Innehåll

Skattenytt nr 11 2009 s. 752

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Centrum för Skatterätt, Box 512, 751 20 Uppsala.

Broberg, Anette & Svensson, Ulf, Rot & rut – de nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Björn Lundén Information, 2009, 168 sidor.

Detta är en översiktlig, praktisk handbok som redogör för de nya reglerna om skattereduktion för reparation, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) samt för hushållsarbete.

Carlsson, Pål & Lundén, Björn, Hästverksamhet. Björn Lundén Information, 2009, 224 sidor.

Denna bok är praktiskt inriktad och avsedd för den som bedriver hästverksamhet. Boken behandlar både skatterättsliga och redovisningsrättsliga frågor.

IASC, Financial Instruments 2009 – A Guide through the Official Text of IAS 32, IAS 39 and IFRS 7. IASC, 2009, 688 sidor.

I boken, som utgivits av International Accounting Standards Council, kommenteras IASB:s redovisningsstandarder om finansiella instrument.

KPMG, Fusioner – Redovisning, beskattning och civilrätt. KPMG, 3 upplagan, 2009, 135 sidor.

I denna bok behandlas den civil- och skatterätt samt de redovisningsrekommendationer som gäller vid fusion. Den innehåller även praktiska checklistor som kan användas vid genomförandet. Ett flertal exempel ger vägledning i redovisningen av fusioner. Boken innefattar de ändringar av ABL som skett fram till april 2009 och innefattar därmed även gränsöverskridande fusioner.

Nyholm, Jens & Svensson, Ulf, Idrottsföreningar. Björn Lundén Information, 4 upplagan, 2009, 247 sidor.

Boken är praktiskt inriktad och avsedd för den som på något sätt är engagerad i en idrottsförening. Den behandlar associationsrättsliga, redovisningsrättsliga och skatterättsliga frågor.

Olsson, Stefan, Punktskatter – en handbok. Norstedts Juridik, 2009, 256 sidor.

Förutom de traditionella svenska punktskatterna tar denna bok även upp nytillkomna skatteformer, som trängselskatten och skatten på trafikförsäkringspremier. Särskild tonvikt läggs på avgränsningen av skatteplikt, skattskyldighet och tidpunkten för skattskyldighetens inträde för de olika punktskatterna. Utöver de materiella skattereglerna beskrivs även redovisning av skatt.

Skatteverket, Handledning för företrädaransvar. Fritzes, 4 upplagan, 2009, 174 sidor.

I den nya upplagan av denna bok redovisas såväl materiell lagstiftning som praxis. Handledningen fokuserar på grundläggande och vanligen återkommande frågor. Den rättsliga redovisningen tar hänsyn till lagändringar och praxis t.o.m. januari 2009.

Jur. kand. Martin Berglund är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet och knuten till stiftelsen Centrum för Skatterätt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...