Innehåll

Skattenytt nr 12 2014 s. 993

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Sebastian Moll (sebastian.moll@kau.se). Litteratur kan skickas till Sebastian Moll, Handelshögskolan, Karlstads universitet, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad.

Bellheim, Alexander, Brown, Caroline, Erneholm, Fredrik, Jundt, Marcel, Pocket guide to VAT on digital e-commerce, Bird & Bird Advokat KB 2014, 86 sidor

Denna bok är en guide till moms avseende det aktuella området digital e-handel. Författarna vill ge läsaren förståelse för de momskonsekvenser som kan uppstå vid gränsöverskridande digitala e-handelstransaktioner. Olika affärsmodeller för e-handel presenteras vid sidan av hur en e-handelsverksamhet ska hantera momsregistrering och deklarationsombud i olika medlemsländer i EU. Boken finns tillgänglig såväl online som i tryckt form.

Erneholm, Fredrik, Pocket guide to VAT in Sweden, Bird & Bird Advokat KB 2014, 84 sidor

Denna bok innehåller en detaljerad sammanfattning av det svenska momssystemet. Dess syfte är att ge utländska företagare en förståelse för vilka mervärdesskatteregler som kan aktualiseras i deras verksamhet. Vidare har författaren för avsikt att ge den utländska företagaren möjlighet att förutse vilka skyldigheter som kan uppkomma för en planerad framtida affärsverksamhet eller en omorganisation i Sverige. Boken ska även ge information om hur den utländska företagaren på egen hand kan hantera vissa frågor avseende formella regler och förfarandet inom detta område. Boken omfattar de vanligaste och viktigaste momsfrågorna inom ramen för svensk momslagstiftning. Liksom Erneholms andra titel i denna litteraturbevakning är boken författad på engelska.

FAR Akademi, FAR Skattevolymen 2014:2, FAR Akademi 2014, 1 158 sidor

Skattevolymen samlar den centrala svenska skattelagstiftningen. Detta kompletteras med EU-rätt som momsdirektivet, moder- och dotterbolagsdirektivet och sparadedirektivet. Redovisningslagstiftning finns med i form av bokförings- och årsredovisningslagarna. Vid sidan av lagstiftning ges utrymme åt FAR:s rekommendationer och uttalanden, OECD:s modellavtal för dubbelbeskattning samt paktiska tabeller med skattesatser och gränser för förmåners avdragsrätt.

Nytt för denna upplaga är att sparandedirektivet utökats och numera även omfattar livförsäkringsavtal. Möjligheten för regeringen att bevilja befrielse från energi- och koldioxidskatt för bränsle som förbrukas inom utvecklingen av mer miljövänliga produkter slopas. Slutligen har reglerna för beskattning och deklarationstidpunkt för den som innehar utländsk pensions- och kapitalförsäkring ändrats.

Selvaag, Robert, Norstedts Juridiks Skattesvar A–Ö, Norstedts Juridik 2014, 416 sidor

Norstedts Juridiks Skattesvar A–Ö har utformningen av ett uppslagsverk där läsaren får del av svaren på de frågor som de senaste åren har ställts till de skattejurister som skriver artiklar i nyhetstjänsten Norstedts Skatteinformation. Boken vänder sig till den som redan har kunskaper i företags- och individbeskattning men som i sitt arbete söker svar på konkreta frågor. Författarens önskan är att tillhandahålla ett supplement till de skatterättsliga informationstjänster och uppslagsböcker som redan finns. Tanken är att visa på spännvidden i de konkreta skattefrågor som man som yrkesverksam kan ställas inför.

Tivéus, Ulf, Tretolv – skatt på kvalificerade andelar, Norstedts Juridik 2014, 232 sidor

Denna nya titel behandlar 3:12-reglerna och är en heltäckande kommentar till alla regler som gäller för ägare till kvalificerade andelar i fåmansföretag. Boken vänder sig främst till rådgivare till ägare av fåmansaktiebolag, men kan även läsas av företagaren som själv önskar tränga in i detta komplexa område.

Rättsområdet kan beskrivas som ett lapptäcke, där de senaste ändringarna kom 2014. Författaren presenterar dessa svåra och delvis nya regler på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt med många exempel. Dessutom analyserar Tivéus över hundra domar från Högsta förvaltningsdomstolen där 3:12-frågor prövats, tillsammans med alla relevanta förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Sebastian Moll är doktorand i civilrätt vid Örebro universitet i samarbete med Karlstads universitet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...