Skattenytt nr 6 2015 s. 435

EU-domstolens domar

A EUF-fördraget

A7 Skatter och statliga stöd

Under 2014 har EUD bara avgjort två mål som rör skatter och statliga stöd.

Det ena målet, C-547/11, Kommissionen mot Italien, ECLI:EU:C:2014:1319, rör enbart en underlåtenhet av Italien att återkräva ett stöd som tidigare av kommissionen förklarats olaglig och oförenligt med den inre marknaden. Enligt artikel 12 i rådets förordning 659/1999/EG har kommissionen rätt att om medlemsstaten underlåter att följa ett föreläggande om att avbryta utbetalningen av ett stöd eller ett föreläggande om att återkräva ett stöd hänskjuta ärendet direkt till EUD och ansöka om förklaring om att underlåtelsen att följa beslutet innebär ett brott mot fördraget. Så skedde och domstolen fastställde detta.

Det andra målet var något mer intressant. Fallet C- 522/13, Ministerio de Defensa (Spanien) och Navantia AS mot Concello de Ferroll, ECLI:EU:C:2014:2262 var ett förhandsavgörande. Navantia var ett helägt statligt bolag och Ferroll var en kommun.

Frågeställningen var om Spanien kunde underlåta att ta ut fastighetsskatt för mark som staten ägde och som hyrts ut till Navantia. Bolaget bedrev varvsverksamhet. Fastighetsskatten skulle tillfalla Ferrolls kommun.

Frågan kan låta märklig men har sin grund i en spansk lagstiftning vars innebörd är att den som använder mark ska betala den fastighetsskatt som belöper på marken. Samtidigt fanns det en annan regel som sade att användning av statlig mark för vissa ändamål, bl.a. försvarsändamål, var undantagen från fastighetsskatt.

Navantia hyrde enligt avtal mark för en euro per år. Navantia och spanska staten hävdade att den senare bestämmelsen skulle ta över och att alltså fastighetsskatt inte skulle utgå. Den kommun, Ferroll, där varvet ligger hävdade motsatsen.

Frågan i målet blev således om det var att betrakta som ett förbjudet statligt stöd att hyra ut statlig mark till ett offentligägt företag och samtidigt inte ta ut fastighetsskatt.

Domstolen refererade som vanligt till en början de villkor som ställs i artikel 107 FEUF för att ett statligt stöd ska var oförenligt med den inre marknaden:

 • Stödet ges av en stat eller med hjälp av statliga medel

 • Stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna

 • Stödet gynnar vissa företag eller viss produktion (det är alltså selektivt)

 • Stödet påverkar eller hotar att påverka konkurrensen

Samtliga villkor måste vara uppfyllda för att stödet ska betraktas som oförenligt.

Normalt är det nästan enbart selektivitetskriteriet som diskuteras på skatteområdet. De övriga kriterierna antas mer eller mindre automatiskt vara uppfyllda. Så även i detta fall, även om domstolen var något utförligare än vanligt, möjligen på grund av att det rörde sig om ett förhandsavgörande.

Domstolen prövade först selektivitetskavet. Spanien hävdade här att eftersom Navantia bedrev verksamhet som av betydelse för försvaret så borde undantaget få gälla. Undantaget var inte till för företaget utan för spanska staten. Domstolen konstaterade dock enbart att artikel 107 i fördraget inte innehåller något undantag som rör vilket syfte ett stöd har. Det är enbart stödets effekt som är avgörande. Eftersom stödet bara utgick till vissa företag blev effekten att det försatte Navantia i en mer fördelaktig situation än andra företag. Stödet var således otillåtet selektivt.

Enligt fast rättspraxis gäller att en åtgärd som medför ett undantag från tillämpningen av det allmänna skattesystemet kan vara berättigad med hänsyn till skattesystemets beskaffenhet eller struktur (natur och logik) om den berörda medlemsstaten kan visa att denna åtgärd är en direkt följd av de grundläggande eller styrande principerna för medlemsstatens skattesystem. Enligt domstolen måste man göra skillnad mellan å ena sidan sådana mål som uppställts för en viss skatteordning (i detta fall fastighetsskattesystemet) och som ligger utanför denna och å andra sidan mekanismer som utgör en del av själva skattesystemet och som är nödvändiga för att kunna uppnå sådana mål. Det är det senare som prövas.

Här konstaterade domstolen att Spanien inte visat att ett undantag för statliga fastigheter som används för försvaret inte tycktes ha något direkt samband med de syften som eftersträvas med fastighetsskatten som sådan. Domstolen överlämnade sedan åt nationell domstol att pröva om det fanns något berättigande mot bakgrund av samtliga omständigheter i målet. Därmed hade selektivitetsvillkoret behandlats.

Även beträffande det första villkoret fann domstolen att det kunde utgöra stöd att med statliga medel inte ta ut skatt.

När det gäller de andra och fjärde villkoren behandlade domstolen dem som vanligt i ett sammanhang och fann som så ofta att det räcker med att villkoren kan vara uppfyllda. Det krävs inte att kommissionen visar att så är fallet.

Orsaken till att EUD överlämnar åt nationell domstol att avgöra, är naturligen att frågan gällde ett förhandsavgörande. Domstolen hänvisar dock uttryckligen till att nationell domstol ska avgöra ”med stöd av resonemangen i denna dom”.

Gunnar Rabe

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...