Innehåll

Skattenytt nr 6 2010 s. 495

Sökordsregister 2009 års rättsfall

Alkoholinförsel

432/10

Alkoholskatt

– matlagningsvin

433/10

Aktieägartillskott

– konvertering av fordran till

347/10

– återbetalning

347/10

Anteciperad utdelning

353/10

Arbetsresa

– bevisprövning

345/10

Avdragsbegränsning

– valutakursförluster

348/10

Avfallsskatt

– deponianläggning

434/10

Avräkning av utländsk skatt

– spärrbeloppet

389/10

– utländsk investerings-fond

389/10

Avyttringsbegreppet

347/10

Benefik barnrevers

346/10

Benefik eller onerös överlåtel-se

348/10

Beskattningstidpunkt

– förvärv av värdepap-per

342/10

Bosättning

– väsentlig anknyt-ning

387/10

Domarjäv, skatteverk-sanställd

401/10

Dubbelbeskattningsavtal

– Norden, fast driftställe

390/10

Dubbelbestraffning

– skattetillägg

406/10, 486/10

Efterbeskattning

– efter länsrättsdom

406/10

EG-fördraget, se EUF-fördraget

Ersättning för processkostnad-er

414/10

Etableringsfrihet EUD

– källskatt på utdeln-ing

438/10

– socialförsäkringsavgift, avdrag för

440/10

– utdelningsbeskattning, Grek-land

440/10

Ettårsregeln, säkerhetsventi-len

388/10

EUF-fördraget

– etableringsfrihet

Aberdeen Property

Fininvest

438/10

Filipiak

440/10

KOM/Grekland

440/10

– fri rörlighet för arbetstagare

Kommissionen mot Tysk-land

441/10

– fri rörlighet för kapital

Block

443/10

Busley/Cibrian

449/10

Damseaux

446/10

Glaxo

447/10

KOM/Italien

449/10

KOM/Nederländerna

445/10

KOM/Spanien

448/10

Persche

442/10

Steko

442/10

– fri rörlighet för tjänster

KOM/Spanien

454/10

Passenheim

452/10

– fri rörlighet för unionsmedborgare

Rüffler

455/10

– statliga stöd

3F/KOM

458/10

KOM/Grekland

458/10

KOM/Irland m.fl.

