Innehåll

En bedömning av Skatteverkets nya samarbetsformer, s.k. fördjupad dialog

Skatteverket har under de senaste åren delvis förändrat sina arbetsformer och har bl.a. introducerat en ny modell benämnd Fördjupad dialog. Modellen utmärks av att stora företag erbjuds en möjlighet att upprätthålla en egen kontaktkanal med företrädare för Skatteverket om bedömningen av företagets skattefrågor. Som ett led i projektet har Skatteverket även slutit särskilda ramavtal om samverkan med organisationerna FAR och SRF. I denna artikel studeras Skatteverkets nya arbetsformer utifrån frågan hur modellen förhåller sig till den vedertagna svenska förvaltningsmodellen och hur arbetsformerna påverkar tillämpningen av centrala rättsstatliga begrepp som likabehandling av företag, rättssäkerhet och möjlighet till kontroll och ansvarsutkrävande.

1 INLEDNING

Förvaltningsmodeller som bygger på en ökad samverkan mellan en förvaltningsmyndighet och de företag vars verksamhet myndigheten ska bedöma är inte ny, utan har förekommit inte minst inom OECD. Vad gäller skatteområdet bildades år 2002 en enhet inom OECD, Forum on Tax Administration (FTA), i syfte att under gemensamma former utveckla skatteförvaltningsrelaterade frågor. Målet med verksamheten beskrivs enligt följande:1

”The FTA aims to influence the environment within which tax systems operate: to move away from a confrontational dialogue to more constructive engagement with taxpayers. To do this, it brings together Commissioners from 45 OECD and non-OECD countries to share information and experience and to identify international good practices for resolving particular administration issues.”

FTA har mot denna bakgrund bland annat i en rapport 2007 skisserat ett förändrat arbetssätt vid skatteadministration utmärkt av att företag förmås att lämna informationer tidigt och kontinuerligt samt visa större öppenhet, jämfört med ordningen med årliga deklarationer som kontrolleras i efterhand. En uppföljande rapport från år 2013 benämns arbetsformen som ”co-operative compliance”.2

Skatteverkets modell Fördjupad dialog skiljer sig i grundläggande avseenden från vad som utgör utgångspunkter för svensk förvaltningsrätt och skatteprocessrätt, vilket analyseras här (avsnitt 2 och 4). Analysen sker även mot bakgrund av en pågående internationalisering av förvaltningsrätten (avsnitt 3). I avsnitt 5 behandlas vidare Skatteverkets samarbete genom ramavtal med FAR och SRF. I avsnitt 6 lämnas en sammanfattande bedömning av de ingående frågorna. Artikeln bygger på en studie som gjorts på uppdrag av Svenskt Näringsliv.3

Se OECD:s hemsida, www.oecd.org, under tax administration. Hemsidan besöktes senast 4 maj 2015.

Co-operative Compliance: A Framework. From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance. OECD Report, Paris 2013.

Bernitz, U. & Reichel, J., Effektivitet eller legalitet? En bedömning av Skatteverkets nya samarbetsformer, Svenskt Näringslivs publikation, juni 2015.

2 SVENSK FÖRVALTNINGSTRADITION OCH FÖRVALTNINGSLAGEN

2.1 Inledning

I detta avsnitt presenteras de grundläggande dragen i svensk förvaltning som är av betydelse vid en analys av Skatteverkets nya arbetsformer, dels den svenska förvaltningsmodellen (avsnitt 2.1), dels den grundläggande indelning av förvaltningsmyndigheters verksamhet som följer av förvaltningslagen (1986:223), FL, och hur myndigheternas skyldigheter i förhållande till enskilda varierar i olika delar (avsnitt 2.2).

2.2 Den svenska förvaltningsmodellen

Den svenska förvaltningsmodellen har vissa drag som särskiljer den från de flesta andra jämförbara länder, Finland undantaget, nämligen att det råder en organisatorisk och ansvarsmässig uppdelning mellan regeringen och förvaltningen. Uppdelningen vilar huvudsakligen på två faktorer. Den ena är förbudet mot ministerstyre, av vilket följer att förvaltningsmyndigheterna är underställda regeringen som kollektiv och inte den ansvarige ministern (regeringsformen, RF, 7:3 och 12:1). Den andra är att förvaltningsmyndigheterna har ett visst utrymme för självständigt beslutsfattande genom att ingen, vare sig regeringen, riksdagen eller annan, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag (RF 12:2).

Legalitetsprincipen spelar en avgörande roll i denna uppdelning inom den verkställande makten. Enligt regeringsformens portalparagraf ska all offentlig makt utövas under lagarna. Tanken är att lagarna får sin demokratiska legitimitet genom att de antas av folkets representanter i riksdagen och att förvaltningsmyndigheterna genom att följa lagarna kommer att agera i enlighet med folkets vilja. Förvaltningsmyndigheternas självständighet utgör därmed en garanti för att folkets vilja respekteras och inte kringskärs av ministrar med egna agendor.4 Andra fördelar med dualismen som kan framhållas är att förvaltningsmyndigheternas självständiga ställning främjar rättssäkerhet och likabehandling i förhållande till de enskilda, samt att förvaltningen som sådan ska ha en egen initiativkraft och inte vara beroende av enskilda personer, företrädesvis ministrar.5

