Innehåll

Skattenytt nr 11 2014 s. 927

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Sebastian Moll (sebastian.moll@kau.se). Litteratur kan skickas till Sebastian Moll, Handelshögskolan, Karlstads universitet, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad.

Country Tax Facts 2014: A concise overview of over 200 tax systems in the world, IBFD 2014, 472 sidor

Ett måste för den skatteintresserade kalenderbitaren. Boken tillhandahåller grundläggande information om skattesystemen i över 200 länder. Länderna presenteras i alfabetisk ordning och kan därmed med enkelhet jämföras.

Cotrut, Madalina, ECJ Direct Tax Compass 2014, IBFD 2014, ± 800 sidor

Boken utgör en samling sammanfattningar av de 244 viktigaste avgörandena från EU-domstolen (fram till 31 januari 2014) som behandlar direkt beskattning i EU. Samlingen innehåller ett nyckelordsregister som underlättar för läsaren att göra relevanta ämnessökningar.

Jansson, Bo-Göran, Skatter 2014 – pension och försäkring, 28:e upplagan, Studentlitteratur 2014, 178 sidor

Boken är främst tänkt att vara ett hjälpmedel för den praktiskt verksamme vid arbete med pensions- och försäkringsrelaterade skattefrågor inom personförsäkringsområdet. Målgruppen är i första hand försäkringsbranschen. Bokens tyngdpunkt ligger på frågor om hur personförsäkringar behandlas i skattehänseende. Framställningen illustreras med hjälp av exempel, skatteberäkningar och övningsfrågor med tillhörande svar.

Kellgren, Jan, Rosenlöf, Emilia, Om kampen mot skattefusk – i första hand avseende kontantbranscherna, Jure 2014, 91 sidor

Kellgren och Rosenlöf behandlar i denna nyskrivna bok möjligheter och svårigheter vid motverkande av skattefusk. Fokus ligger på näringsverksamhet och som titeln avslöjar särskilt på de så kallade kontantbranscherna.

Även om bokens perspektiv främst är rättsligt ges utrymme till betydande tvärvetenskapliga inslag. Skatteregler och skattekontroll diskuteras såväl de lege lata som de lege ferenda. Författarna har som mål att ge en överblick över centrala frågor inom och problem med skattebrottsbekämpning, att ge förslag inom området samt att stimulera till debatt.

Kleist, David, Henkow, Oskar, Beskattning av aktiebolag vid företagsöverlåtelse – En vägledning genom överlåtelseprocessen, Norstedts Juridik 2014, 120 sidor

Vikten av att kunna förutse skattekonsekvenser vid företagsöverlåtelser kan ej överskattas. Skatt är nämligen ofta den mest väsentliga transaktionskostnaden. I denna bok ger författarna en överblick över skattereglernas inverkan på företagsöverlåtelser. Målgruppen är bred och intressenter kan återfinnas såväl bland jurister och rådgivare som inte främst arbetar med skatterätt men som kommer i kontakt med skatterättsliga frågeställningar i sitt arbete med företagsöverlåtelser, men även bland skattejurister i början av sin yrkesbana och studenter.

Maisto, Guglielmo, Departures from the OECD Model and Commentaries–

Reservations, observations and positions in EU law and tax treaties, IBFD 2014, ± 630 sidor

Denna bok utgår från OECD:s modellavtal med kommentarer och innefattar protokoll och arbetsdokument från det årliga seminarium som 2013 ägde rum i Milano. Med utgångspunkt i OECD:s modellavtal och dess kommentarer presenteras en detaljerad studie där reservationer, observationer, positioner och alternativa bestämmelser granskas. Boken kan vara av intresse för de som arbetar med skatteavtal och EU-skatterätt.

Nilsson, Ulf, Moms för bank och finans, Norstedts juridik 2014, 227 sidor

Denna handbok riktar sig till ekonomichefer, skattejurister, bolagsjurister och andra i behov av praktisk vägledning i momsfrågor inom den finansiella sektorn. Boken är en samlad juridisk vägledning om moms för bank och finans. Författaren behandlar de vanligaste frågeställningarna på momsområdet för olika slags finansiella verksamheter såsom inlåning, kreditgivning, betalningar, factoring, värdepappershandel, corporate finance, värdepappersfonder och riskkapitalfonder.

Rabe, Gunnar, Skattelagstiftning 14:2 – Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014, 49:e upplagan, Norstedts juridik 2014, 1064 sidor

Denna välbekanta skrift utkommer nu i sin 49:e utgåva. Så gott som samtliga lagar på skatteområdet som rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studenten behöver är inkluderade. Lagtextsamlingen innehåller även relevant EU-rättslig materia som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet, sparandedirektivet och utdrag ur EUF-fördraget samt OECD:s modellavtal. Boken innehåller även ett tabellavsnitt med de vanligast efterfrågade sifferuppgifterna samt tabeller över skattesatser i samtliga EU-länder.

Sebastian Moll är doktorand i civilrätt vid Örebro universitet i samarbete med Karlstads universitet.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...