SkatteNytt nr 9 2008 s. 557

Rättsfall

Författare: Lennart Staberg

Fördelning mellan inkomst- respektive avkastningsbeskattad verksamhet i vinstutdelande livförsäkringsföretag

1 Inledning

Skatterättsnämnden meddelade den 13 november 2007 ett förhandsbesked1 som gällde frågan om fördelningen i ett vinstutdelande livförsäkringsföretag mellan de verksamheter som skall beskattas med avkastningsskatt2 respektive inkomstskatt3. Enligt förhandsbeskedet skall ett vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag för den del av företagets tillgångar som används i den egna näringsverksamheten (”den egna rörelsen”) inte beskattas med avkastningsskatt, utan resultatet hänförligt till dessa tillgångar skall istället vara föremål för inkomstbeskattning hos bolaget.

För livförsäkringsaktiebolag gällde länge ett förbud mot att dela ut vinst till aktieägarna. Vinstutdelningsförbudet togs dock bort med verkan fr.o.m. den 1 januari 2000 genom ändring i försäkringsrörelselagstiftningen.4 Lagändringen har lett till att vissa livförsäkringsföretag ombildats från ömsesidigt verkande bolag till vinstutdelande. Enligt min erfarenhet har det på sina håll, både hos skattskyldiga och Skatteverket, upplevts som oklart hur denna övergång påverkat fördelningen i livförsäkringsföretaget mellan vad som skall beskattas med avkastningsskatt respektive inkomstskatt. I lagstiftningsärendet då ändringarna i försäkringsrörelselagstiftningen gjordes berördes inte vilka konsekvenser detta kunde få för beskattningen av livförsäkringsföretagen. Det är mot denna bakgrund värdefullt att Skatterättsnämnden genom det aktuella förhandsbeskedet undanröjt tveksamheter i denna fråga.

Förhandsbeskedet finns refererat på Skatterättsnämndens hemsida skatterattsnamnden.se samt i Peder Andrés redogörelse för förhandsbesked i Skattenytt 2008 s. 90 f.

Avkastningsskatt tas ut enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, AvPL.

Inkomstskatt tas ut enligt inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

12 kap. 2 § första stycket försäkringsrörelselagen (1982:713), FRL.

2 Regler för livförsäkringsföretag

Svenska försäkringsgivare kan till sin rättsliga form vara antingen försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag eller understödsföreningar. Livförsäkringsaktiebolag kan drivas antingen som vinstutdelande bolag eller enligt ömsesidiga principer. Reglerna för ett vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag innebär att aktieägarna svarar för det riskkapital som tillskjuts bolaget, att de kan få avkastning på detta kapital genom utdelning av överskott i verksamheten samt att det finns en tydlig gräns mellan försäkringstagarnas medel och aktieägarnas kapital. Om livförsäkringsaktiebolaget däremot bedrivs enligt ömsesidiga principer, skall allt överskott i rörelsen tillfalla försäkringstagarna. Som nämnts inledningsvis upphävdes vinstutdelningsförbudet år 2000, vilket innebar att ömsesidiga livförsäkringsbolag kunde ombildas till vinstutdelande bolag. Före år 2000 var det endast fondförsäkringsbolag som kunde lämna utdelning till aktieägarna. Efter lagändringen kan verksamhet avseende meddelande av traditionell försäkring och fondförsäkring bedrivas i ett och samma livförsäkringsaktiebolag.5

Skatteregler för livförsäkringsföretag finns i 39 kap. IL. Enligt 39 kap. 3 § IL skall livförsäkringsföretag vid inkomstbeskattningen inte ta upp inkomster som hänför sig till tillgångar och skulder som förvaltas för försäkringstagarnas räkning eller influtna premier. För den delen av verksamheten – som således avser förvaltning av kapital för försäkringstagarnas räkning – beskattas livförsäkringsföretaget i stället med avkastningsskatt enligt AvPL, se 39 kap. 5 § IL. Det resultat som skall beskattas med avkastningsskatt beräknas på schablonmässiga grunder med utgångspunkt i ett kapitalunderlag bestämt enligt 3 § AvPL, varvid skall bortses från den del av tillgångar och skulder som inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning (denna del skall istället inkomstbeskattas), 3 § tredje stycket p. 1 AvPL. Beskattning av livförsäkringsföretag innebär i korthet att företaget inkomstbeskattas enligt IL för vissa försäkringsgrenar6 samt inkomster från den ”egna rörelsen”7, medan pensionsförsäkringssparandet (kapitalförvaltningen för försäkringstagarnas räkning) avkastningsbeskattas enligt AvPL. Intäkter och kostnader måste därför fördelas på de olika verksamhetsgrenarna. Enligt 39 kap. 11 § IL skall denna fördelning göras på ett skäligt sätt.

