Innehåll

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Sebastian Moll (sebastian.moll@kau.se). Litteratur kan skickas till Sebastian Moll, Handelshögskolan, Karlstads universitet, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad.

Almgren, Karin, Leidhammar, Börje, Skatteförfarandelagen m.m. – En kommentar, Norstedts Juridik 2014, 1 668 sidor

Från och med 1 januari 2012 gäller ett nytt skatteförfarande. Ett flertal lagar har slagits samman och utgör nu skatteförfarandelagen. Denna text innehåller utförliga kommentarer till varje paragraf till den lagstiftning som reglerar förfaranderegler i skatteprocessen. Författarna presenterar bedömningar i rättspraxis och ger även plats för egna synpunkter på olösta problem. Kommentaren innehåller vidare hänvisningar till förarbeten, doktrin, JO-uttalanden och Skatteverkets föreskrifter och rekommendationer.

de Pietro, Carla, Tax Treaty Override, Wolters Kluwer Law & Business 2014, 264 sidor

Som titeln antyder behandlar Tax treaty override situationer då nationell lagstiftning (eller domstolsavgöranden) antas i konflikt med skattetraktat. Boken angriper problematiken på ett systematiskt sätt och utvecklar en tolkningsprocess där målet är att kunna upptäcka fall av treaty override. Författaren presenterar en modell för att upptäcka fall av treaty override och testar modellen mot nationella regler. Ett flertal områden behandlas och författaren presenterar en djupanalys av treaty override som område på ett sätt som enligt henne inte tidigare gjorts.

Duff & Phelps, Guide to International Transfer Pricing. Law, Tax Planning and Compliance Strategies, 4:e upplagan, Wolters Kluwer Law & Business 2014, 940 sidor

I och med uppkomsten av regler kring transfer pricing där regeringar runt om i världen söker hindra flödet av skatteintäkter till utlandet, har frågan om transfer pricing blivit av stor betydelse för multinationella företag. Boken är ett grundligt och praktiskt arbete där vägledning ges i en rad kritiska frågor om transfer pricing. Handboken innehåller bidrag från en mängd författare sammanställda av det globala corporate finance bolaget Duff & Phelps. Boken innehåller bland annat 14 länder-kapitel där inhemska frågor om transfer pricing behandlas.

Kajus, Julie, Terra, Ben, A Guide to the European VAT Directives 2014, Vol. 1 och 2, IBFD 2014, 634 och 618 sidor

Denna bok, utgiven årligen i två volymer, ger en omfattande översikt av de viktigaste delarna av mervärdesskattedirektiven i Europa. Första volymen utgör en introduktion till den europeiska mervärdesskatten. Det görs en systematisk undersökning av konsekvenserna av de rättsliga principer om indirekta skatter som momsreglerna i EU utgör. Vidare förs diskussioner kring praxis rörande indirekta skatter från EU-domstolen, främst med fokus på moms. Andra volymen innehåller en inofficiell kommentar till rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt samt en inofficiell kommentar till sjätte momsdirektivet i dess lydelse fram till 1 januari 2007.

Påhlsson, Robert, Business Taxation in Sweden, Iustus 2014, 184 sidor

Boken, som är författad på engelska, behandlar grundläggande svensk skatterätt avseende inkomstskatt för enskilda näringsidkare, handelsbolag och aktiebolag. Fokus ligger på beskattningsbar inkomst, avdragsgilla kostnader samt skattefrågor relaterade till årsredovisningen. Separata kapitel behandlar även frågor som fåmansföretag, företagsöverlåtelser, beskattning av grupper och omstruktureringar. Boken är tänkt som en introduktion till svensk skatterätt. Läsaren ges svar på enklare frågor, men har även möjlighet att orientera sig på området och därmed själv avgöra när behov finns av fördjupade studier i material författat på svenska.

Sandberg Nilsson, Anna, Westfahl, Lena, Mervärdesskattens grunder, 2:a upplagan, Sanoma Utbildning 2014, 155 sidor

Mervärdesskattens grunder presenterar mervärdesskattelagens uppbyggnad. Boken är en introduktion som både visar hur lagen fungerar samt dess teoretiska grunder. Mervärdesskattens grunder är tänkt som en kursbok för studier inom skattelagstiftning men kan även läsas av yrkesverksamma som vill få ökad förståelse för mervärdesskatt.

SKV Handledning för energi- och reklamskatt 2014, 17:e upplagan, Skatteverket 2014, 400 sidor

Denna nya utgåva innehåller beskrivningar av gällande materiella bestämmelser om punktskatter. Boken utgår från bestämmelserna i de olika punktskatteförfattningarna i deras lydelse den 1 januari 2014. Den hette tidigare Handledning för punktskatter.

Redaktör: Schellekens, Marnix, European Tax Handbook 2014, 25:e upplagan, IBFD 2014, 1 026 sidor

Boken, som publicerades första gången 1990, beskrivs av förlaget som den enskilt mest auktoritativa och fullständiga undersökningen av skattesystem i Europa. Handboken innehåller undersökningar och sammanställningar över 49 länder och jurisdiktioner.

Sebastian Moll är doktorand i civilrätt vid Örebro universitet i samarbete med Karlstads universitet.