461/10

KOM/Italien och Wam

461/10

KOM/KFC

459/10

Lodato

459/10

Puffer

457/10

Sardinien

456/10

Fast driftställe

– näringsverksamhet

390/10

Fri rörlighet för arbetstagare

– pensionsspartillägg, Tysk-land

441/10

Fri rörlighet för kapital

– avdragsförbud för utländska gåvor

442/10

– fastighetsbeskattn-ing

449/10

– imputationssystem, Tysk-land

447/10

– juridisk dubbelbeskattn-ing

446/10

– kapitalvinstregler, Spa-nien

448/10

– källskatt på utdelning till utländskt bo-lag

445/10

– källstatsbeskattning av utdelning utanför mb-direktivet

449/10

– negativ ettårig särbehan-dling

442/10

– parallellt utnyttjande av beskatt-ningsrätt

443/10

Fri rörlighet för tjänster

– skattefrihet för spelvin-ster

454/10

– tidsfrist för eftertaxer-ing

452/10

Fri rörlighet för unionsmedborgare

– sjukförsäkringsavgif-ter

455/10

Fusion

– gränsöverskri-dande

377/10

– omvänd

375/10

Fåmansföretag

– basbeloppsregeln

366/10, 394/10

– interna aktieöverlåtels-er

356/10

– utdelning bortgiven

360/10

– utomståenderegeln

indirekt ägande

364/10

lageraktier

358/10

– verksam i betydande omfattn-ing

362/10

– värdepappersförvaltn-ing

362/10

Företrädaransvar

– momsdirektivet

412/10

Förhandsbesked

– frågan i ordinarie process

399/10

– gått klaganden emot

401/10

– litis pendens

399/10

– undanröjt

400/10, 401/10

Förvaltningsavgift, nedsatt

346/10

Förvaltningsutgifter, uppköp

349/10

Goodwill

– verksamhetsavyt-tring

376/10

– återföring av

353/10

Handelsbolag

– fastighetspaketering

368/10

Hyresrättsavstående skatteplik-tigt

341/10

Ideell förening

– försäljning av verksam-het

386/10

Incitamentsprogram

342/10

Indirekt skatt på kapitalanskaffning EUD

– clearingcentral

464/10

– spanska regler direktivstridi-ga

464/10

Införsel av alkohol

432/10

Interna aktieöverlåtelser

– fåmansföretag

356/10

– skatteflykt

356/10

Investmentföretag

– värdepapper, konvertib-ler

384/10

Jäv, se Domarjäv

Koncernbidrag

– gränsöverskri-dande

370/10

Kontantberäkning

– skönstaxering

403/10

Kontinuitetsprincipen

348/10

Kostförmån

– HVB-hem

436/10

Källskatt

– utdelning till utländskt bo-lag

438/10

Litis pendens

399/10

Löneskatt förvärvsinkomster

– styrelseordförande

436/10

Matlagningsvin

– alkoholskatt

433/10

Mervärdesskatt EUD

– artikel 33

483/10

– avdrag

bidragsberättigad verksam-het

479/10

blandad verksamhet pri-vat/rörelse

476/10

kostnader vid dotterbo-lagsförsäljning

478/10

pro rata

480/10

registreringsskatt på import av bi-lar

477/10

telekommunikationstjänster utom-lands

481/10

återbetalning i stället

481/10

– avrundning

466/10

– berättigade förväntnin-gar

482/10

– myn-dighetsutövning

471/10

– omsättningsland

reklamtjänst

473/10

timesharing

474/10

– postväsende, defini-tion

467/10

– rättshjälp ej ekonomisk verksam-het

472/10

– skatteplikt

avrundning

466/10

ekonomisk verksamhet

politisk marknadsföring

472/10

rättshjälp

472/10

felaktig faktura

468/10

försäkringstransaktion

471/10

myndighetsutövning

471/10

offentliga sektorn, Irland

468/10

posten

467/10

spanska registreringsbyråer

471/10

städning ej underordnad tjänst

469/10

tillhandahållande av mark

473/10

– skattetillägg, Polen

484/10

– städning ej underordnad tjänst

469/10

Mervärdesskatt RR

– avdragsrätt

förvärv av underskottsav-drag

425/10

Värdepapperscentralen

425/10

– beskattningsbar person, stif-telse

422/10

– beskattningsunderlaget, avgift för lagerbo-lag

424/10

– depåtjänster

420/10

– enkelt bolag

417/10

– fastighetsupplåtelse, data-hall

421/10

– förmedling av värdepap-per

418/10

– försäkringstjänst

skadereglering

421/10

värdepappersförvaltning

422/10

– god tro

426/10

– kostnadsfördelning

418/10

– omsättning

enkelt bolag

417/10

kostnadsfördelning

418/10

– omsättningsland, stif-telse

422/10

– persontransport

bokningsavgifter

423/10

hemkörning av bil

423/10

– skadereglering

421/10

– skattesats

bokningsavgifter

423/10

hemkörning av bil

423/10

multisportanläggning

424/10

– social omsorg

419/10

Moder-dotterbolags-direktivet

– belgiska utdelningsregler inte förenli-ga

463/10

– direkt effekt av artikel 4.1

463/10

– omfattning av direkti-vet

464/10

Nedskrivning av inventarier

352/10

Negativ ettårig särbehandling otillåten

442/10

Omstrukturering

– beskattningsinträde

382/10

– byte av associationsform

383/10

– omvänd fusion

375/10

Organisationskostnader

350/10

Pensionsgrundande inkomst

arbetsrättsliga skadestånd

427/10

resning

430/10

Pensionsspartillägg, Tysk-land

441/10

Pensionsutfästelse

– värdesäkring av, ej av-drag

429/10

Personalliggare

412/10

Preferensaktier, omvandling av

347/10

Proportionalitetsprincipen

– skattetillägg

410/10

Reformatio in pejus

414/10

Regional avgift otillåten

485/10

Rysk association

354/10

Skatteflyktslagen

– aktieägartillskott, återbetaln-ing

396/10

– basbeloppsregeln

394/10

– handelsbolag

fastighetspaketering

368/10, 379/10, 391/10

– interna aktieöverlåtelser

356/10, 395/10

– koncernbidrag

394/10

Skattetillägg

– dubbelbestraffning

406/10, 486/10

– eftergift

410/10

– proportionalitetsprinci-pen

410/10

– undertecknad deklara-tion

409/10

Skönstaxering

– kontantberäkning

403/10

Socialförsäkringsavgift, ned-satt

440/10

Statliga stöd EUD

– berättigade förväntnin-gar

459/10

– kommissionens motiveringsskyldig-het

461/10, 462/10

– likabehandlingsprincipen

457/10, 459/10

– mervärdesskatt, likabehandlingsprinci-pen

457/10

– regional avgift

456/10

– skeppsregister, Dan-mark

458/10

– sysselsättningsriktlinjer-na

459/10

– utebliven återbetalning, vite

458/10

Tjänst

– värdepappersre-geln

342/10

Underprisöverlåtelse

– uppdelning av verksamhet

378/10, 394/10

Utdelning

– anteciperad

353/10

– Grekland fälldes

440/10

– källskatt på

438/10

Utländska företeelser

– rysk association

354/10

Uppdragstagare

– särskild löneskatt

436/10

Valutakursförluster

– avdrags-begränsning

348/10

Vinstandelsränta

351/10

Värdepapper

– investmentföretag

384/10

Värdepappersregeln

342/10

Värdepappersrörelse,

– karaktärsbyte

349/10

Väsentlig anknytning, se Bosättning

Återförvisning

414/10

Återställande av försutten tid

– konkurs

415/10

– ombud

415/10

– överklagande i rätt tid

414/10