Se härom slutbetänkandet av försäkringsföretagsutredningen, SOU 2006:55 s. 25 ff. och s. 53.

39 kap. 4 § IL.

Enligt prop. 1992/93:187 s. 170 och s. 210 f. avser den ”egna rörelsen” inom ett livförsäkringsföretag förvaltning av det egna kapitalet samt utförande av externa tjänster och förvaltningsuppdrag och dylikt. Till den ”egna rörelsen” kan också hänföras del av konsolideringsfond, jfr 3 § elfte stycket AvPL.

3 Förhandsbeskedte

Ärendet gällde ett livförsäkringsaktiebolag som tidigare varit ömsesidigt men ombildats till ett vinstutdelande bolag. Bolaget bedrev försäkringsverksamhet inom tre huvudgrenar, varvid en gren avkastningsbeskattades (individuell livförsäkring avseende dödsfallsrisker utan sparande) och övriga två inkomstbeskattades (individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring respektive gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring). De försäkringar som tillhandahölls var rena riskförsäkringar utan inslag av sparande, dvs. försäkringstagarna hade inte rätt till återbäring. Med beaktande härav och med hänsyn till att bolaget var vinstutdelande ställdes frågor hur underlaget för avkastningsskatt skulle bestämmas.

Skatterättsnämnden besvarade frågorna med att vid avkastningsbeskattningen kapitalunderlaget skulle utgöras av tillgångar motsvarande de försäkringstekniska avsättningarna avseende tecknade individuella livförsäkringar efter avdrag för finansiella skulder. Inkomster och utgifter hänförliga till bolagets övriga verksamhet skulle beskattas med inkomstskatt enligt IL.

4 Kommentarer

Förhandsbeskedet illustrerar att den fr.o.m. år 2000 ändrade försäkringsrörelselagstiftningen innebär att bestämmelsen i 3 § tredje stycket p. 1 AvPL, som anger att tillgångar och skulder som inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning inte skall ingå i underlaget för avkastningsskatt, numera är tillämplig för vinstutdelande försäkringsföretag som meddelar traditionella livförsäkringar. Livförsäkringsföretaget i förhandsbeskedet var vinstutdelande och ansågs därmed bedriva verksamhet för egen räkning (dvs. avseende ”egen rörelse”), med följd att denna verksamhet enligt nämnden inte skulle avkastningsbeskattas utan i stället inkomstbeskattas. Kort sagt innefattar den ”egna rörelsen” den del av verksamheten som drivs för aktieägarnas räkning i syfte att generera vinst till dem. Före lagändringen år 2000 var det endast fondförsäkringsföretag som kunde bedriva ”egen rörelse”.8 Det skall samtidigt uppmärksammas att bestämmelsen i 3 § tredje stycket p. 1 AvPL också kan vara tillämplig beträffande tillgångar i icke vinstutdelande försäkringsföretag vilka svarar mot en konsolideringsfond.9

Förhandsbeskedet medförde för livförsäkringsaktiebolaget att kapitalunderlaget vid avkastningsbeskattningen skulle utgöras av tillgångar motsvarande de försäkringstekniska avsättningarna för de individuella livförsäkringarna efter avdrag för finansiella skulder. Ett försäkringsföretags försäkringstekniska avsättningar skall motsvara belopp som erfordras för att företaget vid varje tidpunkt skall kunna uppfylla sina åtaganden som kan förväntas uppkomma med anledning av ingångna försäkringsavtal. Försäkringstekniska avsättningar säkerställs genom krav på aktsam placering av de tillgångar som skall täcka avsättningarna. Skatterättsnämndens ställningstagande innebar i praktiken att tillgångar motsvarande bolagets egna kapital (bundet och fritt eget kapital) inte skulle ingå i underlaget för avkastningsskatt, utan resultatet hänförligt till dessa tillgångar skulle istället bli föremål för inkomstbeskattning hos bolaget.10

Förhandsbeskedet har inte överklagats av Skatteverket.

Lennart Staberg är skattejurist vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm.

I prop. 1992/93:187 s. 170, s. 210 och s. 222 uttalas att inkomstbeskattad ”egen rörelse” kan förekomma endast i fondförsäkringsföretag. Uttalandena får ses mot bakgrund av då gällande försäkringsrörelselagstiftning och stämmer således inte längre.

Jfr 3 § elfte stycket AvPL.

Jfr SOU 2006:55 s. 224.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...