Innehåll

Skattenytt nr 9 2015 s. 677

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Sebastian Moll (sebastian.moll@kau.se). Litteratur kan skickas till Sebastian Moll, Handelshögskolan, Karlstads universitet, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad.

Andersson, Mari, Saldén Enérus, Anita, Tivéus, Ulf, Inkomstskattelagen – En kommentar, del I och II, 15:e upplagan, Norstedts 2015, 1914 sidor

Detta heltäckande och årligen uppdaterade verk innehåller omfattande kommentarer om hela inkomstskattelagen. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Bland nyheterna i den senaste upplagan kan nämnas begränsningar av pensionssparavdraget, skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el samt beskattning av så kallade Eric-konsortier (den nya associationsformen konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur).

Antonson, Jan, Rydin, Urban, Skatt på skog, 3:e upplagan, Tholin & Larsson 2015, 858 sidor

Skatt på skog riktar sig till alla som äger skogsfastigheter, rådgivare till dessa, redovisningskonsulter och revisorer. Fokus i boken ligger på skattereglerna kring skogsbruk. Lagkommentaren kompletteras av ett stort antal exempel och ca 350 rättsfall. I de fall då rättsläget är oklart redovisar författarna sina uppfattningar. Boken kan även vara av intresse för den som bedriver enskild firma då den behandlar skatteregler för enskild näringsverksamhet.

Cejie, Katia, Den utsträckta hemvistprincipen–Reglerna om väsentlig anknytning, Iustus 2015, 324 sidor

Hemvistprincipen, även kallad domicilprincipen, innebär att den stat där en person är skatterättsligt bosatt beskattar all inkomst som personen i fråga uppbär. Med hjälp av en utsträckt variant av hemvistprincipen kan stater även behandla personer som har flyttat från staten, men som har kvar någon form av anknytning på motsvarande sätt, som obegränsad skattskyldighet. I Sverige används båda dessa principer.

Ceije granskar i en kritisk analys den utsträckta hemvistprincipen såsom den kommer till uttryck i svensk rätt genom reglerna om väsentlig anknytning. Inledningsvis analyseras och systematiseras närmare 100 rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen. Med utgångspunkt i lagstiftningens syften samt kraven på förutsebarhet och effektivitet studeras sedan huruvida reglerna utgör en god och rationell lagstiftning. Slutligen konstaterar författaren att reglerna bör revideras och presenterar tre olika typer av förslag på alternativa regleringar.

Redaktion: Fibbe, G.K., Stevens, A.J.A., Hybrid entities and the EU direct tax directives, Kluwer 2014, 312 sidor

I denna bok behandlas tillämpningen av EU:s skattedirektiv vid beskattning av hybridföretag. Huvuddelen av verket består av rapporter från åtta medlemsstater. Praxis presenteras vid sidan av diskussioner om hur utländska företag ska klassificeras. Avslutningsvis behandlas rekommendationer för hur effekterna av hybridföretagens skatteplanering ska minimeras. Författarnas förhoppning är att boken ska vara till nytta för såväl skatterådgivare, akademiker som regeringstjänstemän.

Heinestam, Bengt, Koncerner – Praktisk handbok i koncernredovisning och koncernbeskattning, 5:e upplagan, Björn Lundén Information 2015, 271 sidor

En handbok avsedd för läsaren i behov av praktisk vägledning avseende koncernredovisning och koncernbeskattning. Författaren presenterar ämnesområden steg för steg med praktiska exempel.

Kajus, Julie , Terra Ben J. M., A Guide to the European VAT Directives 2015, vol. 1 & 2, IBFD 2015, 2274 sidor

Detta årligen utgivna verk ger läsaren en omfattande översikt över EU:s momsdirektiv. Volym ett innehåller en systematisk genomgång av relevanta rättsprinciper och dess effekter avseende indirekt skatt samt momsregler i EU. Vidare behandlas praxis från EU-domstolen. Innehållet i volym två framgår av den förklarande titeln Integrated Texts of the Recast VAT Directive and the former Sixth VAT Directive.

Lopes Dias V.S., Gaspar, Tax Arbitrage through Cross-Border Financial Engineering, Kluwer 2015, 216 sidor

Författaren presenterar i denna bok en omfattande undersökning av hur möjligheter med skattearbitrage som följer av olika finansieringstekniska metoder med gränsöverskridande finansiella instrument kan användas på bästa sätt. Arrangemang med hybrider och andra mindre traditionella finansiella instrument som möjliggör gynnsam skattebehandling i flera jurisdiktioner diskuteras. Författaren söker bringa klarhet kring debatten om ekonomisk innebörd kontra juridisk form. Med utgångspunkt i expected-return taxation theory föreslås en objektiv måttstock för beskattning av finansiella instrument för att uppnå ökad internationell skatteneutralitet, vilket slutligen ska främja det globala välståndet.

Redaktörer: Reimer, Ekkehart, Schmid, Stefan, Orell, Marianne, Permanent Establishments: A Domestic Taxation, Bilateral Tax Treaty and OECD Perspective, 4:e upplagan, Kluwer 2015, 880 sidor

Vid bland annat skatteplanering och redovisning blir frågan huruvida det finns ett fast driftställe allt viktigare. Vid internationell beskattning är dessa frågor avgörande – detta verk ger läsaren praktisk vägledning i dessa komplexa frågor. 20 kapitel (, ett per land) ges läsaren en förståelse för betydelsen av fast driftställe på ett internationellt plan. Fjärde upplagan är uppdaterad med de senaste förändringarna på området.

Sallander, Ann-Sophie, Skatteavtal, Om tolkning och tillämpning, Liber 2015, 276 sidor

Sallander presenterar hela processen från initiativ till färdigt skatteavtal. Fokus ligger på tolkning och tillämpning med utgångspunkt i OECD:s modellavtal om inkomst och förmögenhet. Varje avtalsartikel kommenteras. För att underlätta förståelsen varvas detta med illustrationer. Boken innehåller även övningsuppgifter, varför den torde tilltala juriststudenter. Även praktiserande jurister och ekonomer som intresserar sig för internationell skatterätt kan ha nytta av boken.

Sebastian Moll är doktorand i civilrätt vid Karlstads universitet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...