Innehåll

Skattenytt nr 7-8 2014 s. 646

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Sebastian Moll (sebastian.moll@kau.se). Litteratur kan skickas till Sebastian Moll, Handelshögskolan, Karlstads universitet, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad.

Andersson, Mari, Saldén Enérus, Anita, Tivéus, Ulf, Inkomstskattelagen – En kommentar, del I och II, 14:e upplagan, Norstedts Juridik 2014, 2 000 sidor

En heltäckande kommentar av inkomstskattelagen. Alla ändringar i inkomstskattelagen som beslutats av riksdagen under 2013 kommenteras i denna fjortonde upplaga. Vidare har boken uppdaterats med alla nya viktiga avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen och Skatterättsnämnden som berör IL. Ställningstaganden från Skatteverket samt ny doktrin har även beaktats.

Dreij, Olof, Kindlund, Peter, Nilsson, Robert, Svensby, Bo, Skatte- och deklarationshandboken 2014, 38:e upplagan, Tholin & Larsson, 727 sidor

Boken är ett uppslagsverk som är användbart för ekonomiansvariga, företagare, skattekonsulter och revisorer. Boken behandlar bland annat inkomst av tjänst och kapital, företagsbeskattning, beskattning av fastigheter, socialavgifter, kapitalvinst och kapitalförlust, mervärdesskatt samt slutligen skatteförfarandet.

Eriksson Asbjörn, Praktisk beskattningsrätt – Lärobok i inkomstbeskattning, 21:a upplagan, Studentlitteratur 2014, 564 sidor

Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande lärobok i beskattningsrätt. Tyngdpunkten ligger på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Boken passar som introduktion till ämnet, men vänder sig även till dem som vill tränga något djupare in i skatterätten. Läroboken kompletteras av Övningsbok i beskattning samt Lösningar till övningsbok i beskattning. Övningsböckerna är författade av Leif Edvardsson och Asbjörn Eriksson.

FAR Akademi, FAR Skattevolymen 2014:1, FAR Akademi 2014, 1 119 sidor

Skattevolymen lämpar sig för alla som har ett intresse av skattelagstiftningen. Boken samlar den centrala svenska skattelagstiftningen. Detta kompletteras med EU-rätt som momsdirektivet, moder- och dotterbolagsdirektivet och sparandedirektivet. Även viktig redovisningslagstiftning, såsom bokförings- och årsredovisningslagarna finns med. Vid sidan av lagstiftning ges utrymme åt FAR:s rekommendationer och uttalanden, OECD:s modellavtal för dubbelbeskattning samt paktiska tabeller med skattesatser och gränser för förmåners avdragsrätt.

Gunne, Cecilia, Löfgren, Jerker, Beskattning av stiftelser och ideella föreningar, 3:e upplagan, Norstedts Juridik 2014, 208 sidor

Från och med 2014 har reglerna för skattebefrielse för stiftelser och i viss mån för ideella föreningar lagts om. Boken behandlar reglerna både före och efter förändringen. Den ger dels råd för skattebefriade organisationer men även anvisningar för hur skattskyldiga stiftelser och ideella föreningar kan undvika skatteproblem. Tidigare oklara rättsområden belyses med nya rättsfall. Boken är tänkt som en handbok för exempelvis jurister, stiftelse- och föreningsförvaltare och styrelser som ställs inför skatteproblematiken i ideella organisationer.

Hiort af Ornäs Leijon, Lena, Kristoffersson, Eleonor, Övningar i skatterätt – Exempel och lösningar, 21:a upplagan, Iustus 2014, 273 sidor

Övningar i skatterätt ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken genom ett hundratal övningar. Individ- och företagsbeskattning blandas, med tyngdpunkt på inkomstskatt. Det finns även avsnitt med övningsuppgifter i mervärdesskatt och sociala avgifter. Övningarna är utförligt kommenterade. Övningar i skatterätt är ett effektivt läromedel vid kurser i skatterätt och beskattningsrätt. Boken är lämplig som kurslitteratur men också för självstudier.

Kellgren, Jan, Enkla bolag i inkomstskatterätten, Jure 2014, 125 sidor

I denna nya titel belyser Kellgren det inkomstskatterättsliga rättsläget avseende näringsverksamhet bedriven inom ramen för enkla bolag. Frågor som får betydelse för en mängd samarbeten, exempelvis inom byggprojekt eller försäkringsverksamhet, behandlas. Ämnet är angeläget då rättsläget i många hänseenden är oklart. Kellgrens bok är en av två slutrapporter i ett forskningsprojekt om enkla bolag. Den andra rapporten, Jacobson, Enkla bolag: En splittrad företeelse (Jure 2014), är inriktad på civilrättsliga frågor och då ur ett rättsjämförande perspektiv.

Kleerup, Jan, Kristoffersson, Eleonor, Melz, Peter, Öberg, Jesper, Mervärdesskatt i teori och praktik, 4:e upplagan, Norstedts Juridik 2014, 242 sidor

Boken består av en allmän och en särskild del. Den allmänna delen behandlar mervärdesskattens syfte och utformning, principer, rättskällor samt skattskyldighet och avdragsrätt. Den särskilda delen ger fördjupade redogörelser för och synpunkter på ett urval av aktuella problemområden. Författarnas avsikt har varit att åstadkomma en problemorienterad snarare än en heltäckande framställning. Nytt i den fjärde upplagan är exempelvis ett avsnitt om förfarandemissbruk, ny hantering av mervärdeskatt vid import och nya regler beträffande frivillig skattskyldighet vid upplåtelse av fastighet. Listan med rättsfall från EU-domstolen har även kompletterats.

McDaniel Paul R., Repetti James R., Ring Diane M., Introduction to United States International Taxation, 6:e upplagan, Kluwer, 2014, 248 sidor

Boken introducerar tillämpningen av den internationella skatterätten inom det amerikanska skattesystemet. En presentation ges av de i USA styrande principerna för beskattning av amerikanska och utländska individer och företag som investerar, arbetar eller bedriver näringsverksamhet i USA eller utomlands. Förlaget hävdar att boken utgör en utmärkt referenskälla till problematiken inom den amerikanska skatterätten för jurister såväl inom som utanför USA:s gränser.

Sandberg Nilsson, Anna, Westfahl, Lena, Rätt Moms 2014, Sanoma Utbildning 2014, 924 sidor

Rätt Moms 2014 är en uppslags- och handbok innehållande råd och anvisningar för både nationell och internationell handel. Boken innehåller exempel på blanketter, fakturor och bokföringsanvisningar. Boken innehåller en stor mängd sökord och lämpar sig exempelvis för den som arbetar med fakturering.

Sebastian Moll är doktorand i civilrätt vid Örebro universitet i samarbete med Karlstads universitet.