Innehåll

Skattenytt Årsskrift 2013 s. 1

Förord

Det nummer av Skattenytt som läsaren nu håller i handen är den tredje Akademiska årsskrift som tidskriften har producerat. De publicerade artiklarna har genomgått sedvanlig, vetenskaplig anonymiserad granskning. Således har både författare och granskare varit okända för varandra. Granskarna har utgjorts av erkända skatterättsliga forskare i de nordiska länderna. Granskningen har i första hand syftat till att säkerställa att artiklarna har hållit en godkänd vetenskaplig kvalitet. Granskarna har även haft möjlighet att lämna kommentarer och föreslå förbättringar av artiklarna. Avseende den artikel där undertecknad har varit delförfattare har tidskriftens huvudredaktör, docenten Roger Persson Österman, ansvarat för administrationen av granskningen.

I detta nummer medverkar följande författare:

Gustav Lindkvist är doktorand i offentligrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han har tidigare varit biträdande jurist vid Wistrands Advokatbyrå och tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt. Gustav Lindkvist har varit delförfattare i två monografier om bevisprövning i skattemål och har publicerat ett antal artiklar med huvudsaklig inriktning på förvaltningsprocessuella frågor.

Hanno Kirsch är president för Fachhochschule Westküste, Heide, Tyskland och Professor für controllingorientierte Unternehmensrechnung und internationale Rechnungslegung vid nämnda lärosäte. Han har tidigare varit verksam vid Universität Mannheim och inom det privata näringslivet. Professor Kirsch har publicerat ett antal böcker och artiklar rörande tysk och internationell redovisning.

Stefan Olsson disputerade år 2001 på en avhandling om punktskatter i ett svenskt och europeiskt perspektiv. Han har senare skrivit två böcker och ett flertal artiklar som behandlar god redovisningssed. Stefan Olsson är professor i finansrätt och föreståndare för Forum För Redovisning vid Handelshögskolan, Karlstads universitet.

Pernilla Rendahl är jur. dr och verksam vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Rendahl disputerade år 2008 på en avhandling om mervärdesbeskattning av digitala tillhandahållanden, i vilken EU-mervärdesskatterätten jämfördes med motsvarande australisk och kanadensisk rätt.

Avsikten är att även fortsättningsvis producera ett Akademiskt nummer per år. Redaktionen tar gärna emot bidrag till 2014 års utgåva. Avslutningsvis vill redaktionen tacka alla som på något sätt deltagit i produktionen av denna årsskrift.

Stefan Olsson