Innehåll

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Per-Ola Ohlsson (per-ola.ohlsson@kau.se). Litteratur kan skickas till Per-Ola Ohlsson, Karlstads universitet, avd. för juridik, 651 88 Karlstad.

Andersson, Mari, Saldén Enérus, Anita, Tivéus, Ulf, Inkomstskattelagen – En kommentar, del I och II, 13:e upplagan, Norstedts Juridik 2013, 1935 sidor

Denna lagkommentar från Norstedts klassiska Gula bibliotek behandlar IL och de förändringar som har genomförts i lagstiftningen under 2012. Alla nya viktiga avgöranden från HFD och Skatterättsnämnden behandlas samt nya ställningstaganden från Skatteverket som utfärdats under 2012. Även ny doktrin beaktas i framställningen.

Antonsson, Jan, Rydin, Urban, Skatt på skog – Enskild näringsverksamhet, 2:a upplagan, Tholin & Larsson 2012, 800 sidor

I skogsskattehandboken, som den även kallas, behandlas skattereglerna kring skogsbruk. Reglerna behandlas utförligt tillsammans med ett stort antal exempel och rättsfall. Boken vänder sig till alla som äger skogsfastigheter, rådgivare, redovisningskonsulter och redovisare. Så som rubriken till boken avslöjar behandlas även reglerna som gäller för enskild näringsverksamhet, vilket innebär att även de som bedriver enskild firma har nytta av bokens innehåll.

Bokelund Svensson, Ulf, Utlandsmoms – tjänste- och varuhandel med utlandet, 3:e upplagan, Björn Lundén Information 2013, 257 sidor

Detta är en bok för den som handlar med varor och tjänster med utlandet. I boken går författarna igenom både huvudregler och undantagsregler knutna till internationella köp och försäljning av tjänster. Bl.a. behandlas hur de periodiska sammanställningarna ska fyllas i korrekt samt reglerna rörande återbetalning av utlandsmoms.

Eriksson, Asbjörn, Praktisk beskattningsrätt – Lärobok i inkomstbeskattning, 20:e upplagan, Studentlitteratur 2013, 564 sidor

Boken är en introduktionsbok i beskattningsrätt med fokus på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. I boken ges således inte en uttömmande beskrivning av alla frågor utan fokus ligger på enkelhet och konkretion, tillsammans med en mängd exempel.

Hiort af Ornäs, Lena, Kristoffersson, Eleonor, Övningar i skatterätt, 20:e upplagan, Iustus 2013, 275 sidor

I denna övningsbok återfinns en stor mängd övningar tillsammans med lösningsförslag, där tyngdpunkten ligger på exempel kopplat till reglerna om inkomstskatt. I den 20:e upplagan har även övningar om mervärdesskatt och sociala avgifter tagits med i framställningen. Uppgifterna är anpassade till beskattningsåret 2013 och kan fungera vid olika typer av utbildningar som tar sikte på hur skattesystemet och dess regler tillämpas i praktiken. Boken kan i allmänhet fungera som ett bra komplement vid läsning av aktuell lagtext.

IBFD, IBFD Global Corporate Tax Handbook 2012, IBFD 2013, 1204 sidor

Denna skrift ingår i IBFD:s Global Tax Series, där 98 olika skattesystem finns representerade inklusive Sverige. Tillsammans med bl.a. Global Individual Tax Handbook, ingår denna utgivning i en serie från IBFD som är tänkt att skapa en överblick över varje behandlat lands skattesystem. Handböckerna är utformade för att t.ex. möjliggöra jämförelser mellan olika länder.

Jansson, Bo-Göran, Skatter 2013 – pension och försäkring, 27:e upplagan, Studentlitteratur 2013, 181 sidor

I boken behandlas pensions- och försäkringsskattefrågor utförligt. Fokus ligger på inkomstbeskattningen av fysiska personer och avdragsfrågor vid olika typer av försäkringar. Även individuellt pensionssparande och investeringssparkonto behandlas. Boken vänder sig framför allt till försäkringsförmedlare och övriga i försäkringsbranschen men även andra inom finanssektorn kan ha nytta av framställningen. Boken passar även väl för undervisningsändamål, i och med de övningsfrågor med svar som berikar texten.

