Innehåll

Jag skriver detta nyss hemkommen från England. Varmare och inte riktigt lika fuktigt. Som september. Ganska likt svensk höst, men med eftersläpning. Detta får mig att tänka på skatteflyktslagen. Jag var ett år i Cambridge på slutet av 1990-talet. En diskussion fördes då om införande av en s.k. GAAR, General Anti Avoidance Rule. Nu tycks tillfället ha kommit för att skrida till handling, den i huvudsak konservativa regeringen planerar att införa en sådan under nästa år. Är detta ett tecken på försenad skatterättslig höst, eller snarare ett tecken på något oundvikligt? SkatteNytt hoppas att kunna belysa den brittiska utvecklingen mer utförligt. Ett införande av en skatteflyktslag i Storbritannien torde kunna ses som något av en revolution av deras syn på skatteplanering (jfr Hultqvist Legalitetsprincipen s. 451 ff.). Seriösa artiklar i ämnet tas tacksamt emot.

Detta nummer är ovanligt fullmatat. Jag lämnar nu till dig att smälta alla intressanta bidrag. Ett jag finner särskilt intressant, kanske för att jag själv varit med i arbetet, är intervjun med Skatteverkets generaldirektör. Läs den!

Stockholm i mitten av oktober,

Roger Persson Österman