Innehåll

Skattenytt nr 10 2013 s. 728

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Per-Ola Ohlsson (per-ola.ohlsson@kau.se). Litteratur kan skickas till Per-Ola Ohlsson, Handelshögskolan, Karlstads universitet, 651 88 Karlstad.

Gutiérrez, Carlos, Perdelwitz, Andreas (red.), Taxation of Business Profits in the 21st Century – Selected Issues under Tax Treaties, IBFD 2013, 366 sidor

I denna antologi behandlas ett antal frågor rörande beskattning av företags vinster i förhållande till gällande skatteavtal. OECD:s modellavtals bestämmelser behandlas. Särskilt analyseras artikel 5 och 7 och frågor som rör fastställandet av ett fast driftställe (permanent establishment) samt vilken betydelse detta fastställande har för var ett företag ska beskattas.

Kajus, Julie, Terra, Ben, A Guide to the European VAT Directives, IBFD 2013, 2 volymer, 1 474 respektive 572 sidor

I två volymer utkommer i år denna guide till EU:s mervärdesskattedirektiv. Skriften utkommer årligen och har till syfte att ge en systematisk överblick över de bestämmelser som gäller inom området. I volym 1 ges en introduktion till EU:s bestämmelser samt aktuella avgöranden från EU-domstolen. I volym 2 har författarna sammanfört aktuella förändringar mellan äldre gällande direktivs bestämmelser och nya regler. Denna del ger en god, om än inofficiell, överblick över mervärdeskatteregleringen inom EU.

Rabe, Gunnar, Skattelagstiftning 13:2, Norstedts Juridik 2013, 1052 sidor

Boken innehåller en så gott som fullständig samling av gällande skattelagstiftning inklusive lagstiftning med anknytning till EU. Även OECD:s modellavtal finns med i boken. Lagtexterna är uppdaterade per den 1 juli 2013. Boken kan användas av alla som kommer i kontakt med skatterätten och som vill ha tillgång till all väsentlig lagstiftning på ett och samma ställe.

Simader, Karin, Withholding Taxes and the Fundamental Freedoms, Kluwer 2013, 384 sidor

Denna bok är en avhandling om withholding taxes, på svenska så kallade källskatter. Fokus ligger på EU-rättens bestämmelser om de fundamentala friheterna och EU-domstolens avgöranden i förhållande till de olika nationella system som föreligger inom unionen. Detta material relateras sedan till de avtal som föreligger med bl.a. Schweiz och andra länder utanför EU. Specifikt behandlas exempelvis vilken/vilka av de grundläggande friheterna som aktualiseras samt vilka skillnader som kan identifieras mellan invånare i ett EU-land och någon som kommer utanför unionen.

Per-Ola Ohlsson är doktorand i finansrätt/offentlig rätt vid Örebro universitet i samarbete med Karlstads universitet.