Innehåll

Skattenytt nr 6 2015 s. 335

Förord

Syftet med SkatteNytts rättsfallskommentarshäfte är att göra innehållet i rättspraxis ytterligare åtkomligt genom ämnesmässigt systematiserade kommentarer. Kommentarerna innefattar i varierande omfattning förklaringar, tolkningar och synpunkter på praxis.

Kommentarerna omfattar alla referatmål och alla notismål på skatteområdet avgjorda av Högsta förvaltningsdomstolen under 2014. De mål som inte ens ansetts vara värda att få rangen av notismål refereras utom i undantagsfall inte i häftet. Som bekant finns det numera tre kategorier av mål, referatmål, notismål samt övriga mål.

Från och med rättsfallskommentarshäftet år 2001 återfinns också EU-domstolens domar i häftet. Som anges i inledningen till Katia Cejies och Maria Hillings artiklar har EU-domstolen valt att referera till målen på ett nytt sätt, framförallt genom att ange s.k. ECLI-nummer. ECLI står för European Case Law Identifier och metoden beskrivs av domstolen på curia.europa.eu/jcms /jcms/P_126035. I detta häfte har valts att göra övergången mjuk, vilket innebär att i flera andra artiklar skrivs målen på det äldre sättet med angivande enbart av namn och målnummer.

De flesta kommentarer är av utrymmesskäl relativt kortfattade. Alla problem har därför inte kunnat analyseras uttömmande, utan ambitionen har varit att lyfta fram det centrala i varje mål.

Varje författare svarar själv för innehållet i sitt avsnitt.

Den som önskar läsa mer utförliga referat (okommenterade) hänvisas till tidigare nummer av SkatteNytt och/eller Högsta förvaltningsdomstolens Årsbok, Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se och EU-domstolens hemsida curia.europa.eu.

I rättsfallsregistret har målen sorterats in efter den paragraf som gällde vid det behandlade taxeringsåret. Kumulerade register avseende åren fr.o.m. 1990 finns på SkatteNytts hemsida www.skattenytt.se.

Författarnamn står under varje avsnittsrubrik. En fullständig författarförteckning med kort presentation finns samlad i början av häftet.

För samordningen av detta häfte svarar Gunnar Rabe.