Innehåll

Skattenytt nr 12 2013 s. 879

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Per-Ola Ohlsson (per-ola.ohlsson@kau.se). Litteratur kan skickas till Per-Ola Ohlsson, Handelshögskolan, Karlstads universitet, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad.

Berglund, Martin, Avräkningsmetoden, ak. avh., Iustus 2013, 698 sidor

I avhandlingen, som är den första som utförligt analyserar den s.k. avräkningsmetoden i svensk skatterätt behandlas denna metod i sin helhet. Metoden, som återfinns både i svenska skatteavtal och i den svenska nationella skatterätten, ges en allsidig belysning och sätts in i sitt historiska sammanhang. Även metodens territoriella tillämpningsområde behandlas. Därutöver fokuseras i studien på det som kan anses som centrala moment för metodens tillämpning. Dels undersöks identifieringen av sådana fall där metoden används för att undvika dubbelbeskattning, dels utreds metodens funktion för att åstadkomma enkelbeskattning i fall där dubbelbeskattning föreligger.

Clarke, Giles, Offshore tax planning – tax guide, 20:e upplagan, LexisNexis 2013, Ca 450 sidor

I denna praktiskt inriktade bok analyseras utförligt olika skatteplaneringsmöjligheter när t.ex. företagare söker investeringsmöjligheter utomlands. Boken utkommer årligen vilket innebär att den är ständigt aktuell. Användningsområdet är vidsträckt och såväl revisorer, advokater som finansiella rådgivare och andra intresserade torde ha nytta av denna guide.

Forssén, Björn, Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier, ak. avh., Örebro universitet 2013, 298 sidor

Denna avhandling är en fortsättning på den licentiatavhandling som Forssén redan har försvarat, Skattskyldighet för mervärdesskatt: en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen. Boken utgör tillsammans med licentiatavhandlingen en sammanläggningsavhandling för erhållande av juris doktorsexamen. Författaren undersöker i denna avhandling mervärdesskattelagen, ML, 6 kap. 2 §. Härmed fokuseras på skatt- och betalningsskyldigheten för moms i enkla bolag och partrederier, inklusive den av författaren benämnda representantregeln som innebär att möjlighet ges att utnämna en av delägarna som ansvarig för denna skyldighet. Denna regel återfinns i sin tur, genom hänvisning, i skatteförfarandelagen 5 kap. 2 §. Utöver den konkreta behandlingen av paragrafen i ML är framställningen även intressant i ett vidare perspektiv i och med att den berör sådana grundläggande skatterättsliga frågeställningar så som beskattningen av rättsliga figurer som inte utgör rättssubjekt, samt kopplingen till EU-rätten.

Grönlund, Anders, Tagesson, Torbjörn, Öhman, Peter, Principbaserad redovisning – Grundbok och övningsbok, 5:e upplagan, Studentlitteratur 2013, 344 respektive 264 sidor

I denna grundläggande lärobok, som också innefattar en övningsbok, presenterar författarna redovisningen på ett pedagogiskt sätt. Utgångspunkten är gällande nationell och internationell normgivning. Genomgående presenteras redovisningslösningar utifrån ett fiktivt företags redovisning. Utöver böckerna får man också tillgång till en webbplats med länkar och interaktiva uppgifter. Böckerna, med tillhörande webbaserat material, torde fungera utmärkt i undervisningssammanhang.

IFRS, A Guide through IFRS 2013 (Green Book), IFRS Foundation 2013, två volymer omfattandes totalt 3 840 sidor

IFRS Foundations guide till IFRS (International Financial Reporting Standards) omfattar i konsoliderad form det material som kan kopplas till den internationella redovisningsstandard som IASB (International Accounting Standards Board) står bakom. Här inkluderas även de IAS (International Accounting Standards) som fortfarande tillämpas samt utfärdade tolkningar, IFRIC och SIC. Utöver detta material återfinns också annat kompletterande material som t.ex. illustrativa exempel och en guide för implementering. Denna guide synes vara ett naturligt val för den som vill ha en fullständig bild av IFRS och de standards som genom EU-rätten ska tillämpas i börsnoterade företags koncernredovisning här i Sverige och i övriga EU.

van Raad, Kees, Materials on International and EU Tax Law 2013/2014, 13:e upplagan, ITC-Leiden 2013, två volymer omfattandes totalt 4 538 sidor

Detta verk, som omfattar två volymer, innehåller de viktigaste internationella dokumenten som behandlar skatter i EU och övriga världen. I den första volymen fokuseras på den internationella rätten. Härmed behandlas OECD:s modellavtal och detta jämförs bl.a. med FN:s och USA:s modellavtal. Därtill inkluderas ett urval av OECD:s rapporter och diskussionsutkast samt mycket annat. I den andra volymen är det EU-rätten som sätts i fokus. I denna del återfinns, förutom ett utdrag ur unionsfördraget och funktionsfördraget, EU:s skattedirektiv, material från kommissionen samt ett stort urval av avgöranden från EU-domstolen. Utöver denna digra sammanställning har författaren i denna 13:e upplaga också inkluderat en översikt över 24 utvalda länders skattesystem. Sverige, Storbritannien, Tyskland och USA är några av de behandlade länderna.

Per-Ola Ohlsson är doktorand i finansrätt/offentlig rätt vid Örebro universitet i samarbete med Karlstads universitet.