Innehåll

Skattenytt nr 6 2009 s. 427

Paragrafregister 2008 års rättsfall

(kumulerat register täckande åren 1990–2008 finns på SkatteNytts hemsida www.skattenytt.se)

Kommunalskattelagen (1928:370)

19 §

Ref. 87/08

20 §

Ref. 84/08

22 § anv. p. 1 a

Ref. 84/08

23 §

Ref. 84/08

24 § anv. p. 1

Ref. 19/08

31 §

Ref. 66/08

31 § anv. p. 1

Ref. 54/08

32 §

Ref. 66/08

41 §

Ref. 66/08

Lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

3 § 1 mom.

Ref. 66/08

Ref. 87/08

3 § 12 b mom.

Ref. 58/08

3 § 12 e mom.

Ref. 58/08

25 § 2 mom.

Ref. 87/08

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

2 kap. 9 §

Not. 75/08

Fördraget om upprättandet av den Europeiska Gemenskapen (1957)

(i dess lydelse år 2000, först anges EGD-målen för respektive artikel och sedan RR-målen)

Artikel 10

C-132/06

C-174/07

Artikel 39

C-527/06

Not. 70/08

Not. 71/08

Artikel 43

C-201/05

C-284/06

C-293/06

C-360/06

C-414/06

C-105/07

C-282/07

C-418/07

Ref. 30/08

Not. 71/08

Artikel 48

C-293/06

C-360/06

C-105/07

C-282/07

Ref. 30/08

Artikel 49

C-330/07

Artikel 56

C-194/06

C-201/05

C-256/06

C-11/07

C-43/07

C-282/07

Ref. 44/08

Not. 59/08

Not. 84/08

Artikel 57.1

C-194/06

Artikel 58

C-194/06

C-256/06

C-11/07

C-43/07

C-282/07

Artikel 90

C-167/05

Lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

3 §

Not. 54/08

Lagen (1962:381) om allmän försäkring

3 kap. 2 §

Ref. 20/08

11 kap. 4 §

Not. 54/08

11 kap. 5 §

Not. 54/08

Rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter

Artikel 2

C-484/06

Förvaltningsprocesslagen (1971:291)

6 §

Not. 171/08

29 §

Ref. 41/08

Not. 113/08

36 §

Not. 120/08

37 b §

Not. 2/08

Not. 20/08

Not. 25/08

Not. 34/08

Not. 40/08

Not. 43/08

Not. 44/08

Not. 54/08

Not. 68/08

Not. 149/08

Not. 177/08

37 c §

Not. 52/08

Förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen

Artikel 16.3

Not. 54/08

Direktiv 77/388/EEG (sjätte mervärdesskattedirektivet)

(först anges EGD-målen för resp. artikel, sedan RR)

Artikel 2

C-132/06

C-174/07

Artikel 2.1

C-437/06

Not. 1/08

Artikel 4.4

C-162/07

Artikel 4.5

C-442/05

C-462/05

C-288/07

Artikel 6.2

C-371/07

Artikel 6.2 b

Not. 21/08

Artikel 9.2 e

C-291/07

Artikel 11 a.1 a

C-425/06

Artikel 12.3 a

C-442/05

C-462/05

Artikel 13 A.1 f

C-407/07

Artikel 13 A.1 m

C-253/07

Artikel 13 B

Not. 176/08

Artikel 13 B a

C-425/06

C-124/07

Artikel 13 B d

C-425/06

Artikel 13 C

Not. 176/08

Artikel 18.2

C-25/07

Artikel 15.2

C-271/06

Artikel 17

C-95/07

Artikel 17.5

C-437/06

C-488/07

Artikel 17.6

C-371/07

C-414/07

Artikel 18.1 d

C-95/07

Artikel 18.2

C-95/07

Artikel 18.3

C-95/07

Artikel 19.1

C-488/07

Artikel 19.2

C-98/07

Artikel 21.1 b

C-95/07

Artikel 22

C-132/06

C-484/06

C-95/07

C-174/07

Artikel 27.1

C-25/07

Artikel 28.2

C-309/06

Artikel 28.2 e

C-462/05

Bilaga D p. 2

C-4C-442/0542/05

Bilaga H andra kategorin

Fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

2 kap. 2 §

Ref. 77/08

Sekretesslagen (SFS 1980:100)

9 kap. 1 §

Not. 76/08

Förvaltningslagen (1986:223)

22 §

Not. 97/08

Not. 108/08

Lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m.

1 §

Not. 43/08

3 §

Not. 40/08

Not. 108/08

Not. 120/08

Not. 142/08

Not. 176/08

4 §

Not. 25/08

Taxeringslagen (1990:324)

3 kap. 1 §

Ref. 51/08

4 kap. 9 §

Not. 162/08

4 kap. 16 §

Not. 16208

Not. 170/08

5 kap. 1 §

Ref. 51/08

Not. 118/08

5 kap. 14 §

Ref. 52/08

Ref. 61/08

Not. 145/08

6 kap. 1 §

Ref. 75/08

6 kap. 6 §

Ref. 37/08

Fusionsdirektivet 90/434/EEG

C-392/07

Artikel 2 b

Not. 22/08

Artikel 8.1

C-285/07

Artikel 8.2

C-285/07

Direktiv 90/435/EEG (moder/-dotterbolagsdirektivet)

