Innehåll

Skattenytt nr 4 2011 s. 169

Minnesord över Per Thorell

Per Thorell avled efter en längre tids sjukdom på juldagen 2010 i en ålder av 60 år. Per var trots sin sjukdom aktiv, om än i begränsad omfattning, in i det sista. Per publicerade sin sista artikel, Beskattning av styrelsearvoden, i Skattenytt nr 7-8 2010. Till Skattenytt bidrog Per även under en viktig initial period som ledamot i förlagsaktiebolagets styrelse. 2008, efter att sjukdomen inträtt, sammanfattade Per i Redovisning och juridik (2008) sin forskning om redovisningsrättsliga frågor under mer än 15 år. Han kunde då blicka tillbaka på en mycket produktiv och givande forskningsverksamhet inom skatte- och företagsrätten.

Efter jur. kand-examen vid Uppsala universitet inledde Per sin forskarutbildning vid samma lärosäte. Han disputerade 1984 i finansrätt på avhandlingen Skattelag och affärssed – En skatterättslig studie över sambandet mellan den bokföringsmässiga och skattemässiga redovisningen. År 1986 lämnade Per universitetet för att bli kanslichef vid Bokföringsnämnden. Han återvände dock till Uppsala universitet i samband med att han 1990 utnämndes till den förste innehavaren av professuren i företagsrätt vid Juridiska institutionen. Han tjänstgjorde som prefekt för institutionen under åren 1997–1999. Sistnämnda år övergick Per till en anställning vid Ernst & Young i Stockholm. Han behöll dock sin koppling till universitetsvärlden även därefter, inte minst genom engagemanget i Stockholm Centre for Commercial Law. En pionjärinsats vid Centret var att Per tillsammans med Gunnar Nord genomförde projektet Intressekonflikter och finansiella marknader i form av en rad seminarier som utmynnade i en antologi 2006.

Pers avhandling, som var banbrytande inom ett tidigare outforskat område, var startpunkten för att utveckla den juridiska forskningen i Sverige om samordningen mellan redovisning och olika rättsområden, särskilt skatterätt och bolagsrätt. Detta perspektiv satte sin prägel på Pers hela forskargärning. Avhandlingen följdes 1988 upp av monografin Beskattning och utländsk valuta. Han fångade också tidigt upp den internationella utvecklingens betydelse för svensk rätt på redovisningsområdet i EG:s redovisningsrätt (1993) och lagkommentaren ÅRL – Årsredovisningslagen (1996). Därutöver analyserade Per olika rättsfrågor i ett stort antal artiklar.

Per var en inspirerande lärare och handledare. Han var med i arbetet med att utforma termin 5 vid juristutbildningen i Uppsala och utvecklade undervisningen i ämnet företagsrätt. Hans pedagogiska förmåga resulterade också i läroböckerna Företagens redovisning och Redovisningsfrågor i skattepraxis. Genom att omväxlande vara verksam inom och utom universitetsvärlden utvecklade Per en hög förmåga att förena teori och praktik. Näringslivet och samhället kom att dra nytta av hans kunnande på flera olika sätt, bl.a. som ledamot i Redovisningsrådet och Revisorsnämnden samt som utredare. Han bidrog också till att utveckla ett gott samarbete mellan praktiskt verksamma personer och forskare, som bl.a. manifesterades genom ett antal projekt med fokus på kapitalmarknadens utveckling.

Vi har Per i ljust och tacksamt minne från många gemensamma professionella och personliga aktiviteter.

Claes Norberg Peter Melz

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...