Legalitetsprincipen är således central för förståelsen av de svenska förvaltningsmyndigheternas fristående ställning. Principen, även betecknad normbundenhetens princip, innebär alltså att all utövning av offentlig makt kräver ett författningsstöd. Maktutövningen ska vara normbunden, i motsats till godtycklig.6 Mer konkret innebär det att alla åtgärder som vidtas av ett offentligt organ måste ha stöd i lag, även om det inte sällan är så att lagar och andra författningar ger de offentliga organen ett diskretionärt utrymme för hur organet väljer att bedriva en verksamhet. Hur stor grad av diskretion som är godtagbar beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Legalitetsprincipen kompletteras av likabehandlings- och objektivitetsprincipen i RF 1:9, varav framgår att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

RF 12:2 och myndigheternas område för självständigt beslutsfattande hindrar dock inte att myndigheterna i deras verksamhet i övrigt står i ett lydnadsförhållande till regeringen (RF 12:1).7 Regeringen har såväl formella styrmedel, föreskriftsmakt, finansmakt och utnämningsmakt, som informella medel, i synnerhet i form av löpande kontakter mellan ansvarigt statsråd och myndigheten. Utanför området som täcks av RF 12:2, dvs. frågor som inte rör myndigheternas beslutsfattande omfattande myndighetsutövning mot enskild eller tolkning av lag, kan regeringen vidare styra direkt. Bull och Sterzel understryker att man i det förvaltningspolitiska arbetet idag inte enbart talar om att regeringen har en befogenhet att styra, utan även en plikt att styra.8

Relationen mellan förvaltningen och riksdagen kan beskrivas som något osymmetrisk i ett svensk konstitutionellt perspektiv. Sedan införandet av parlamentarism i Sverige, utgår det svenska statsskicket från funktionsfördelningsprincipen, att riksdagen såsom folkets främsta företrädare utgör den legitima utövaren av den offentliga makten, och att särskilda funktioner därefter fördelas till övriga statsorgan.9 Av RF följer att det är regeringen som styr riket, och att denna är ansvarig inför riksdagen. Riksdagens kontrollerar således enbart regeringen, som i sin tur styr och kontrollerar förvaltningen. I såväl statsvetenskaplig som juridisk doktrin har diskuterats hur den självständiga svenska förvaltningen kan kombineras med det nuvarande svenska statsskicket, som utgår från att det är riksdagen som är Sveriges främsta statsorgan.10 Wockelberg menar att det egentligen är en anomali, då den svenska förvaltningsmodellen enbart passar in i den parlamentariska idealtypen om antagandet är att förvaltningen inte behöver styras annat än genom formell och generell normgivning.11

Se Jonsson, A., Förvaltningens självständighet och förbudet mot ministerstyre: en analys av konstitutionsutskottets betänkanden från 2000 till 2005, i Marcusson, L. (red.),God förvaltning – ideal och praktik, De lege Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok, Iustus, 2006, s. 174 f.

Stjernquist ställde sig redan på 1980-talet frågan om medborgarna faktiskt uppfattar förvaltningsmyndigheterna om ett värn mot staten, Stjernquist, N., Regerar regeringen över de centrala ämbetsverken?Statsvetenskaplig tidskrift, 1984, s. 211–226, s. 224.

Se Warnling-Nerep, W., m.fl.,Statsrättens grunder, 4 uppl. Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 53.

Se Johansson, T. O., Regeringens styrning av förvaltningsmyndigheterna efter den 1 januari 2011,SvJT2012, s 830.

Bull, T. & Sterzel, F.,Regeringsformen, en kommentar, SNS förlag, Stockholm, 2010, s. 281.

Warnling-Nerep, W., m.fl.,Statsrättens grunder, 4 uppl. 2011, s. 36 f.

Se Wockelberg, H.,Den svenska förvaltningsmodellen: parlamentarisk debatt om förvaltningens roll i styrelseskicket, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2003 och Bull, T., Självständighet och pluralism – om vertikal maktdelning i Sverige, Marcusson, L. (red.),Festskrift till Fredrik Sterzel, Iustus, Uppsala, 1999.

Se Wockelberg, H., Den svenska förvaltningsmodellen, s. 28.

2.3 Förvaltningslagen och indelningen av myndigheternas verksamhet

Ett viktigt instrument för att styra förvaltningsmyndigheterna och deras agerande i förhållande till enskilda finns i FL. FL är subsidiär till annan lagstiftning (3 § FL) och för skatteområdet gäller istället skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL i tillämpliga delar. Den grundläggande strukturen för myndigheternas verksamhet följer dock av FL.

