Innehåll

Skattenytt nr 10 2012 s. 739

Litteratur

Amatucci, Andrea, International tax law – second revised edition, Kluwer law international 2012, 480 sidor

Denna samling texter innehåller komparativa analyser av de mest grundläggande teorierna inom skatterätten. Tyngdpunkten ligger på skatterteori, praxis och lagstiftningsteknisk utveckling inom EU-länderna.

Andersson, Lennart, Bokelund Svensson, Ulf, Det nya skatteförfarandet, Björn Lundén Information 2012, 201 sidor

Denna nya bok ger en sammanfattning av den nya skatteförfarandelagen. Genomgången täcker de materiella reglerna samt ändringar i begreppsapparaten.

Andersson, Marie, Saldén Enérus, Anita, Tiveus, Ulf, Inkomstskattelagen – en kommentar, del I och II, 12 upplagan, Norstedts juridik 2012, 1879 sidor

2012 års upplaga av den heltäckande kommentaren till IL. Kommentarer ges paragraf för paragraf och boken söker att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i vardagen.

Antonsson, Jan, Förmåner – stora uppslagsboken, 10 upplagan, Tholin & Larsson 2012, 900 sidor

Detta uppslagsverk ger en utförlig redovisning av skattereglerna gällande förmåner från arbetsgivare. Boken innehåller utöver detta kommentarer och exempel. Framställningen är uppdaterad per 2012 och innehåller nu arbetsrättsliga aspekter på förmåner.

Burmeister, Jari, Verklig innebörd – En studie av inkomstskattepraxis, Norstedts Juridik 2012, 308 sidor

Verklig innebörd är en avhandling som behandlar det behov som finns av att i vissa fall pröva om rättshandlingar är riktigt betecknade. Boken behandlar även metodologiska utgångspunkter för prövningen av verklig innebörd. Vidare undersöks om stöd finns skatterättslig genomsyn och hur den skatterättsliga bedömningen påverkas av den skattskyldiges handlande och den ekonomiska effekten.

Forssén, Björn, Företrädaransvar – för juridiska personers skatteskulder, Jure 2012, 84 sidor

Boken behandlar juridiska personers företrädares betalningsansvar gällande den juridiska personens skatteskulder. Boken behandlar både de materiella reglerna och förfarandebestämmelserna. En genomgång av relevant praxis görs också. Boken är anpassad för skatteförfarandelagen.

Hiort af Ornäs, Lena, Kristoffersson, Eleonor, Moms i praktisk tillämpning, Liber 2012, 196 sidor

Moms i praktisk tillämpning ger snabbt kunskap om hur momsreglerna har tolkats och tillämpats i praktiken. Efter en genomgång av de gällande reglerna så ges en sammanställning av först svensk praxis följt av praxis från EUD.

Jansson, Bo-Göran, Skatter 2012 – Pension och försäkring, 26 upplagan, Studentlitteratur 2012, 173 sid

Denna 26:e upplaga innehåller en översiktlig beskrivning av inkomstskattereglerna. Boken tyngdpunkt ligger dock på reglerna och praxis gällande beskattningen av pensionsförsäkringar och de frågor som kan uppkomma vid rådgivning om dessa. I denna senaste upplaga har ett antal skrivelser och ställningstaganden från skatteverket arbetats in.

Kindlund, Peter, Svensby, Bo, Dreij, Olof, Skatte- och deklarationshandbok 2012 – företag och privat, 36 upplagan, Tholin & Larsson 2012, 730 sidor

Ett uppslagverk för den som arbetar praktiskt med skattefrågor. Innehåller material för deklarationsarbetet, men även för mer vardagliga skattefrågor. Uppdaterad för inkomståret 2012, med genomgång av bland annat investeringssparkontot, förenklad expertskatt och ändringar i 3:12-reglerna.

Kleist, David, Methods for elimination of double taxation under double tax treaties – with particular reference to the application of double tax treaties in Sweden, doktorsavhandling Göteborg Universitet, Iustus förlag 2012, 372 sidor

Denna avhandling behandlar metoderna för eliminering av dubbelbeskattning som används i dubbelbeskattningsavtal. Studien genomförs med referens till det svenska användandet av dessa metoder. I boken utvärderas även de huvudsakliga metoderna för eliminering av dubbelbeskattning ur ett neutralitetsperspektiv.

Knutsson, Margit, Norberg, Claes, Thorell, Per, Redovisningsfrågor i skattepraxis, 3 upplagan, Iustus förlag 2012, 308 sidor

Boken behandlar kopplingen mellan redovisningsregler och skatterätten. Boken behandlar grundläggande frågeställningar rörande sambandet mellan redovisning och beskattning och ger en genomgånga av skattepraxis gällande detta samband. Boken är tänkt både som lärobok och handbok.

Rabe, Gunnar, Skattelagstiftning 2012:2 – Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2012, Norstedts Juridik 2012, 1044 sidor

Denna lagsamling omfattar alla väsentliga lagar på det skatterättsliga området. Boken är uppdaterad per den 1 juli 2012. Samlingen innehåller EU-rättslig lagstiftning på skatteområdet, såsom direktiven gällande direkt beskattning, samt OECD:s modellavtal. Sammanställningen avslutas med tabellöversikter. Samlingen är värdefull för den som vill ha en samlad överblick över den skatterättsliga lagstiftningen.

Weber, Dennis, CCCTB: selected issues, EUCOTAX series on European taxation series set, Kluwer Law international 2012, 368 sidor

Denna samling artiklar diskuterar Kommissionens senaste förslag gällande en CCCTB. Boken är en diskussion förs av 19 prominenta personer inom ett flertal berörda områden, däribland skatteadministrationer och akademiker inom skatterätt.

Peter Krohn arbetar som doktorand vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hans forskning fokuserar på den internationella skatterättsliga behandlingen av betalningar av ränta och royalty. Vid frågor eller kommentarer nås Peter via mail peter.krohn@jibs.hj.se eller telefon 036-10 18 89.