Lundén, Björn, Svensson, Ulf Bokelund, Moms – Praktisk handbok i mervärdesskatt, 14:e upplagan, Björn Lundén Information 2013, 728 sidor

Ambitionen med boken är att förklara alla momsregler på ett begripligt sätt. Här ingår behandlandet av reglerna som rör internationella transaktioner samt fördjupningar om särskilda områden som t.ex. fastigheter, bilar och verksamhetsöverlåtelser.

Melz, Peter, Kristoffersson, Eleonor, Mervärdesskatt – en introduktion, 17:e upplagan, Iustus 2013, 98 sidor

Denna introducerande lärobok är tänkt att fungera som en lättillgänglig framställning för att visa hur mervärdesskatten är uppbyggd. I boken behandlas både nationella och EU-rättsliga regler. Boken torde vara intressant för allehanda grundläggande utbildningar i skatterätt, samt för den som är intresserad av frågor som rör mervärdesskatt i allmänhet.

Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, 3:e upplagan, Iustus 2013, 132 sidor

Boken består av två delar där fokus ligger dels på lagstiftarperspektivet, dels på tillämparperspektivet. I boken behandlas regler av konstitutionell karaktär med fokus på regeringsformen, EU-rätten och EKMR. Normgivningsmakten rörande skatteregler, likhetsprincipen och legalitetsprincipen berörs bland annat. Likaså hur Skatteverkets allmänna råd ska förstås och tillämpas i en konstitutionell kontext.

Skatteverket, Författningar om inkomstskatt och avgifter m.m. – del 1 och 2 (paket)

– Inkomståret 2012. 2013 års taxering, 23:e upplagan, 2013, 1128 sidor

Denna författningssamling innehåller de författningar som direkt och indirekt reglerar beskattning av inkomst och förmögenhet, bl.a. inkomstskattelagen och regler om investeringssparkonto, skogskonto samt internationella transaktioner. Även regler om bokföring och årsredovisning finns med i samlingen. Detta är den volym som tidigare gavs ut under namnet Skatte- och taxeringsförfattningar från SKV.

Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering – del 1–4 (paket), 2:a upplagan, 2013, 2758 sidor

Skatteverkets handledning som består av SKV:s överväganden och annan praxis med fokus riktat mot framför allt reglerna om beskattning av tjänst och kapital.

Skatteverket, Handledning för mervärdesskatt 2013 – del 1 och 2 (paket), 24 upplagan, 2013, 1488 sidor

Handledningen tar sin utgångspunkt i mervärdesskattelagen i dess lydelse 1 januari 2013. Handledningen är uppdaterad i två delar där den första delen tar sikte på allmänna bestämmelser rörande t.ex. skattskyldighet, beskattningsunderlag och skattesatser. I den andra delen behandlas vissa specifika områden. Här behandlas bl.a. regler rörande byggverksamhet, bilar och sjukvård.

Sterzel, Fredrik, Finansmakten i författningen, Iustus 2013, 189 sidor

I boken behandlas inte bara reglerna om finansmakten i författningen så som de kommer till uttryck i vår främsta grundlag, regeringsformen, utan regelverket som helhet behandlas i dess historiska och rättsliga kontext. I detta innefattas bl.a. reglerna rörande budget och årsredovisning såsom de preciseras i riksdagsordningen, budgetlagen och andra tillhörande författningar. Härtill knyts även ett avsnitt med ett EU-perspektiv där regelverk som har betydelse för Sveriges del lyfts fram och studeras.

Per-Ola Ohlsson är doktorand i finansrätt/offentlig rätt vid Örebro universitet i samarbete med Karlstads universitet.