Förvaltningsmyndigheters verksamhet brukar delas in i tre olika kategorier; faktisk förvaltning, handläggning av ärenden och myndighetsutövning mot enskild. Förvaltningslagen är uppbyggd så att faktisk förvaltning innebär att en förvaltningsmyndighet utför förvaltningsuppgifter som inte är kopplade till ett ärende och inte avser att leda till ett beslut. Typiska exempel på denna typ av verksamhet är kommunala organs skötsel av parker, kommunala skolor som bedriver undervisning, etc. Även information och råd till allmänheten utan koppling till ett enskilt ärende räknas hit. Ärendehandläggning innebär således en ur juridisk synvinkel mer kvalificerad verksamhet, som syftar till att förvaltningsmyndigheten fattar ett beslut varigenom myndigheten vill påverka andra myndigheters eller enskildas handlande. Den tredje kategorin, myndighetsutövning, utgör en underkategori till ärendehandläggning, som omfattar vissa typer av ärenden där utövandet av offentlig makt är särskilt tydlig. Myndighetsutövning är ett svårdefinierat begrepp, men innebär i stora drag att en myndighet har befogenhet att bestämma ensidigt i förhållande till enskild. Det kan vara fråga om situationer där den enskilde befinner sig i beroendeställning, förvaltningsmyndigheten grundar sin befogenhet i författning eller annat beslut från riksdag eller regering eller ärendet mynnar ut i bindande beslut, där myndigheten beslutar ensidigt. Centralt är att det är fråga om en situation som är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna.12 Beslut att ta ut skatt med visst belopp av en person, fysisk eller juridisk, med stöd av vissa lagrum utgör givetvis myndighetsutövning.

Förvaltningslagen är uppbyggd så att enbart ett mindre antal av lagens regler är tillämpliga vid faktisk förvaltning (serviceskyldighet, samverkan mellan myndigheter, 4–6 §§ FL), en större del är tillämplig på ärendehandläggning (såsom regler om rätt till tolk, ombud och biträde, när en handling ska anses ha inkommit till myndigheten och regler om jäv, etc., 7–13, 19, 22–25 §§ FL), medan de mest kvalificerade handläggningsreglerna enbart behöver tillämpas på handläggning av ärenden som innefattar myndighetsutövning (såsom rätt till muntlig handläggning, enskildas rätt att ta del av uppgifter, rätt till motivering av beslut etc., 14–18, 20–21 §§ FL). Avsikten är att åstadkomma en flexibel reglering, som medger förvaltningsmyndigheterna stor handlingsfrihet i faktisk förvaltning och relativt stor i ärendehandläggning utan myndighetsutövning, medan förvaltningsprocessuella regler som ställer mer ingående krav på myndigheten att beakta den enskildes ställning enbart är tillämpliga i de ärenden där den enskildes rättssäkerhet behöver starkare garantier. För att systematiken ska fungera i praktiken, är det dock en förutsättning att myndighetens handhavanden kan klassificeras som antingen faktisk verksamhet eller som ärendehandläggning. Som kommer att diskuteras nedan är klassificeringen problematisk vad gäller Skatteverkets nya samarbetsformer. Inom skatteområdet regleras de mer kvalificerade handläggningsreglerna genom skatteförfarandelagen medan övriga åtgärder i allmänhet faller inom ramen för FL.

SOU 2010:29 En ny förvaltningslag, s. 100 ff.

3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN BORTOM STATEN – GOOD GOVERNANCE, NEW PUBLIC MANAGEMENT OCH THE RULE OF LAW

Från att ha varit en juridisk disciplin med främst ett nationellt tillämpningsområde, har förvaltningsrätten kommit att verka allt mer utanför nationalstaten. Globalisering i allmänhet och europeisering i synnerhet har inneburit att förvaltningsrättsliga frågor inte längre kan lösas inom varje stat för sig. Behovet av gemensamma eller i vart fall kompatibla lösningar på förvaltningsrättsliga problem av internationell karaktär har medfört att internationella organisationer och privaträttsliga NGOer i allt större utsträckning tar fram förvaltningsrättsliga regleringar och standarder.13

Inte sällan har behovet av goda styrelseformer, good governance, behandlats i samband med diskussioner om ekonomisk tillväxt, effektivare resursutnyttjande och fattigdomsbekämpning. Inom organisationer som IMF,14 Världsbanken och OECD har teorier om New Public Management presenterats som fördelaktiga för att nå ekonomisk tillväxt.15 Inom denna teoribildning betonas ekonomiska modeller för styrning av förvaltningen, med fokus på effektivitet.16 OECD:s arbete med co-operativ compliance kan ses i detta perspektiv. I den inledningsvis omnämnda rapporten beskrivs att arbetet drivs av insikten att skattedisciplinen kan förbättras genom att växla åtgärder för att skapa incitament att betala skatt med traditionella sanktioner för överträdelser.17

I den juridiska doktrinen har New Public Management ofta ställts mot en mer traditionell legalitetsorienterad syn på förvaltningen i Webers anda, varvid effektivitetsperspektivet på förvaltningen ofta kritiserats.18 Bull menar att värden som professionalism, objektivitet och legalitet i längden inte kan ersättas av administrativ produktion och effektivitet, eftersom den offentliga makten riskerar att utövas under alltför komplexa former vilket omöjliggör ansvarsutkrävande.19

En annan relaterad fråga som uppmärksammats i doktrinen är hur förvaltningsrättsliga legalitetsaspekter kan hanteras när förvaltningsrättsliga spörsmål regleras bortom nationalstaten. I stället för att vara underordnade en regering inom en nationell konstitutionell kontext, agerar förvaltningsorgan bortom staten inom öppna samarbeten och nätverk.20 Att fastställa en gemensam syn på hur legalitet, eller rule of law, ska förstås på global nivå är knappast möjligt.21 Vad gäller tillämpningen av internationella rättsregler på nationell nivå, har staterna ett visst utrymme att vägra tillämpa bindande regler som befinns strida mot den nationella konstitutionen, även om utrymmet är mycket begränsat i förhållande till exempelvis EU-rätten.22 I den diskussion som förs här och som bygger på att Skatteverket inspirerats av ett arbete inom OECD vid utformningen av ett program för samarbete med skattskyldiga, är det dock inte fråga om en direkt normkollision mellan internationell rätt och svensk rätt, utan istället en mjuk påverkan via internationellt samarbete, bench marking och idéutbyte. Den svenska grundlagen är således inte utmanad i rättslig mening, om än eventuellt i praktiken, vilket diskuteras i avsnitt 4 och följande.

