(kumulerat register täckande åren 1990–2008 finns på SkatteNytts hemsida www.skattenytt.se)

Kommunalskattelagen (1928:370)

19 §

Ref. 87/08

20 §

Ref. 84/08

22 § anv. p. 1 a

Ref. 84/08

23 §

Ref. 84/08

24 § anv. p. 1

Ref. 19/08

31 §

Ref. 66/08

31 § anv. p. 1

Ref. 54/08

32 §

Ref. 66/08

41 §

Ref. 66/08

Lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

3 § 1 mom.

Ref. 66/08

Ref. 87/08

3 § 12 b mom.

Ref. 58/08

3 § 12 e mom.

Ref. 58/08

25 § 2 mom.

Ref. 87/08

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

2 kap. 9 §

Not. 75/08

Fördraget om upprättandet av den Europeiska Gemenskapen (1957)

(i dess lydelse år 2000, först anges EGD-målen för respektive artikel och sedan RR-målen)

Artikel 10

C-132/06

C-174/07

Artikel 39

C-527/06

Not. 70/08

Not. 71/08

Artikel 43

C-201/05

C-284/06

C-293/06

C-360/06

C-414/06

C-105/07

C-282/07

C-418/07

Ref. 30/08

Not. 71/08

Artikel 48

C-293/06

C-360/06

C-105/07

C-282/07

Ref. 30/08

Artikel 49

C-330/07

Artikel 56

C-194/06

C-201/05

C-256/06

C-11/07

C-43/07

C-282/07

Ref. 44/08

Not. 59/08

Not. 84/08

Artikel 57.1

C-194/06

Artikel 58

C-194/06

C-256/06

C-11/07

C-43/07

C-282/07

Artikel 90

C-167/05

Lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

3 §

Not. 54/08

Lagen (1962:381) om allmän försäkring

3 kap. 2 §

Ref. 20/08

11 kap. 4 §

Not. 54/08

11 kap. 5 §

Not. 54/08

Rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter

Artikel 2

C-484/06

Förvaltningsprocesslagen (1971:291)

6 §

Not. 171/08

29 §

Ref. 41/08

Not. 113/08

36 §

Not. 120/08

37 b §

Not. 2/08

Not. 20/08

Not. 25/08

Not. 34/08

Not. 40/08

Not. 43/08

Not. 44/08

Not. 54/08

Not. 68/08

Not. 149/08

Not. 177/08

37 c §

Not. 52/08

Förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen

Artikel 16.3

Not. 54/08

Direktiv 77/388/EEG (sjätte mervärdesskattedirektivet)

(först anges EGD-målen för resp. artikel, sedan RR)

Artikel 2

C-132/06

C-174/07

Artikel 2.1

C-437/06

Not. 1/08

Artikel 4.4

C-162/07

Artikel 4.5

C-442/05

C-462/05

C-288/07

Artikel 6.2

C-371/07

Artikel 6.2 b

Not. 21/08

Artikel 9.2 e

C-291/07

Artikel 11 a.1 a

C-425/06

Artikel 12.3 a

C-442/05

C-462/05

Artikel 13 A.1 f

C-407/07

Artikel 13 A.1 m

C-253/07

Artikel 13 B

Not. 176/08

Artikel 13 B a

C-425/06

C-124/07

Artikel 13 B d

C-425/06

Artikel 13 C

Not. 176/08

Artikel 18.2

C-25/07

Artikel 15.2

C-271/06

Artikel 17

C-95/07

Artikel 17.5

C-437/06

C-488/07

Artikel 17.6

C-371/07

C-414/07

Artikel 18.1 d

C-95/07

Artikel 18.2

C-95/07

Artikel 18.3

C-95/07

Artikel 19.1

C-488/07

Artikel 19.2

C-98/07

Artikel 21.1 b

C-95/07

Artikel 22

C-132/06

C-484/06

C-95/07

C-174/07

Artikel 27.1

C-25/07

Artikel 28.2

C-309/06

Artikel 28.2 e

C-462/05

Bilaga D p. 2

C-4C-442/0542/05

Bilaga H andra kategorin

Fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

2 kap. 2 §

Ref. 77/08

Sekretesslagen (SFS 1980:100)

9 kap. 1 §

Not. 76/08

Förvaltningslagen (1986:223)

22 §

Not. 97/08

Not. 108/08

Lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m.

1 §

Not. 43/08

3 §

Not. 40/08

Not. 108/08

Not. 120/08

Not. 142/08

Not. 176/08

4 §

Not. 25/08

Taxeringslagen (1990:324)

3 kap. 1 §

Ref. 51/08

4 kap. 9 §

Not. 162/08

4 kap. 16 §

Not. 16208

Not. 170/08

5 kap. 1 §

Ref. 51/08

Not. 118/08

5 kap. 14 §

Ref. 52/08

Ref. 61/08

Not. 145/08

6 kap. 1 §

Ref. 75/08

6 kap. 6 §

Ref. 37/08

Fusionsdirektivet 90/434/EEG

C-392/07

Artikel 2 b

Not. 22/08

Artikel 8.1

C-285/07

Artikel 8.2

C-285/07

Direktiv 90/435/EEG (moder/-dotterbolagsdirektivet)

