Innehåll

EFTA-domstolen har givit en vägledande tolkning av artikel 31 EEA om etableringsfrihet i ett mål rörande norska nationella regler för att beräkna rätt till avräkning av utländsk skatt. I målet E-7/07 Seabrokers AS hade ett norskt företag en filial i Storbritannien. Resultatet av de norska reglerna om fördelning av kostnader över den globala inkomsten innebar att skatten som bolaget betalade i Storbritannien enbart delvis fick avräknas mot norsk skatt. Domstolen fann att de norska reglerna innebar att en skattskyldig som hade utövat sin rätt till etableringsfrihet fick en mer betungande skattemässig behandling än den skattskyldige som inte utnyttjat motsvarande rätt. Således utgjorde reglerna ett hinder för etableringsfriheten. Några rättfärdigandegrunder hade ej framförts varför något sådan bedömning ej var aktuell.

Maria Hilling