Se till exempel Cassese, S., Administrative Law without the State? The Challenge of Global Regulation, 37New York University Journal of International Law and Politics 663(2005), s. 663–694 och Chitis, E., Giorgio Mattarella, B. (eds),Global Administrative Law and EU Administrative Law. Relationships, Legal Issues and Comparison, Springer Heidelberg, 2011.

International Monetary Fund.

Renuitz-Ursoiu, N., Economic efficiency and legality as a criteria for the development of good administration in a globalized order,Administrative Law Beyond the State- Nordic Perspective, Lind, A-S. & Reichel, J. (eds.), Liber/Martinus Nijhoff Publishers, 2013, s. 246 och Christensen, T. & Lægreid, P., New Public Management: The effects of contractualism and devolution on political control,Public Management Review, 3:1, 73–94, (2001) s. 79.

Christensen, T & Lægreid, P, New Public Management: The effects of contractualism and devolution on political control,Public Management Review, 3:1, 73–94, (2001) s. 74 och 78.

OECD Tax Intermediaries Study, Working Paper 6 – The Enhanced Relationship, 2007, publicerad på OECD:s hemsida, www.oecd.org, s. 3.

Bull, T., Global governance; need for a new theory or the return of an old friend?, och Renuitz-Ursoiu, N Economic efficiency and legality as a criteria for the development of good administration in a globalized order, båda iAdministrative Law Beyond the State- Nordic Perspective, Lind, A-S. & Reichel, J. (eds.), Liber/Martinus Nijhoff Publishers, 2013. Även inom statsvetenskapen har framförts kritik, se Olsen, J. P., Maybe It Is Time to Rediscover Bureaucracy,Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 16 issue 1, 2005.

Bull, T., Global governance; need for a new theory or the return of an old friend?, s. 237.

Bignami, F., From Expert Administration to Accountabilitey Network: A New Paradigm for Comparative Administrative Law,The American Journal of Comparative Law, Vol. 59 (2011) pp. 859–907.

Kirsch, N., Global Administrative Law and the Constitutional Ambition,The Twilight of Constitutionalism, Dobner, P. & Loughlin, M. (eds.) 2010, s. 253.

von Bogdandy, A., Pluralism, direct effect, and the ultimate say: On the relationship between international and domestic constitutional law,International Journal of Constitutional law, vol. 6 No. 3 & 4, 2008, s. 397–413, s. 412 och Palombella, G., The rule of law beyond the State: failures, promises and theory,International Journal of Constitutional law, vol. 7, no. 3, s. 442–467, s. 463.

4 SKATTEVERKETS SAMARBETE MED FÖRETAG UTANFÖR HANDLÄGGNINGEN AV DERAS SKATTEÄRENDEN

4.1 Inledning

Formerna för Fördjupad dialog mellan Skatteverket och medverkande företag, vilket fram till mars 2014 benämndes Fördjupad samverkan, rör i praktiken ett urval av stora svenska företag. En beskrivning av verksamheten ges i en Rapport från Skatteverket från 2011 med titeln Fördjupad samverkan mellan Skatteverket och Sveriges största koncerner23 samt Skatteverkets år 2014 framtagna riktlinjer benämnda Riktlinjer för fördjupad dialog med härtill knutna Kommentarer, här kallat Riktlinjerna.24 Båda dokumenten är relativt kortfattade. Ytterligare information om förfarandet och dess syfte finns på Skatteverkets hemsida. Samverkansmodellen beskrivs här något översiktligt utifrån ovan angivna källor, samt analyseras i ljuset av den svenska förvaltningstraditionen.

Datum 2011-03-31, Dnr 480-698289-10/1211. Skatteverkets rapport beskrivs och kommenteras i Påhlsson, R.,Fördjupad samverkan/horizontal monitoring i svensk offentligrättslig miljö, okt. 2012, publicerad av Svenskt Näringsliv. Se särskilt s. 18 ff. Citeras i det följande Påhlsson.

Riktlinje för fördjupad dialog, Dnr 131-409414-13/111.

4.2 Kort bakgrund

Fördjupad dialog är en modell för samverkan med Skatteverket som erbjuds ett urval av företag med inriktning på större företag och koncerner. Syftet är att företagets redovisning av skatter och avgifter ska bli rätt från början.25 Dialogen ska genomföras i samförstånd och har till avsikt att vara framåtsyftande.26 Arbetsformen bygger på att företaget tar upp skattefrågor på ett tidigt stadium och självmant lämnar information. Arbetet går enligt Skatteverkets beskrivning ut på att identifiera och minska företagens skatterisker, vilket innebär att säkra den interna kontrollen av skatteflöden samt identifiera och klargöra osäkra skattepositioner i företagets skattestrategi.27 Samarbetet inleds genom att Skatteverket fattar ett särskilt beslut om saken.28

Skatteverkets roll vid fördjupad dialog är att redovisa sin bedömning av risker i fråga om företagets möjligheter att uppfylla sina skyldigheter enligt skattelagstiftningen, stödja företaget i dess interna arbete med att säkerställa system och rutiner så att rätt uppgifter kan lämnas till Skatteverket samt hjälpa företaget genom att ge tydliga och snabba svar.29 Skatteverket kan inte inom fördjupad dialog begära att få ta del av material eller uppgifter eller på annat sätt genomföra kontroller och avsikten är inte att Skatteverket på eget initiativ ska söka uppgifter hos företaget.30

Riktlinjerna punkt 1.

