Innehåll

Skattenytt nr 11 2016 s. 846

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Mikael Ek (mikael.ek@jur.uu.se). Litteratur kan skickas till Mikael Ek, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Englisch, Joachim, International Tax Law: New Challenges to and from Constitutional and Legal Pluralism, IBFD, 292 sidor

I denna bok analyseras hur och i vilken omfattning nationella, internationella och överstatliga internationella skatterättsregler förhåller sig till konstitutionella krav. Fokus ligger på frågor som tidigare inte fått speciellt mycket utrymme inom forskningen och som därmed behandlar andra aspekter än enbart de grundläggande friheternas förhållande till skatterätten.

Grape, Christina, Svensson, Jan, Momshandboken – lathund för moms i kommuner, Komlitt, 90 sidor

Momshandboken vänder sig till verksamma inom kommun och landsting och beskriver momsfrågor som vanligen uppkommer i kommunal verksamhet. I boken återfinns även relevanta rättsfall och ställningstaganden för att ge läsaren verktyg att närma sig momsproblematik avseende bl.a. fakturahantering, redovisning samt fastighets- och upphandlingsfrågor.

Hilling, Maria, Skatteavtal och generalklausuler – ett komparativt perspektiv, Wolter Kluwer, 196 sidor

I Skatteavtal och generalklausuler behandlas frågan om hur skatteavtalens funktion att begränsa nationella skatteanspråk förhåller sig till nationella generalklausuler mot skatteflykt. Fokus ligger särskilt på hur interaktionen mellan skatteavtal och generalklausuler påverkas av folkrätten och statsrätten. Framställningen innehåller även en komparativ studie mellan svensk och kanadensisk rätt avseende generalklausulers betydelse vid tolkning och tillämpning av skatteavtal.

Lang, Michael, CJEU – Recent Developments in Value Added Tax 2015, Linde, 363 sidor

Mervärdesskatterelaterade ämnen, däribland missbruk, skattesatser, behandling av offentliga organ, undantag och avdrag, behandlas i denna bok med utgångspunkt i de senaste avgörandena från EU-domstolen. Experter från hela världen, både från akademin och från praktiken, har bidragit för att göra sammanställningen värdefull för alla som arbetar med mervärdesskatt.

Lang, Michael, Storck, Alfred, Petruzzi, Raffaele, Transfer Pricing in a Post-BEPS World, Kluwer, 214 sidor

I denna bok analyseras hur ”aggressiv interprissättning” påverkar den totala skattebördan för företagsgrupper och hur BEPS-projektet påverkar dessa trender. Författarna föreslår även förändringar för att resultatet av internprissättningar bättre ska spegla ekonomiska aktiviteter och värdeökningar i syfte att jämna ut vinstfördelningen mellan olika länder.

Lang, Michael, Lejeune, Ine m.fl. VAT/GST in a Global Digital Economy, Kluwer Law International, 256 sidor

VAT/GST in a Global Digital Economy syftar till att belysa problem och möjligheter avseende moms- och GST-system i förhållande till den digitala marknaden. Frågor som författarna berör är bl.a. regelefterlevnad, problem avseende leveranser utförda av mellanmän, tvistelösning och administrativt sammarbete. Boken innehåller forskning som har som målsättning att utveckla ett regelverk som kan effektivisera indirekta skattesystem i en digital ekonomi.

Lindkvist, Gustav, Bevisfrågor i skatteprocessen – en översikt, Wolter Kluwer, 138 sidor

Denna bok behandlar Skatteverket och domstolars utredningsskyldighet, bevisbörda, beviskrav, bevisvärdering och prövning av skattemål. Framställningen varvar översiktliga avsnitt med mer djupodlade, varför den passar både den som inte är så väl insatt i frågorna och den som är van vid skatteprocessen.

Rabe, Gunnar, Skattelagstiftning 16:2, Wolter Kluwer, 1048 sidor

Den femtiotredje utgåvan av lagstiftsamlingen innehåller i stort sett alla skatterättsliga lagar tillsammans med äldre lydelser av lagtext avseende direkt skatt och mervärdesskatt. Även relevanta EU-rättsliga direktiv liksom OECD:s modellavtal återfinns i samlingen. Utöver detta ingår ett tabellavsnitt med de vanligaste efterfrågade sifferuppgifterna, ett omfattande sakregister samt hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden.

Mikael Ek är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.