Innehåll

Skattenytt nr 7-8 2010

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Centrum för Skatterätt, Box 512, 751 20 Uppsala.

Andersson, Mari, m.fl., Inkomstskattelagen – en kommentar. Del I–II. Norstedts Juridik, 2010, 1863 sidor.

Denna kommentar behandlar inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten, rättsfall och hänvisningar till annan litteratur redovisas under särskilda rubriker. Det finns dessutom nycklar till var respektive bestämmelse finns i tidigare skattelagstiftning.

Fabio, Massimo, Customs Law of the European Union. Kluwer, 2010, 784 sidor.

Detta arbete behandlar EU:s tullrätt och andra regler som har beröringspunkter med den gemensamma tullunionen.

IFRS-volymen 2010. FAR SRS Förlag, 7 upplagan, 2010, 714 sidor.

I boken finns de svenska översättningarna av IFRS och IAS så som de antagits av EU. Bland nyheterna märks en helt omarbetad IFRS 1 och de nya tolkningarna IFRIC 15–IFRIC 18.

Insolvensvolymen 2010. FAR SRS Förlag, 15 upplagan, 2010, 818 sidor.

Boken behandlar obeståndsrätt och innehåller både svensk lagstiftning och EU-regler. Materialet har uppdaterats per den 1 januari 2010.

Klabbers, Jan, Treaty Conflict and the European Union. Cambridge University Press, 2009, 284 sidor.

Frågan om hur medlemskap i EU påverkar överenskommelser som har ingåtts mellan medlemsstaterna och tredje land, både vad gäller överenskommelser som har ingåtts innan och överenskommelser som har ingåtts efter EU-medlemskapet, undersöks i boken.

Kleerup, Jan, m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik. Norstedts Juridik, 2010, 252 sidor.

Boken består av en allmän och en särskild del. I den allmänna delen behandlas bland annat mervärdesskattens syfte och utformning, principer och skattskyldighet. I den särskilda delen lämnas fördjupade redogörelser för ett urval av aktuella problemområden.

KPMG Skattehandboken 2010. KPMG, 12 upplagan, 2010, 536 sidor.

Skattehandboken är en praktisk handbok som med tonvikt på ny lagstiftning behandlar inkomstskatteregler avseende beskattningsår 2010. Framställningen har uppdaterats med nya rättsfall på området och i den nya upplagan har ett kapitel om internprissättning tillkommit.

Lang, Michael, m.fl., ECJ – Recent Developments in Direct Taxation 2009. Linde Verlag, 2010, 269 sidor.

Den 12–14 november 2009 arrangerades en konferens i Wien där anhängiggjorda, men inte avgjorda mål inför EU-domstolen gällande de fria rörligheterna och direkt beskattning diskuterades. Resultaten från konferensen publiceras i boken.

Lundén, Björn & Svensson, Ulf, Handelsbolag – skatt, ekonomi, juridik, deklaration. Björn Lundén Information, 17 upplagan, 2010, 327 sidor.

Handbok om skatt, ekonomi och juridik både för handelsbolag (kommanditbolag) och delägare. I boken behandlas bland annat hur den justerade anskaffningsutgiften beräknas.

Lundén, Björn & Svensson, Ulf, Moms – praktisk handbok i mervärdesskatt. Björn Lundén Information, 12 upplagan, 2010, 626 sidor.

Boken är en praktisk handledning för mervärdesskatt. Handboken innehåller fördjupningskapitel om viktiga och speciella områden samt en lexikondel.

Norberg, Claes & Thorell, Per, Redovisningsfrågor i skattepraxis. Iustus Förlag, 2 upplagan, 2010, 288 sidor.

Den första delen i boken behandlar grundläggande frågeställningar rörande sambandet mellan redovisning och beskattning. Den andra delen innehåller aktuell skattepraxis.

RR och URA – supplement till Samlingsvolymen – redovisning. FAR SRS Förlag, 2010, 555 sidor.

I supplementet återges det numera nedlagda Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Reglerna ändras inte längre, men får i vissa fall fortfarande tillämpas inom ramen för Bokföringsnämndens normgivning. Reglerna bedöms få tillämpas fram till och med räkenskapsåret 2012. Med anledning av det publiceras reglerna som ett engångssupplement till Samlingsvolymen – redovisning.

Samlingsvolymen 2010 – redovisning. FAR SRS Förlag, 32 upplagan, 2010, 1717 sidor.

I boken finns redovisnings- och associationsrättsregler för alla svenska företagsformer. Redovisningsreglerna från Bokföringsnämnden, Rådet för finansiell rapportering och FAR SRS finns samlade i denna bok som har uppdaterats med material per den 1 januari 2010.

Samlingsvolymen 2010 – revision. FAR SRS Förlag, 32 upplagan, 2010, 679 sidor.

Samlingsvolymen innehåller regler om revisorer och revision och är uppdaterad med material per den 1 januari 2010.

Sandström, Kjell & Svensson, Ulf, Fåmansföretag – skatteregler och skatteplanering. Björn Lundén Information, 2010, 419 sidor.

I boken behandlas de skatteregler som gäller för fåmansföretag och ägare till fåmansföretag. Frågor som avhandlas i boken är till exempel utdelning och kapitalvinst, transaktioner med bolaget och förbjudna lån.

Terra, Ben & Kajus, Julie, A Guide to the European VAT Directives 2010. Volume 1–2. IBFD, 2010, 1700 sidor.

Den första delen är avsedd att vara både en lärobok för mer avancerade studenter och en handbok för praktiskt verksamma jurister. Boken ger en systematisk överblick av den inverkan som EU-rättsliga principer har på den indirekta beskattningens område. Dessutom behandlas det gällande regelverket och en diskussion av rättspraxis förs. Den andra delen innehåller mervärdesskattedirektivet.

Jur. kand. Anna Romby är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet och knuten till stiftelsen Centrum för Skatterätt.