Innehåll

Skattenytt årsskrift 2016 s. 1

Förord

Kära läsare! I din hand håller du nu den sjätte utgåvan av Skattenytts Akademiska Årsskrift. De tre artiklar som ingår i årets nummer har genomgått sedvanlig, vetenskaplig anonymiserad granskning. Således har både författare och granskare varit okända för varandra. Granskarna har utgjorts av erkända skatterättsliga forskare i de nordiska länderna. Granskningen har i första hand syftat till att säkerställa att artiklarna har hållit en godkänd vetenskaplig kvalitet. Granskarna har även haft möjlighet att lämna kommentarer och föreslå förbättringar av artiklarna.

I detta nummer medverkar följande författare:

David Kleist disputerade 2012 på avhandlingen Methods for Elimination of Double Taxation under Double Taxation Treaties. Han är docent i finansrätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och har tidigare varit verksam som advokat. David Kleist är sedan 2015 även ordförande i Skatterättsliga Klubben i Göteborg.

Ann-Sophie Sallander disputerade 2013 vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping på avhandlingen Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal. Hon är sedan 2014 verksam som universitetslektor i offentlig rätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Sedan 2016 är Ann-Sophie Sallander biträdande redaktör för tidskriften Skattenytt.

Jakob Björkqvist avlade juristexamen i juni 2016 vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, där han nu arbetar som forskningsassistent. De forskningsprojekt Jakob arbetat i kretsar kring utformning av miljörättsliga styrinstrument, däribland specifikt miljöskatter. Artikeln är baserad på Jakobs examensarbete.

Avsikten är att även fortsättningsvis producera ett Akademiskt nummer per år. Redaktionen tar gärna emot bidrag till 2017 års utgåva. Granskade och accepterade artiklar publiceras även digitalt så snart de är färdiga. Avslutningsvis vill redaktionen tacka alla som på något sätt deltagit i produktionen av denna årsskrift.

Stefan Olsson