Riktlinjerna punkt 6.

Skatteverkets rapport Fördjupad samverkan mellan Skatteverket och Sveriges största koncerner, 2011-03-31, Dnr 480-698289-10/1211, s. 3.

Riktlinjerna punkt 4 och 5 samt Kommentaren till p. 5.

Riktlinjerna punkt 8.

Kommentaren till punkt 8.

4.3 Förhållande till förvaltningslagen?

Redan utifrån denna kortfattade beskrivning kan konstateras att Skatteverkets arbete med fördjupad dialog utgör en form av verksamhet som inte är helt enkel att kategorisera utifrån den i avsnitt 3 redovisade indelningen i faktisk förvaltning, ärendehandläggning och ärendehandläggning med inslag av myndighetsutövning. Syftet med dialogen är enligt punkt 1 i Riktlinjerna att lämna stöd och upplysningar inom beskattningsverksamheten. I så måtto utgörs verksamheten av faktiskt förvaltning. Skatteverkets verksamhet i sin helhet syftar dock till att besluta om skatt för företagen. I samma punkt i Riktlinjerna anges även att fördjupad dialog kan, när så är lämpligt, underlätta arbetet i Skatteverkets beskattningsverksamhet. I riktlinjerna hänvisas vidare till samarbetet som ett ”ärende”, ett begrepp som är intimt knutet till begreppet beslut.31 Frågan är därför om även Skatteverkets verksamhet inom ramen för fördjupat dialog är att uppfatta som handläggning av ett ärende, varigenom förvaltningslagens mer kvalificerade handläggningsregler blir tillämpliga.32 Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) prövade sommaren 2013 frågan om arbetsmodellen, då benämnd fördjupad samverkan, var en sådan verksamhet som täcktes av 27 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL, dvs. verksamhet som avser bestämmande av skatt eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt.33 Domstolen uttalade:

”Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatt finns i skatteförfarandelagen. Fördjupad samverkan är inte en sådan verksamhet som regleras i den lagen eller i någon annan författning med anknytning till skatteförfarandet. Annat har inte framkommit än att den verksamhet som bedrivs genom fördjupad samverkan är att se som en form av kontinuerlig rådgivning. Den kan därför inte anses ha med bestämmande av skatt eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt att göra.”

HFD fann därför att fördjupad samverkan (numera fördjupad dialog) faller utanför det område som täcktes av den aktuella sekretessgrunden.

Frågan om huruvida arbetsformen fördjupad dialog bör kategoriseras såsom faktisk förvaltning, ärendehantering eller ärendehantering med inslag av myndighetsutövning, är komplicerad på flera sätt. HFD har således funnit att SFL inte är tillämplig på fördjupad dialog, men FL gäller generellt för myndigheters verksamhet. Även för det fall fördjupad dialog skulle ses som handläggning av ett ärende med inslag av myndighetsutövning, synes dock verksamheten inte vara organiserad så att FL:s mer preciserade processrättsliga skyddsregler aktualiseras. I ett nära och förtroligt samarbete mellan företag och myndighet, som enbart bygger på information som parterna själva ger in, aktualiseras knappast kommunikationsprincipen i 17 § FL, vilken förutsätter att uppgifter har tillförts ärendet genom någon annan än parten själv.34 Inte heller aktinsyn enligt 16 § blir i ett sådant särskilt intressant för den enskilde. Eftersom inga beslut fattas blir inte heller reglerna om omröstningsregler (18 §), antecknande av avvikande mening (19 §) eller motiveringsskyldigheten (20 §) aktuella. Reglerna om jäv i 11–12 §§ FL kan dock vara av intresse.

En annan fråga där det råder osäkerhet är frågan om tillgång till domstolsprövning.35 Eftersom vare sig beslutet att inleda en dialog eller utfallet av denna i sig är avsedd att ha några egentliga rättsverkningar för den enskilde, utan snarare, med Högsta förvaltningsdomstolens ord, är att betrakta som en form av kontinuerlig rådgivning,33 förefaller det inte troligt att samarbetsformen skulle kunna komma under domstolsprövning.37

Mot bakgrund av de vaga förutsättningar under vilka företagen ger in information till Skatteverket, uppkommer frågan i vad mån företagen kan förlita sig på att Skatteverket enbart använder sig av informationen för att ge företaget goda råd inför kommande taxering och inget annat. Som nämnt ska enligt p. 10 i Riktlinjerna frågor och svar som ges inom fördjupas dialog dokumenteras i ärendet. Vidare konstateras i kommentaren till p. 6 i Riktlinjerna att uppgifter som även avser förfluten tid kan komma att ingå och att det inte kan uteslutas att sådana uppgifter kan komma att användas i ett konkret ärende om att fastställa underlag för beskattning eller bestämmande av skatt. Någon klar gräns mellan det oreglerade arbetet med fördjupad dialog och reguljär ärendehandläggning synes inte finnas. Skatteverket ska inte på eget initiativ söka uppgifter från företaget, men inget hindrar att dialogen avslutas och att verket därefter begär att få ta del av material eller genomför kontroller i anledning av de uppgifter som framkommit i dialogen.38 Skatteverket har en egen självständig utredningsskyldighet, vilket till skillnad från FL uttryckligen framgår i SFL (40:1). Skatteverket kan knappast bortse helt från eventuell graverande information som framkommer.

