Innehåll

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, -Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm.

Rabe, Gunnar, Melbi, Ingrid, Det svenska skattesystemet. Norstedts Juridik, 20 upplagan, 2007, 554 sid.

Boken behandlar utförligt den svenska individ- och företagsbeskattningen samt taxeringsförfarandet. Varje avsnitt illustreras med rättsfall på både svensk och EG-nivå. Bokens tjugonde upplaga har omarbetats men även uppdaterats med hänsyn till nya regler och praxis på områdena för fåmansföretagsbeskattning, förmögenhetsbeskattning och partiell fission.

FARs Samlingsvolym 2007 del 1. FAR Förlag, 2007, 1763 sid.

Boken innehåller regler om god redovisningssed och god revisionssed. Här återfinns förutom inom området relevanta författningar, BAS-kontotabellen, regler från bokföringsnämnden och redovisningssrådet samt FAR SRS. Samlingsvolymen är försedd med fliksystem, innehållsförteckning samt sökords-register. Boken är uppdaterad per den 1 januari 2007. (Samlingsvolymen del 2 behandlades i Skattenytt 2007 nr 5.)

Heinestam, Bengt, Koncerner – Praktisk handbok i koncernredovisning och koncernbeskattning. Björn Lundén Information, 4 upplagan, 2007, 301 sid.

I denna handbok behandlas på ett översiktligt och tillgängligt sätt regelverket för koncernredovisning och koncernbeskattning. Texten exemplifieras med praktiska tillämpningar.

Alhager, Eleonor, Hjort af Ornäs, Lena, Författningssamling moms. Norstedts Juridik, 2007, 519 sid.

Författningssamlingen innehåller svenska lagar och EG-rättsligt regelverk som behövs för praktiskt arbete med mervärdesskatt. Därutöver innehåller boken författningsregister med hänvisningar till förarbeten och ändringar, jämförelsetabell mellan nya mervärdesskattedirektivet och dess föregångare samt en tabell över konsultationer med mervärdesskattekommittén. Författningssamlingen är uppdaterad per den 1 januari 2007.

IFRS/IAS, Internationell redovisningsstandard i Sverige. FAR förlag, 2007, 656 sid.

I boken återfinns de redovisningsstandarder noterade företag är skyldiga att tillämpa vid upprättandet av koncernredovisning. Utöver den svenska versionen av IFRS/IAS samt de tillhörande IFRIC/SIC-tolkningarna så som de antagits av EU innehåller den nya upplagan även IFRIC 7, 8 och 9. Boken är uppdaterad per räkenskapsåret 2007.

Jansson, Bo-Göran, Skatter 2007 – pension och försäkring. Studentlitteratur, 21 upplagan, 2007, 140 sid.

I boken redogör författaren översiktligt för inkomst och förmögenhetsskattereglerna på området för pension och försäkring. Redogörelsen för inkomst och förmögenhetsskattereglerna illustreras med exemplifierande skatteberäkningar. En nyhet i denna upplaga är att ett flertal skrivelser och ställningstaganden från skatteverket arbetats in i framställningen. Boken är uppdaterad per den 1 januari 2007.

Asbjörn, Eriksson, Praktisk beskattningsrätt – Lärobok i inkomst- och förmögenhetsbeskattning. Studentlitteratur, 14 upplagan, 2007, 592 sid.

Boken behandlar beskattningsrätt ur ett grundläggande perspektiv med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ett stort antal exempel underlättar förståelsen. Boken är uppdaterad med hänsyn till rättsläget januari 2007.

Andersson, Mari; Saldén Enérus, Anita & Tivéus, Ulf, Inkomstskattelagen – En kommentar, del 1 och 2. Norstedts Juridik, 7 upplagan, 2007, 1829 sid.

I denna bok kommenteras inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Kommentaren är analyserande samt innehåller, under särskilda rubriker, hänvisningar till förarbeten, rättsfall och hänvisningar till annan litteratur. Även hänvisningar till tidigare skattelagstiftning finns medtagna.

KPMG Skattehandboken 2007. KPMG, 9 upplagan, 2007, 471 sid.

Skattehandboken är en praktisk handbok som med tonvikt på ny lagstiftning översiktligt behandlar inkomstskattregler avseende beskattningsår 2007. Framställningen kompletteras med exempel och har uppdaterats med nya rättsfall på området.

BAS 2007 – English Version – BAS Accounting Plan with Instructions. Norstedts Juridik, 5 upplagan, 2007, 512 sid.

Denna engelskspråkiga version av BAS är en översättning och en anpassning av den kompletta kontoplanen med instruktioner vilka så långt som möjligt anpassats till IASBs terminologi. Den nya upplagan tar hänsyn till nya och ändrade lagar samt till Bokföringsnämndens normer.

Norberg, Claes & Thorell, Per, Redovisningsfrågor i skattepraxis. Iustus, 2007, 280 sid.

I bokens första del ges en redogörelse för grundläggande frågeställningar rörande sambandet mellan redovisningen och beskattningen. I den andra delen sker en genomgång av skattepraxis på området. Särskild vikt läggs då vid de mål i vilka Regeringsrätten inhämtat yttranden från Bokföringsnämnden i periodiseringsfrågor. Också företeelser där kopplingen till redovisningen är mindre stark eller oklar analyseras, t.ex. anläggningstillgångar och leasing. Framställningen är uppdaterad per den 1 januari 2007.

Gyland, Christina & Lewén, Greger, Övningar i skatterätt – Exempel och lösningar 2008 års taxering. Iustus, 14 upplagan, 2007, 268 sid.

Boken innehåller ett hundratal blandade övningsuppgifter om inkomstbeskattning av privatpersoner och företag. Till samtliga exempel finns lösningar, ofta kommenterade, med hänvisning till lagtext.

Jur. kand. Ulrika Gustafsson Myslinski är doktorand i skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm.