Så har det då blivit dags för SkatteNytt häfte nummer nio. Det är tjockare än vanligt och jag hoppas att innehållet kan väcka en del intressanta frågor. Förutom att vi i det här häftet presenterar den första artikeln i vår BEPS-serie, så finns också den tredje delen av Katia Cejies artikel om avdrag för valutakursförluster. Katia väcker flera intressanta forskningsfrågor och efterlyser lagändringar samt att förhandsavgöranden begärs från EU-domstolen, men jag ska inte avslöja mer för den intresserade läsaren. Artikelns avslutande del talar för sig själv.

Den BEPS-serie som vi inleder med en artikel av Krister Andersson är tänkt att lyfta fram några utvalda fördjupande analyser av olika frågor som aktualiseras. Kristers artikel ger en inramning till vad BEPS-projektet egentligen innebär och redan i nästa nummer av SkatteNytt presenteras nästa artikel i serien om det multilaterala tvistlösningsinstrumentet som arbetas fram. Resterande artiklar kommer att lyfta fram frågor av både praktisk och teoretisk karaktär, men räkna med att det blir spännande läsning i de följande numren av SkatteNytt.

Den tredje artikeln i det här häftet är skriven av Torsten Fensby, Leif Rosenfeld och Per Olav Gjesti. Den är en uppföljning av en tidigare publicerad artikel om OECD:s globala forum och det nordiska arbetet för att motverka internationellt skatteundandragande. Den andra artikeln som återfinns i det här häftet behandlar det globala forumets standard för transparens och informationsutbyte på begäran.

Den fjärde artikeln är skriven av Hanno Kirsch och Johan Lorentzon och diskuterar förslag till konceptuella förtydligande till internationella redovisningsstandarder – ED/2015/3. Förslagen kan bli mer långtgående än vad som eventuellt har förutsetts och artikeln lyfter fram flera konkreta synpunkter.

Härefter presenterar Per Stenbeck och Malin Hammared sina synpunkter på två rättsfall om tillämpningen av ettårsregeln i 3 kap. 9 § inkomstskattelagen på förmåner i form av personaloptioner när förmånerna intjänats utomlands. Avslutningsvis presenterar Mikael Ek nyutkommen litteratur.

Med förhoppning om intresseväckande läsning!

Pernilla Rendahl