Innehåll

Skattenytt nr 12 2015 s. 866

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Sebastian Moll (sebastian.moll@kau.se). Litteratur kan skickas till Sebastian Moll, Handelshögskolan, Karlstads universitet, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad.

Annacondia, Fabiola, EU VAT Compass 2015 / 2016, IBFD 2015, 786 sidor

Verket omfattar de viktigaste inslagen i EU:s reglering av mervärdesskatt. Boken består av tre delar där den första delen presenterar det nuvarande mervärdesskattedirektivet samt andra för momsen relevanta direktiv. Del två fokuserar på praxis från EU-domstolen. Både de drygt 650 avkunnade domarna som berör moms och domar som förväntas avgöras under loppet av 2015 och 2016 omfattas. Avslutningsvis ges i del tre en översikt av de valmöjligheter som mervärdesskattedirektivet ger och hur dessa har implementerats av medlemsstaterna.

Basilavecchia, Massimo, Del Federico, Lorenzo, Mastellone, Pietro, Tax Implications of Environmental Disasters and Pollution, Kluwer 2015, 248 sidor

Med utgångspunkt i praxis från EU-domstolen och Kommissionens strategier diskuterar tolv författare i denna bok erfarenheter från olika medlemsländer avseende skattelättnader vid katastrofer. Det råder inte konsensus avseende vilka angreppssätt som är de mest effektiva. I praktiken blir det oftast fråga om ad hoc lösningar där subventioner, försäkringssystem och skattelättnader blandas. Författarna analyserar i boken de åtgärder som på senare år har vidtagits vid katastrofer. Fokus ligger på EU:s åtaganden och politik, särskilt förbudet mot statligt stöd som föreskrivs i artikel 107 i EUF-fördraget.

Cotrut, Madalina, ECJ Direct Tax Compass 2015, IBFD 2015, 920 sidor

Madalina har sammanfattat de 239 viktigaste domarna från EU-domstolen som är relevanta för direkt beskattning. Boken innehåller ett sökordsregister och domarna är dessutom kategoriserade, vilket möjliggör för läsaren att orientera sig i EU-domstolens praxis på ett mer lättfattligt sätt.

Soo, Mei June, Glaize, Antoine, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (2010 Edition) and Transfer Pricing Features of Selected Countries 2015, IBFD 2015, 798 sidor

Transfer pricing är en viktig fråga för multinationella företag. Det är en svår balansgång att sprida ut vinst mellan olika företag inom gruppen utan att väcka uppmärksamhet hos skattemyndigheterna. Denna bok innehåller dels OECD:s riktlinjer för internprissättning, dels ett antal kapitel där specifika länder granskas. Länderna valdes på grund av sin geografiska och ekonomiska betydelse samt i vilken omfattning internprissättning används. Tanken är att boken ska fungera som en praktisk referens som gör det enkelt att genomföra jämförelser länder emellan.

Sebastian Moll är doktorand i civilrätt vid Karlstads universitet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...