Innehåll

Skattenytt nr 9 2016 s. 625

Förord nr 9

Så har det då blivit dags för SkatteNytt häfte nummer nio. Det är tjockare än vanligt och jag hoppas att innehållet kan väcka en del intressanta frågor. Förutom att vi i det här häftet presenterar den första artikeln i vår BEPS-serie, så finns också den tredje delen av Katia Cejies artikel om avdrag för valutakursförluster. Katia väcker flera intressanta forskningsfrågor och efterlyser lagändringar samt att förhandsavgöranden begärs från EU-domstolen, men jag ska inte avslöja mer för den intresserade läsaren. Artikelns avslutande del talar för sig själv.

Den BEPS-serie som vi inleder med en artikel av Krister Andersson är tänkt att lyfta fram några utvalda fördjupande analyser av olika frågor som aktualiseras. Kristers artikel ger en inramning till vad BEPS-projektet egentligen innebär och redan i nästa nummer av SkatteNytt presenteras nästa artikel i serien om det multilaterala tvistlösningsinstrumentet som arbetas fram. Resterande artiklar kommer att lyfta fram frågor av både praktisk och teoretisk karaktär, men räkna med att det blir spännande läsning i de följande numren av SkatteNytt.

Den tredje artikeln i det här häftet är skriven av Torsten Fensby, Leif Rosenfeld och Per Olav Gjesti. Den är en uppföljning av en tidigare publicerad artikel om OECD:s globala forum och det nordiska arbetet för att motverka internationellt skatteundandragande. Den andra artikeln som återfinns i det här häftet behandlar det globala forumets standard för transparens och informationsutbyte på begäran.

Den fjärde artikeln är skriven av Hanno Kirsch och Johan Lorentzon och diskuterar förslag till konceptuella förtydligande till internationella redovisningsstandarder – ED/2015/3. Förslagen kan bli mer långtgående än vad som eventuellt har förutsetts och artikeln lyfter fram flera konkreta synpunkter.

Härefter presenterar Per Stenbeck och Malin Hammared sina synpunkter på två rättsfall om tillämpningen av ettårsregeln i 3 kap. 9 § inkomstskattelagen på förmåner i form av personaloptioner när förmånerna intjänats utomlands. Avslutningsvis presenterar Mikael Ek nyutkommen litteratur.

Med förhoppning om intresseväckande läsning!

Pernilla Rendahl

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...