Artikel 3

C-48/07

Artikel 4.2

C-27/07

Artikel 5.1

C-284/06

Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Ref. 16/08

Ref. 56/08

Not. 166/08

Avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)

Artikel 31

C-157/07

Direktiv 92/81/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineraloljor

Artikel 2.3

C-517/07

Artikel 8.1

C-517/07

Direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker

Artikel 20

C-458/06

Mervärdesskattelagen (1994:200)

1 kap. 2 §

Not. 152/08

2 kap. 1 §

Not. 1/08

3 kap. 1 §

Not. 19/08

3 kap. 2 §

Not. 48/08

3 kap. 3 §

Not. 48/08

3 kap. 10 §

Not. 40/08

4 kap. 2 §

Not. 77/08

7 kap. 4 §

Not. 21/08

8 kap. 3 §

Not. 76/08

9 kap. 8 §

Not. 176/08

Lagen (1994:1563) om tobaksskatt

32 §

Ref. 40/08

Lagen (1994:1776) om skatt på energi

5 kap. 3 §

Not. 168/08

Avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Artikel 31

E-7/07

Lagen (1995:575) mot skatteflykt

2 §

Not. 94/08

Not. 148/08

Lag (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

3 §

Ref. 3/08

Ref. 54/08

12 §

Ref. 3/08

Skattebetalningslagen (1997:483)

12 kap. 6 §

Ref. 75/08

15 kap. 1 §

Ref. 1/08

15 kap. 3 §

Mål nr 1653-07

15 kap. 10 §

Ref. 1/08

Ref. 61/08

Ref. 73/08

Mål nr 1653-07

19 kap. 11 §

Ref. 47/08

Not. 124/08

22 kap. 15 §

Ref. 75/08

Lag (1998:189) om förhandsbesked i taxeringsfrågor

1 §

Not. 21/08

Not. 27/08

Not. 58/08

Not. 60/08

Not. 92/08

Not. 148/08

7 §

Not. 60/08

22 §

Not. 67/08

Not. 97/08

Inkomstskattelagen (1999:1229)

2 kap. 17 §

Ref. 5/08

3 kap. 3 §

Not. 166/08

4 kap. 1 §

Ref. 25/08

7 kap. 15 §

Ref. 74/08

10 kap. 1 §

Ref. 66/08

10 kap. 8 §

Ref. 20/08

Ref. 66/08

Not. 31/08

10 kap. 11 §

Not. 70/08

11 kap. 1 §

Ref. 66/08

Ref. 86/08

Not. 113/08

12 kap. 1 §

Ref. 31/08

Ref. 86/08

12 kap. 8 §

Not. 45/08

12 kap. 18 §

Ref. 22/08

16 kap. 1 §

Ref. 57/08

Ref. 84/08

Ref. 86/08

16 kap. 14 §

Ref. 57/08

18 kap. 11 §

Ref. 8/08

22 kap. 3 §

Ref. 57/08

Ref. 84/08

22 kap. 4 §

Ref. 57/08

Ref. 84/08

22 kap. 5 §

Ref. 30/08

Ref. 65/08

22 kap. 7 §

Ref. 84/08

23 kap. 3 §

Ref. 52/08

23 kap. 11 §

Ref. 52/08

24 kap. 14 §

Ref. 67/08

Not. 142/08

24 kap. 18 §

Not. 131/08

38 a kap. 2 §

Not. 22/08

39 kap. 15 §

Ref. 14/08

39 kap. 25 §

Ref. 65/08

39 a kap. 7 §

Ref. 24/08

39 a kap. 13 §

Not. 59/08

39 a kap. 13 §

Ref. 11/08

40 kap. 2 §

Ref. 25/08

40 kap. 12 §

Not. 84/08

40 kap. 14 §

Ref. 69/08

40 kap. 18 §

Ref. 69/08

40 kap. 19 §

Ref. 69/08

41 kap. 1 §

Ref. 66/08

41 kap. 2 §

Ref. 46/08

42 kap. 1 §

Not. 32/08

Not. 94/08

Not. 141/08

42 kap. 7 §

Not.32/08

42 kap. 16 §

Ref. 44/08

Not. 22/08

42 kap. 16 a §

Ref. 44/08

42 kap. 16 b §

Not. 22/08

48 kap. 1 §

Not. 169/08

48 kap. 2 §

Ref. 3/08

48 kap. 3 §

Ref. 3/08

49 kap. 26 §

Not. 71/08

57 kap. 3 §

Not. 148/08

58 kap. 2 §

Ref. 54/08

61 kap. 5 §

Ref. 60/08

Rådets direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer

Artikel 6.2 b

C-18/08

Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet

Artikel 2.3

C-517/07

Artikel 2.4

C-517/07

Artikel 14.1 a

C-226/07

Lag (2004:629) om trängselskatt

18 §

Ref. 42/08

Aktiebolagslagen (2005:551)

25 kap. 50 §

Not. 10/08

Lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher

5 §

Ref. 53/08

Mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG

Artikel 2

C-174/07

Artikel 56.1 c

C-291/07

Artikel 132.1

Not. 77/08

Artikel 135.1

Not. 48/08

Artikel 168

Not. 76/08

Artikel 193

C-174/07

Artikel 199.1

Not. 152/08