.

Utgången följer enligt min mening det mönster vi sett på senare år att Regeringsrätten alltmer känner sig bunden av lagtextens utformning, vare sig det är till fördel eller till nackdel för de skattskyldiga.

Indragning av personaloptioner behandlades i RÅ 2006 ref. 60. A frågade i en ansökan om förhandsbesked vad som skulle hända om redan tilldelade personaloptioner drogs in och ersattes av avsättning till en tjänstepensionsförsäkring som skulle ägas av bolaget. A skulle ha möjlighet att behålla en del av optionerna. Han frågade vidare om det hade någon betydelse att huvuddelen av optionerna redan var intjänade och kunde utnyttjas och när han skulle beskattas för ersättning som betalades ut med anledning av tjänstepensionsförsäkringen. En ytterligare fråga om svaret skulle bli annorlunda om bolaget ensidigt beslöt dra in optionerna och ersatte dessa med avsättningar till tjänstepensionsförsäkring avvisades av Regeringsrätten eftersom sökanden i det fallet inte stod i någon valsituation.

Skatterättsnämnden fann att A skulle beskattas först när utbetalning av tjänstepensionen skedde. Motivet var att enligt 10 kap. 11 § andra stycket skall beskattning ske det år då optionsrätten utnyttjas eller överlåts. Med utnyttjande avses enligt proposition 1997/98:133 s. 30 att värdepapper förvärvas med stöd av optionen. Nämnden fann att A genom att godta ett erbjudande från sin arbetsgivare att avstå från rätten att förvärva aktier mot att ett motsvarande värde sattes av till en tjänstepensionsförsäkring inte skulle anses ha förfogat över optionerna på ett sådant sätt att de skulle anses utnyttjade eller överlåtna.

Skatteverket överklagade och yrkade att omvandlingen från optioner till tjänstepensionsförsäkring borde beskattas. Omvandlingen borde behandlas som en överlåtelse eftersom de skattskyldiga annars skulle kunna växla fram och tillbaka mellan ett personaloptionsinnehav och en tjänstepensionsrätt. Härigenom skulle de skattskyldiga kunna säkra uppnådda värdestegringar utan skatteeffekt, något som enligt Skatteverket rimligen inte kunde ha varit avsett.

Argumenten bet emellertid inte på Regeringsrätten som gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Utgången står i överensstämmelse med utgången i RÅ 2000 ref. 4. I det målet gällde frågan om en skattskyldig som hade rätt till en bonus kunde omvandla den till en pension, givet att omvandlingen gjordes innan bonusen blev tillgänglig för lyftning. RR fann att det skulle kunna göras utan beskattning. I det nu aktuella målet tänjdes emellertid förmånen av omvandling utan beskattning ut ytterligare något genom att även optioner tilläts omfattas för vilka den tidigaste tidpunkten för förvärv av aktier hade inträtt.

Gunnar Rabe

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...