Artikel 3

C-48/07

Artikel 4.2

C-27/07

Artikel 5.1

C-284/06

Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Ref. 16/08

Ref. 56/08

Not. 166/08

Avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)

Artikel 31

C-157/07

Direktiv 92/81/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineraloljor

Artikel 2.3

C-517/07

Artikel 8.1

C-517/07

Direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker

Artikel 20

C-458/06

Mervärdesskattelagen (1994:200)

1 kap. 2 §

Not. 152/08

2 kap. 1 §

Not. 1/08

3 kap. 1 §

Not. 19/08

3 kap. 2 §

Not. 48/08

3 kap. 3 §

Not. 48/08

3 kap. 10 §

Not. 40/08

4 kap. 2 §

Not. 77/08

7 kap. 4 §

Not. 21/08

8 kap. 3 §

Not. 76/08

9 kap. 8 §

Not. 176/08

Lagen (1994:1563) om tobaksskatt

32 §

Ref. 40/08

Lagen (1994:1776) om skatt på energi

5 kap. 3 §

Not. 168/08

Avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Artikel 31

E-7/07

Lagen (1995:575) mot skatteflykt

2 §

Not. 94/08

Not. 148/08

Lag (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

3 §

Ref. 3/08

Ref. 54/08

12 §

Ref. 3/08

Skattebetalningslagen (1997:483)

12 kap. 6 §

Ref. 75/08

15 kap. 1 §

Ref. 1/08

15 kap. 3 §

Mål nr 1653-07

15 kap. 10 §

Ref. 1/08

Ref. 61/08

Ref. 73/08

Mål nr 1653-07

19 kap. 11 §

Ref. 47/08

Not. 124/08

22 kap. 15 §

Ref. 75/08

Lag (1998:189) om förhandsbesked i taxeringsfrågor

1 §

Not. 21/08

Not. 27/08

Not. 58/08

Not. 60/08

Not. 92/08

Not. 148/08

7 §

Not. 60/08

22 §

Not. 67/08

Not. 97/08

Inkomstskattelagen (1999:1229)

2 kap. 17 §

Ref. 5/08

3 kap. 3 §

Not. 166/08

4 kap. 1 §

Ref. 25/08

7 kap. 15 §

Ref. 74/08

10 kap. 1 §

Ref. 66/08

10 kap. 8 §

Ref. 20/08

Ref. 66/08

Not. 31/08

10 kap. 11 §

Not. 70/08

11 kap. 1 §

Ref. 66/08

Ref. 86/08

Not. 113/08

12 kap. 1 §

Ref. 31/08

Ref. 86/08

12 kap. 8 §

Not. 45/08

12 kap. 18 §

Ref. 22/08

16 kap. 1 §

Ref. 57/08

Ref. 84/08

Ref. 86/08

16 kap. 14 §

Ref. 57/08

18 kap. 11 §

Ref. 8/08

22 kap. 3 §

Ref. 57/08

Ref. 84/08

22 kap. 4 §

Ref. 57/08

Ref. 84/08

22 kap. 5 §

Ref. 30/08

Ref. 65/08

22 kap. 7 §

Ref. 84/08

23 kap. 3 §

Ref. 52/08

23 kap. 11 §

Ref. 52/08

24 kap. 14 §

Ref. 67/08

Not. 142/08

24 kap. 18 §

Not. 131/08

38 a kap. 2 §

Not. 22/08

39 kap. 15 §

Ref. 14/08

39 kap. 25 §

Ref. 65/08

39 a kap. 7 §

Ref. 24/08

39 a kap. 13 §

Not. 59/08

39 a kap. 13 §

Ref. 11/08

40 kap. 2 §

Ref. 25/08

40 kap. 12 §

Not. 84/08

40 kap. 14 §

Ref. 69/08

40 kap. 18 §

Ref. 69/08

40 kap. 19 §

Ref. 69/08

41 kap. 1 §

Ref. 66/08

41 kap. 2 §

Ref. 46/08

42 kap. 1 §

Not. 32/08

Not. 94/08

Not. 141/08

42 kap. 7 §

Not.32/08

42 kap. 16 §

Ref. 44/08

Not. 22/08

42 kap. 16 a §

Ref. 44/08

42 kap. 16 b §

Not. 22/08

48 kap. 1 §

Not. 169/08

48 kap. 2 §

Ref. 3/08

48 kap. 3 §

Ref. 3/08

49 kap. 26 §

Not. 71/08

57 kap. 3 §

Not. 148/08

58 kap. 2 §

Ref. 54/08

61 kap. 5 §

Ref. 60/08

Rådets direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer

Artikel 6.2 b

C-18/08

Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet

Artikel 2.3

C-517/07

Artikel 2.4

C-517/07

Artikel 14.1 a

C-226/07

Lag (2004:629) om trängselskatt

18 §

Ref. 42/08

Aktiebolagslagen (2005:551)

25 kap. 50 §

Not. 10/08

Lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher

5 §

Ref. 53/08

Mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG

Artikel 2

C-174/07

Artikel 56.1 c

C-291/07

Artikel 132.1

Not. 77/08

Artikel 135.1

Not. 48/08

Artikel 168

Not. 76/08

Artikel 193

C-174/07

Artikel 199.1

Not. 152/08

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...