Innehåll

Skattenytt nr 7-8 2016 s. 623

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Mikael Ek (mikael.ek@jur.uu.se). Litteratur kan skickas till Mikael Ek, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Jansson, Bo-Göran, Skatter 2016 – pension och försäkring, 30:e upplagan, Studentlitteratur, 186 sidor

Skatter 2016 – pension och försäkring vänder sig dels till yrkesverksamma inom försäkringsbranschen och dels till övriga som kommer i kontakt med skattefrågor avseende pension och försäkring. Tyngdpunkten i framställningen är behandlingen av pensionsförsäkringar i skattehänseende, men den innehåller även avsnitt om individuellt pensionssparande och investeringssparkonto. Boken kan användas i undervisningssammanhang då den innehåller exempel, skatteberäkningar och övningsfrågor.

Lang, Michael, Pistone, Pasqual, Schuch, Josef, Staringer, Claus, Introduction to European Tax Law on Direct Taxation, 4:e upplagan, Linde, 298 sidor

Denna bok riktar sig till de som vill uppnå en grundläggande förståelse för EU-skatterätt och kan både användas av studenter och specialister inom internationell skatterätt med begränsade kunskaper om EU-rätt. Den fjärde upplagan innehåller bl.a. en mer genomgående analys av den betydelse EU:s stadga om de mänskliga rättigheterna har för direkta skatter samt ett nytt kapitel om skattesamarbete inom EU.

Miller, Angharad, Principles of International Taxation, 5:e upplagan, Bloomsbury Professional, 880 sidor

I den femte upplagan av denna introduktion till internationell skatterätt behandlas juridiska problem som är centrala vid internationell beskattning. Boken innehåller exempel och diagram för att underlätta läsningen tillsammans med hänvisningar till fördjupande litteratur. Exempel används ofta från det brittiska skattesystemet, även om materialet presenteras i en global kontext.

Miller, Angharad, Taxing Cross-Border Services: Current Worldwide Practices and the Need for Change, akademisk avhandling, IBFD Doctoral Series, 386 sidor

I avhandlingen undersöks de faktorer som används i OECD:s och FN:s modellavtal när ett företags inkomster ska hänföras till en stats skattemässiga jurisdiktion vid gränsöverskridande tjänster. Undersökningen görs i syfte att utröna om faktorerna medför ett acceptabelt resultat avseende allokering av beskattningsrätten. Om detta inte är fallet och faktorerna inte tillämpas i nationell rätt eller i de bilaterala skatteavtalen är ett nytt angreppssätt enligt författaren nödvändigt.

Papis-Almanska, Marta, Insurance in European VAT, On the Current and Preferred Treatment in the Light of the New Zealand and Australian GST Systems, akademisk avhandling, Lunds universitet

De juridiska utmaningarna med en mervärdesskatterättslig behandling av försäkringstjänster är avhandlingens utgångspunkt. I undersökningen studerar författaren försäkringars funktion, den juridiska naturen av försäkringskontrakt samt den legala kontext i vilken försäkringen existerar och bidrar med en analys av hur existerande mervärdesskatteregler ska appliceras på försäkringstransaktioner. Studien syftar också till att bringa klarhet i hur försäkringar mervärdesskatterättsligt behandlas i Nya Zealand och Australien och vilka slutsatser som kan dras av detta för att utveckla EU:s beskattning av dessa transaktioner.

Terra, Ben, Kajus, Julie, A Guide to the European VAT Directives 2016 vol. 1–2, IBFD, 1 694 sidor (vol. 1) 608 sidor (vol. 2)

2016 års version av denna omfattande överblick av EU:s mervärdesskatterättsliga direktiv är uppdelad i två volymer. Volym 1 innehåller en systematisk genomgång av mervärdesskatterättsliga principer, direktivbestämmelser och relevant praxis från EU-domstolen. Volym 2 utgörs av en integrerad text bestående av mervärdesskattedirektivet och de direktiv som ändrar det. Den föreslagna ändringen till mervärdesskattedirektivets art. 97 är också inkluderad.

Mikael Ek är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.