Innehåll

Skattenytt nr 4 2014 s. 271

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Per-Ola Ohlsson (per-ola.ohlsson@kau.se). Litteratur kan skickas till Per-Ola Ohlsson, Handelshögskolan, Karlstads universitet, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad.

BAS-intressenternas Förening, Bokslutsboken 2014 – Svensk redovisning, Norstedts Juridik 2014, 436 sidor

Detta är en handbok för bokslut i enlighet med Bokföringsnämndens K2- och K3-regler. Framställningen är kontoinriktad och eventuella skattemässiga överväganden är integrerade i den övriga framställningen och därmed kopplade till diskussionen rörande ett visst konto eller grupper av konton. Utöver behandlingen av skattefrågor återkommer kopplat till varje konto behandlingen av bl.a. hur bokslutet ska gå till i enlighet med K2 alternativt K3 samt hur tilläggsupplysningarna ska utformas.

Daurer, Veronika, Tax Treaties and Developing Countries, Kluwer 2013, 368 sidor

I boken undersöks skatteavtal och dess betydelse för utvecklingsländer. Författaren diskuterar särskilt FN:s modellavtal som är särskilt utvecklat för utvecklingsländer och hur detta skiljer sig från OECD:s modellavtal. Därutöver ingår en empirisk del där elva östafrikanska länder studeras särskilt. Härmed undersöks bl.a. vilken betydelse FN:s modellavtal får vid faktiska förhandlingar om skatteavtal.

Rabe, Gunnar, Skattelagstiftning 14:1 – Lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2014, 48:e upplagan, Norstedts Juridik 2014, 1050 sidor

Boken innehåller en så gott som fullständig samling av gällande skattelagstiftning inklusive lagstiftning med anknytning till EU. Även OECD:s modellavtal finns med i boken. Lagtexterna är uppdaterade per den 1 januari 2014. Boken kan användas av alla som kommer i kontakt med skatterätten och som vill ha tillgång till all väsentlig lagstiftning på ett och samma ställe.

Reimer, Ekkehart, Schmid, Stefan, Urban, Nathalie, Permanent Establishments. A Domestic Taxation, Bilateral Tax Treaty and OECD Perspective, 3:e upplagan, Kluwer 2013, 816 sidor

Denna bok är uppdelad i två huvuddelar. I den första delen behandlas framför allt art. 5 i OECD:s modellavtal och den grundläggande skatterättsliga regeln om fast driftställe. I den andra delen återfinns en genomgång av ett antal länders behandling av denna regel. Länder som ingår i denna genomgång är bl.a. Sverige, Tyskland, Kina och USA.

Skatteverket, Handledning om punktskatter 2014, 17:e upplagan, Skatteverket 2014, 400 sidor

Utifrån punktskatteförfattningarna i deras lydelse den 1 januari 2014, innehåller denna handledning en beskrivning av gällande materiella bestämmelser om punktskatter.

Per-Ola Ohlsson är doktorand i finansrätt/offentlig rätt vid Örebro universitet i samarbete med Karlstads universitet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...