Innehåll

Skattenytt nr 4 2015 s. 179

Kära läsare!

Nummer 4 av SkatteNytt har levererats och till innehållet bjuds på ett varierat smörgåsbord. Flera återkommande bidrag finns med såsom Skatteverkets ställningstaganden och aktuell litteratur som presenteras av Ingmar Håkansson respektive Sebastian Moll. Även Marianne Svanbergs presentation av förhandsbesked i indirekt skatt återkommer på sedvanligt vis i detta häfte. Maria Hilling och Katia Cejie behandlar EU-domstolens praxis på inkomstskatteområdet. Det har varit flera intressanta fall sedan deras senaste bidrag i SkatteNytt och ett urval analyseras under rubriken Internationellt.

Ett av de stående bidragen som finns med i det här häftet av SkatteNytt kommer att förändras. Presentationen av förhandsbeskeden för indirekt skatt kommer att finnas kvar, men Marianne slutar som skribent då hon lämnar sitt uppdrag som ordförande för den avdelningen för indirekt skatt på Skatterättsnämnden. Jag vill därför inte bara tacka Marianne för bidraget till det här häftet utan för samtliga bidrag som levererats till SkatteNytt – Tack!

Specifikt för det här numret är fyra artiklar som påvisar bredden av frågor som aktualiseras i skatterätten. Caroline Väljemark diskuterar kommissionens formella underrättelse om fördragsbrott avseende ränteavdragsbegränsningsreglerna i sin artikel.

Nicole Maser och Helena Norén fortsätter diskussionen från nr 1-2 2015 om FATCA i en artikel som bl.a. diskuterar terminologin i den svenska lagstiftningen. Flera svårigheter verkar rymmas utifrån såväl ett praktiskt som ett teoretiskt perspektiv.

Nils-Bertil Morgell och Ylva Larsson behandlar frågan om regressrätt vid företrädaransvar när det finns fler än en företrädare som är ansvarig för ett bolags skatteskulder.

Ulf Hedström och Lena Josefsson har tagit sig an frågan om omvärdering av beskattningsunderlaget vid koncerninterna transaktioner i mervärdesskatten utifrån ett HFD-avgörande som levererades i början av sommaren 2014.

Utöver artiklarna finns även en intervju med Johan Svanberg som Ingrid Melbi och Roger Persson Österman har gjort som fokuserar på Johans roll som Allmänt Ombud hos Skatteverket. Intressant och tänkvärd läsning utlovas.

Min samlade bild av det här numret är att det finns flera godbitar för den lässugne. Jag hoppas att ni håller med mig.

Pernilla Rendahl