SOU 2010:29 En ny förvaltningslag, s. 97.

Se härom Påhlsson, s. 39.

HFD 2013 ref. 48.

Se dock Påhlsson, s. 46.

I en tidigare version av Skatteverkets riktlinjer, daterade den 25 maj 2013, ansågs att beslut attinteinleda samarbete inte borde kunna överklagas, men att det inte kunde uteslutas helt.

HFD 2013 ref. 48.

Se vidare Warnling-Nerep, W.,Rättsmedel – Om- & överprövning av förvaltningsbeslut, Jure Förlag 2015, s. 124.

Kommentaren till p. 6 och 8.

5 SKATTEVERKETS SAMARBETSAVTAL MED FAR OCH SRF

Vid sidan av den ordning för fördjupad dialog mellan Skatteverket och stora företag och koncerner som behandlats i det föregående tillämpar Skatteverket även samarbete med grupper av redovisningsföretag och konsulter som bygger på särskilda avtal och som får ses som en annan typ av samverkan.

Skatteverket har i denna form inlett samarbete med FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare, och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). Dessa utför redovisning och skatterådgivningsuppgifter för ett mycket stort antal företag, övervägande små och medelstora sådana. FAR tillämpar en ordning för att certifiera skatterådgivare. Arrangemanget har betecknats som ett samverkansprojekt.

Överenskommelserna mellan Skatteverket och FAR resp. SRF har formen av skriftliga samarbetsavtal och följer samma mall. De innebär att konsultföretag som är anslutna till FAR eller SRF får en särskild ställning i förhållande till Skatteverket. Dessa revisions- eller redovisningsbyråer kan rapportera till Skatteverket vilka deklarationer de har varit med om att upprätta.39 Så tidigt som möjligt ska konsulterna kontakta Skatteverket i oklara och komplicerade frågor. Skatteverket återkopplar till dem om eventuella fel för att ytterligare stärka kvalitetsarbetet. FAR och SRF medverkar i erfarenhetsutbyte. Skatteverkets synsätt är att det behövs ingen kontroll i efterhand om det blivit rätt från början. Det torde innebära att företag som anlitar konsulter anslutna till FAR eller SRF löper en mindre risk för att bli utsatta för skattekontroll i efterhand. I vart fall får man räkna med att företagen ofta kan uppfatta det faktiska läget på detta sätt.

Den utformning de nämnda ramavtalen har innebär att den specialbehandling, som getts de revisions- och rådgivningsföretag som tillhör de två organisationerna FAR och SRF i förhållande till Skatteverket, ger dessa företag en förmånlig position på marknaden som kan och också torde utnyttjas som konkurrensmedel. Förmånsställningen synes inte kunna motiveras av att de nämnda företagen har en speciell kompetens eller seriositet. Det torde finnas åtskilliga andra revisions- och rådgivningsföretag på marknaden som uppfyller motsvarande krav utan att Skatteverket har erbjudit dem en liknande position.

Arrangemanget med särskilda avtal mellan Skatteverket och FAR resp. SRF leder sålunda till effekter som snedvrider konkurrensförutsättningarna på redovisnings- och revisionsmarknaderna. Den tillämpade ordningen synes dock inte kunna angripas med stöd av konkurrenslagen. Skatteverket utgör nämligen såsom statlig myndighet inte något företag i konkurrenslagens mening, vilket normalt är en förutsättning för att lagen ska vara tillämplig. Det är heller inte fråga om någon sådan offentlig säljverksamhet som omfattas av konkurrenslagen.

Som redan berörts i avsnitt 3 slår emellertid regeringsformen fast en allmän och grundläggande likabehandlingsprincip och objektivitetsprincip i RF 1:9. Den föreskriver att förvaltningsmyndigheter ska beakta allas likhet inför lagen i sin verksamhet samt iaktta saklighet och opartiskhet. Häri ligger ett krav på att myndigheter ska behandla enskilda likformigt och inte ägna sig åt särbehandling som särskilt gynnar vissa företag i relation till deras konkurrenter. Att skattekontrollen fungerar likformigt framstår som centralt från rättslikhets- och rättssäkerhetssynpunkt.

Slutsatsen blir att avtalsarrangemanget med FAR och SRF av nu nämnda skäl inte framstår som väl förenligt med RF 1:9 och därmed inte med Skatteverkets ställning som förvaltningsmyndighet. Det står inte heller i överensstämmelse med svensk förvaltningstradition. Det nuvarande avtalsarrangemanget förtjänar allvarlig kritik och bör ersättas av en ordning som ges en neutral utformning.

Närmare uppgifter lämnas bl.a. på FAR:s hemsida.

