Innehåll

Skattenytt årsskrift 2015 s. 1

Förord

Kära läsare! I din hand håller du nu den femte utgåvan av Skattenytts Akademiska Årsskrift. De tre artiklar som ingår i årets nummer har genomgått sedvanlig, vetenskaplig anonymiserad granskning. Således har både författare och granskare varit okända för varandra. Granskarna har utgjorts av erkända skatterättsliga forskare i de nordiska länderna. Granskningen har i första hand syftat till att säkerställa att artiklarna har hållit en godkänd vetenskaplig kvalitet. Granskarna har även haft möjlighet att lämna kommentarer och föreslå förbättringar av artiklarna.

I detta nummer medverkar följande författare:

Nick Dimitrievski disputerade 2010 vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, på avhandlingen Allmännytta som norm i svensk skatterätt. Om skattefrihet för ideella föreningar. Sedan samma år är han verksam som universitetslektor vid Handelshögskolan, Karlstads universitet, tidigare som programledare för det Rättsvetenskapliga kandidatprogrammet, numera som studierektor för Avdelningen för Juridik.

Anna-Maria Hambre är jur. dr och universitetsadjunkt vid Örebro universitet. Hon disputerade 2015 på avhandlingen Tax Confidentiality. A Comparative Study and Impact Assessment of Global Interest. För närvarande arbetar hon med ett forskningsprojekt (postdok) om Skatteverkets arbetsform fördjupad dialog.

Jesper Eriksson avlade juristexamen i juni 2015 vid Uppsala universitet. Han arbetar som skatterådgivare på PwC i Stockholm, främst med finansiella företag som banker, försäkringsbolag och fonder. Artikeln är baserad på Jespers examensarbete.

Avsikten är att även fortsättningsvis producera ett Akademiskt nummer per år. Redaktionen tar gärna emot bidrag till 2016 års utgåva. Avslutningsvis vill redaktionen tacka alla som på något sätt deltagit i produktionen av denna årsskrift.

Stefan Olsson