Innehåll

Skattenytt nr 6 2014 s. 374

A 9 Koncernbeskattning

I HFD 2013 not. 32 (förhandsbesked) gällde frågan om en likvidation av ett bolag (C AB) innebar en ägarförändring enligt 40 kap. 12 § IL. Bolaget ägdes till lika delar av de utländska bolagen A resp. B som i sin tur ägdes av var sin fysisk person. C AB hade i sin tur ett helägt dotterbolag, Regovita Group AB (Regovita) som var ett underskottsföretag. C AB skulle likvideras och en konsekvens av likvidationen var andelarna i Regovita förvärvades av bolagen A resp. B. Frågan om detta var en sådan ägarförändring som avses i 40 kap. 12 § IL vilket då skulle innebära att beloppsspärren gällde för Regovita. Skatterättsnämnden, vars beslut HFD fastställde – ansåg att det var fallet. I 40 kap. 12 § IL anges att i andra fall än som avses i 10 § första stycket eller 11 § gäller en beloppsspärr vid ägarförändringar om förvärvare som avses i 11 § (bl.a. fysiska personer) under en period av fem beskattningsår dels var och en förvärvat andelar med minst 5 % av rösterna, dels tillsammans med andra förvärvat andelar motsvarande minst 50 % av rösterna. I andra stycket anges att som förvärv enligt första stycket räknas också förvärv som gjorts av bl.a. ett företag i vilket personen – direkt eller förmedling av annan juridisk person – om personen innehar andelar motsvarande minst 5 % av röstetalet. Nämnden konstaterade att enligt förutsättningarna var både bolag A och B ett företag enligt 40 kap. 3 § IL. Den ägarförändring som blev följden av att C AB likviderades var därmed en sådan ägarförändring som avses i 12 §. Nämnden ansåg inte att det fanns någon möjlighet att frångå bestämmelsens ordalydelse.

Underskottsavdragsreglerna är generellt komplexa och det gäller särskilt 12 §. Det finns ett antal oklarheter i den paragrafen. Den situation som prövades i förhandsbeskedet innebar endast att ett led i ägarkedjan slopades, ägarförhållandena i övrigt var oförändrade. Vid en koncernintern omstrukturering som omfattas av 10 § finns ett undantag från såväl beloppsspärr som koncernbidragsspärr. Motsvarande undantag finns inte när det gäller 12 §. Det kan knappast finnas några materiella skäl till att inte ha något liknande ”koncernundantaget” i 12 §. Skatterättsnämnden har hänvisat till bl.a. RÅ 2008 not. 84 som gällde en koncernintern överlåtelse. Förvärvare var en annan utländsk juridisk person hemmahörande på Guernsey och förvärvet omfattades därför av 12 §. Även i det fallet ansågs beloppsspärren tillämplig – i målet ansågs inte heller den fria rörligheten för kapital eller etableringsfriheten hindra bestämmelsens tillämpning.

Ingrid Melbi

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...