6 AVSLUTANDE ANALYS

Internationaliseringen av förvaltningsrätten har inneburit att svenska myndigheter tar allt större intryck av internationella idéer och strategier i sin verksamhet. Denna utveckling är i grunden positiv och inte sällan nödvändig till följd av att samhället i övrigt internationaliseras.

Det finns dock anledning att följa utvecklingen noga och att kritiskt utvärdera de impulser som internationaliseringen innebär utifrån svenska förhållanden. Internationaliseringen av förvaltningsrätten tenderar att medföra ett utökat utrymme för soft law som utvecklats av internationella organisationer och vad som kan kallas governance-verktyg; mer eller mindre formlösa överenskommelser om hur verksamheten inom ett område ska bedrivas, jämförande studier i syfte att påverka de ingående myndigheterna i en viss riktning, utbildnings- och informationskampanjer etc.40 OECD:s arbete att med att utveckla skatteförvaltningsrelaterade frågor kan ses som ett exempel på en sådan verksamhet. Internationaliseringen av förvaltningsmyndigheternas verksamhet kan även innebära att myndigheterna blir mindre nåbara för den nationella regeringen genom att myndigheterna tar intryck, om än inte instruktioner, från andra.41

Med den svenska förvaltningsmodellen, där myndigheterna redan från början är organisatoriskt och ansvarsmässigt separerade från regeringen, kan en sådan utveckling bli särskilt kännbar.42 Den svenska förvaltningsmodellen bygger på att myndigheterna ska styras med lag och inte genom politiska dekret i enskilda fall. Inom området för myndigheternas eget beslutsfattande svarar myndigheterna själva för de beslut som fattas och vare sig politisk styrning eller politiskt ansvarsutkrävande är tillgängligt. Grundläggande offentligrättsliga principer om objektivitet och likabehandling får därför särskilt stark betydelse. I den förvaltningspolitiska propositionen från år 2008 underströks vikten av att medborgarna kan känna förtroende för myndigheterna, vilket ansågs kunna uppnås genom att myndigheterna iakttar saklighet och opartiskhet och att de har en hög grad av integritet så att de inte låter sig obehörigen påverkas.43 Självständighet, integritet och objektivitet utgör i den svenska förvaltningstraditionen de rättsliga garantierna för att uppnå grundläggande demokratiska värden som normbundenhet, förutsägbarhet och rättssäkerhet.

Frågan är här i vad mån Skatteverkets nya samarbetsformer kan anses vara utformade på ett sådant sätt som garanterar verkets självständighet, integritet och objektivitet. Som diskuterats ovan kan samarbetsformerna hänföras till de effektivitetsorienterade strömningar som varit inflytelserika under senare tid, genom New Public Management och liknande teoribildningar. Det finns också en tydlig koppling mellan Skatteverkets nya samverkansformer och OECD:s arbete med att förnya och effektivisera skatteförvaltningars arbete. Detta syfte är i sig lovvärt, men som anförts ovan är det viktigt att kritiskt granska utvecklingen.

Skatteverkets nya samarbetsformer bygger till stor utsträckning på att överenskommelser ingås mellan verket och vissa företag i form av en samverkan i beskattningsverksamheten genom fördjupad dialog samt genom särskilda samarbetsavtal med två branschorganisationer. Till skillnad från förvaltningsbeslut, där en myndighet ensidigt tar ställning i en viss fråga och förväntar sig att omgivningen rättar sig därefter, är avtal istället resultatet av en förhandling i någon form mellan två parter, där parterna måste komma överens för att ett avtal ska komma till stånd. Två grundläggande invändningar kan anföras mot bruket av avtal i Skatteverkets verksamhet. För det första bör det förutsättas att en tillämpning av legalitetsprincipen i ett skatterättsligt sammanhang medför att det faktiskt finns ett rättsligt korrekt sätt – i vart fall i princip – att redovisa intäkter samt att övriga sätt därmed är felaktiga. Fastställandet av gällande rätt kan inte vara frågan om en förhandling. Såsom samverkansformen fördjupad dialog är uppbyggd, inkommer företagen själva med det underlag de vill ha ska ingå i dialogen, varefter Skatteverket gör sin bedömning. Som angetts ovan utgör lämnade svar inte bindande förhandsbesked, men det är likväl en given förutsättning att lämnade svar ska vara så väl underbyggda att mottagaren normalt sett ska kunna förvänta sig att svaret kommer att gälla. Detta bör rimligen förutsätta att det underlag som företagen lämnar in är tillräckligt fullständigt, så att Skatteverkets bedömning inte bygger på underlag som friserats i något avseende, eller i övrigt presenterats i en för företagen särskilt fördelaktig form. Frågan uppkommer likväl i vad mån det finns ett utrymme för företagen att komma överens med Skatteverket hur dess intäkter ska redovisas samt i vad mån storleken på skatteuttaget för företagets räkning kan ses som resultatet av en lyckad förhandling.

Den andra invändningen kan ses som en fortsättning på den första. I vad mån kan Skatteverket uppnå likformighet i behandlingen mellan skattsskyldiga, om vissa företag beskattas efter att ingått avtal med Skatteverket om en fördjupad dialog och därmed haft möjlighet att föra en ingående diskussion om svåra skatterättsliga frågor i förhand? Inte minst gäller denna invändning i förhållande till utländska företag, som enbart har en mindre del av sin verksamhet i Sverige. Det kan förväntas att sådana företag har ett mindre intresse av att ingå avtal om en fördjupad dialog med Skatteverket, på motsvarande sätt som att Skatteverkets intresse av att ge vägledning till utländska företag kan förväntas vara mindre.

