Innehåll

Skattenytt nr 7-8 2014 s. 637

Skatteverkets kommentar till artikeln ”Begreppet ’tillverkningsprocess’ inom energiskatteområdet – ny snävare tolkning av Skatteverket”

Skatteverket arbetar för att alla ska betala rätt skatt, varken mer eller mindre, och vi strävar efter att vårda viljan att göra rätt. Ett av Skatteverkets viktigaste uppgifter är att verka för en enhetlig och likformig rättstillämpning inom skatteområdet. Artikelförfattaren framför att Skatteverket internt har olika uppfattningar om vilken förbrukning inom en industriell produktionsanläggning som kan bli föremål för den nedsatta energiskattesatsen. I artikeln framförs också önskemål om att Skatteverket i ett ställningstagande klargör vad verket anser omfattas av tillverkningsprocessen. Vi kommer att analysera frågan utifrån den kritik som framförts och i förekommande fall åtgärda de av artikelförfattaren framförda uppgifterna om olikformig rättstillämpning.

Günther Björklund är Skattedirektör och kontorschef, Skatteverkets Ludvikakontor.