Genom att i de nya samverkansformerna ersätta traditionella offentligrättsliga verktyg i form av ärendehantering och beslut med avtal om dialog och samarbete, frångår Skatteverket den ordinarie rollfördelningen mellan statlig myndighet och enskild. När Skatteverkets utövande av offentlig makt sker inom ramen för avtal med enskilda skattesubjekt skapas osäkerhet om vilka förutsättningar som gäller för verksamheten, både för de företag som är med och de som står utanför. Det finns en inneboende risk att det offentliga maktutövandet blir mindre objektivt och lagbundet, utan istället mer flexibelt i syfte att öka effektiviteten i verksamheten. I Förvaltningsutredningen beskrevs objektivitetsprincipens kärna som ett förbud för myndigheterna att låta sig vägledas av andra intressen än dem de är satta att tillgodose eller att grunda sina avgöranden på hänsyn till andra omständigheter än sådana som enligt tillämpliga författningar får beaktas vid prövningen av ett ärende.44 Om detta kan garanteras i Skatteverkets nya samarbetsformer är en tveksam och allvarlig fråga.

Skatteverkets nya samarbetsformer utgör således en arbetsform som ter sig främmande för den svenska förvaltningsmodellen. När Skatteverket söker interagera med enskilda företag och förmå dem att följa skattelagstiftning genom att ingå avtal om informationsutbyte snarare än genom traditionell ärendehandläggning, hamnar arbetsformen i en gråzon. Detta gäller inte enbart i förhållande till förvaltningslagen som diskuterats ovan, utan även i förhållande till RF 12:2 och frågan om tillgängliga verktyg för styrning och kontroll av myndigheter inom och utom området för förvaltningsmyndigheternas självständiga beslutsfattande. Inom skatteområdet har domstolskontrollen sedan länge varit det huvudsakliga verktyget for att kontrollera Skatteverkets verksamhet. Om Skatteverkets nya arbetsformer bedöms utgöra en form av faktisk förvaltning som ligger utanför verkets beslutsfattande verksamhet, kan de inte utan vidare utmanas genom rättsliga verktyg såsom genom att underställas domstolsprövning. De faller även utanför myndighetens skyddade område i RF 12:2, varför bruket av arbetsformerna istället bör kunna styras – eller avstyras – genom en tydligare politisk styrning.

En sådan utveckling skulle dock innebära ett avsteg från den traditionella svenska förvaltningsmodellen, något som i sig kräver noggranna överväganden. Utöver den rättsliga regleringen av den förvaltningsmodellen finns andra mer praktiskt orienterade aspekter, såsom att Regeringskansliet är förhållandevis litet och att en stor del av sakkompetensen har allokerats till myndighetsnivå. Det förutsätter vidare en vilja av riksdag och regering att använda sig av de verktyg för politisk kontroll som finns att tillgå. Det finns, som Wockelberg konstaterat, inbyggda svårigheter med att kombinera parlamentarism med självständiga myndigheter.45 Riksdagens möjlighet att utöva ett direkt inflytande över förvaltningen inskränks till styrning genom lag. Den svenska förvaltningsmodellen har medfört en viss försiktighet hos de styrande, som kan tänkas medföra att politisk styrning inte utnyttjas i den utsträckning grundlagen medger. Globaliseringen kan medföra att avståndet ökar mellan riksdag och regering å ena sidan, och en internationellt verksam förvaltning å den andra.46 Tillsammans med den ökade komplexiteten i modern förvaltning kan, som påpekats av Bull, förutsättningarna för ansvarsutkrävande försämras.47

Eftersom riksdagens kontroll över förvaltningen enbart sker indirekt, dvs. riksdagen kan kontrollera att regeringen styr och kontrollerar förvaltningen i tillräcklig omfattning, blir riksdagen beroende av en aktivt styrande regering. Skatteverkets nya samarbetsformer kastar således ljus på en fråga av grundläggande konstitutionell karaktär; hur kan myndigheter styras i en globaliserad värld?

Ulf Bernitz är professor i europeisk integrationsrätt, Stockholms universitet och Jane Reichel är professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet.

Reichel, J., EU-rättsliga källor i svensk förvaltningsrätt – något om governance-verktyg och metod, iFestskrift till Lena Marcusson, Bull, T., Åhman, K. och Lundin, O. (red.), Iustus 2013.

Harlow, C., Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values,European Journal of International LawVol. 17 No. 1 (2006), pp. 187–214, s. 212.

SOU 2008:118 Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning, s. 82 ff.

Prop. 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, s. 38.

SOU 2010:29 En ny förvaltningslag, s. 149.

Se Wockelberg, H., Den svenska förvaltningsmodellen, s. 28 och avsnitt 2.1 ovan.

Se Reichel, J.,Ansvarsutkrävande – svensk förvaltning i EU, Jure Förlag 2010, s. 85 ff.

Se Bull, T., Global governance; need for a new theory or the return of an old friend?, s. 237 och avsnitt 3 ovan.